Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Tangiamo Touch Technology AB: Beslut vid bolagsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 21 jan 2019

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
Jan Bengtsson valdes till ordförande vid bolagsstämman.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD
Förteckningen över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och
dem tillkommande

röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att
samtliga i röstlängden

upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman
enligt

bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare
framgått av kallelsen.

Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande (för
sent anmälda

aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och
inte tillfälligt förts in som

aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som
åhörare utan yttranderätt

under stämman.
VAL AV EN ELLER FLERA JUSTERINGSPERSONER
Stämman beslutade att utse Ronny Jarestrand att jämte ordföranden
justera dagens

protokoll. Stämman beslutade att justeraren tillika skulle fungera som
rösträtträkningskontrollant vid eventuell votering.
PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD
Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom
kallelse den 7 januari

2019 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på
bolagets hemsida samt att

annonsering i Dagens Industri skett samma datum.
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER (EMISSION 1)
Jan Bengtsson redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag till
emission. Därefter

framlade ordföranden styrelsens förslag till beslut om emission och
redogjorde samtidigt för

de huvudsakliga villkoren.
Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka
besvarades av bolaget.

Stämman beslutade att emittera aktier i enlighet med styrelsens
förslag.

BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER (EMISSION 2)
Jan Bengtsson redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag till
emission. Därefter

framlade ordföranden styrelsens förslag till beslut om emission och
redogjorde samtidigt för

de huvudsakliga villkoren.
Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka
besvarades av bolaget.

Stämman beslutade att emittera aktier i enlighet med styrelsens
förslag.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER
Jan Bengtsson redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till
bemyndigande för

styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Aktieägarna gavs
möjlighet att ställa frågor till

styrelsen vilka också besvarades.
Beslutades att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.
BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN I SITT
STÄLLE UTSER, ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR I VID STÄMMAN FATTADE
BESLUT
Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe
förordnar bemyndigas att

vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl.
a. i samband med

registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.

För mer information
Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post:
linh.thai@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology
AB (publ)

är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande

2019-01-21 kl. 16:00.
Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från
Chalmers

tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för
touchskärmar.

Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem
som är vem av

flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med
kommersiella

tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget
hittade tidigt

tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för
att hantera

satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för
en satsning

inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och
Electronic

Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande
tekniska utveckling

som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion
inom nya områden,

speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer
information om

verksamheten finns på http://www.tangiamo.se . Bolagets aktie (TANGI)
är föremål

för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som
Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/48368124405F7C8CE0...
https://mb.cision.com/Main/15612/2722637/979630.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.