Du är här

2018-08-24

Tangiamo Touch Technology AB: Halvårsrapport januari - juni 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Q2 2018 (April-Juni 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 650 (5 991) TSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3 047 (3 584)
TSEK

· Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-3 993 (2 221) TSEK

· Resultat per aktie är negativt
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 503 TSEK
Halvår 2018 (Januari-Juni 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 4 092 (7 137) TSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -5 185 (458)
TSEK

· Under Q1-Q2 2018 minskade vi lagret med 657 TSEK
· Under Q1-Q2 2017 ökade vi lagret med 1 304 TSEK
· Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-6 963 (-905) TSEK

· Resultat per aktie är negativt
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 402 (-6
708) TSEK

· Likvidamedel uppgick till 4 183 TSEK den 30 juni
Väsentliga händelser under perioden
Q1

I början av året såldes ett Multiplay Auto Twin Table till Gauselmanns
Casino Merkur Mare, leveransen skedde i mars.

Linh Thai tillträdde som VD den 12 mars.
I mitten av mars levererades ett Crystal Roulette till Casino Di
Venezia i Italien för trial under mars-juni.

Väsentliga händelser under perioden
Q2

Under andra kvartalet såldes ett Multiplay Auto till Holland Casino
samt ett Crystal Roulette med vinstdelning till Weike Group i
Sydostasien.

Nya samarbetspartners har tillkommit:

· Weike Group, Sydostasien
· Blue Technology Limited, Macau
· En agent kommer att representera Tangiamo i Indien, Egypten, Nepal
och Sri Lanka

Grosvenor Casinos i England har för avsikt att ställa ut 3-4 st
Crystal Roulette med vinstdelning, Grosvenor Casinos har 55 kasinon i
England. Ansökning om produkt- och leverantörstillstånd lämnades in.

För den spanska marknaden uppgraderades mjukvaran med nya funktioner
vilket innebar att befintliga produkttillstånd behövde förnyas för
spelhallar i Spanien (B1, B2 och B2A marknad), nu inväntas
godkännande från lokala myndigheter. I Spanien finns det upp till
3000 st spelhallar.

Vår distributör PEJ i Spanien avtalade med Codere i Madrid om 2
Crystal Roulette med vinstdelning under Q3, Codere har 149 st
spelhallar.

Casino Grand Madrid Torrelodone i Spanien har för avsikt att ställa ut
4 st Crystal Roulette med vinstdelning, så snart produkttillstånd för
kasinon (C marknad) är godkänd.

Ansökningsprocessen för standard GL11 i Schweiz och i Macau startades.
Installation av Crystal Roulette i Frankrike och i Bulgarien
genomfördes, trialperioden löper ut i september respektive oktober.

Trialperioden för Crystal Roulette i Italien löpte ut i juni,
produkten var ej passande för slutkunderna därav utebliven
försäljning. Vi har kommit överens med kund om att i höst starta en
ny trialperiod med ett Multiplay Auto som är mer likt ett
traditionellt roulettbord.

Finjusteringar kvarstod på Tangiamos online system, som tillåter spel
på ett kasinobord från mobiler och tablets, diskussioner påbörjades
med potentiella samarbetspartners.

Utvecklingsavdelningen har förstärkts med fyra nya utvecklare.
Väsentliga händelser efter perioden
Tangiamo har fått följande beställningar:

· Crystal Roulette till Västafrika, ordervärde 0,7 miljoner
· Multiplay Live till Gameprom, Bulgarien, ordervärde 1,6 miljoner
· Under augusti utökade Gameprom sin innevarande beställning från
1,2 miljoner till 1,6 miljoner

· Gameprom har 50 kasinon i Bulgarien
· ADR enheter för träningsigenkänning till Macau, ordervärde 0,4
miljoner

· 4 st Crystal Roulette med vinstdelning till Grosvenor Casinos i
England så snart produkt- och leverantörstillstånd är på plats

· Grosvenor Casinos har 55 kasinon i England
Vi har installerat 5 st Crystal Roulette med vinstdelning i spanska
spelhallar, spelborden är installerade med mjukvara från Q1 2018. Så
snart det lokala myndigheterna godkänner den senaste mjukvaran, är
det möjligt att utöka antal spelbord med vinstdelning.

Ansökan om produkttillstånd för kasinon i Spanien (C marknad) kommer
att avslutas i augusti, i Spanien finns det 48 st kasinon. Därefter
kan ansökning om lokala tillstånd i respektive region påbörjas.
Casino Grand Madrid Torrelodone har för avsikt att ställa ut 4 st
Crystal Roulette med vinstdelning så snart godkännandet är på plats.

Ansökningsprocessen för standard GL11 i Macau, Sydostasien, Schweiz,
Österrike och Tyskland fortlöper enligt plan.

I nuläget för vi en diskussion med en potentiell samarbetspartner
kring Tangiamos online system.

Kommentarer från VD
I mars inledde jag en omorganisation vilket både har inneburit att
anställda har fått lämna Tangiamo och samtidigt möjliggjort att vi
har kunnat knyta till oss den kompetens vi har saknat. Efter
omorganisationen står vi med en högre personalkostnad men med
kapacitet att korta ner våra utvecklingscykler och utföra det som
tidigare hanterats av konsulter.

Vi har bearbetat nya viktiga spelmarknader, speciellt i Asien och
Storbritannien. Vilket har lett till nya distributörer i Asien och en
order från Grosvenor Casinos. Vi har också installerat flera bord på
vinstdelning i Spanien och snart också i England.

Under sommaren har vi besökt våra kunder och haft en god dialog kring
utveckling av både nuvarande produktsortiment men även helt nya
produkter. Det kommer att ligga till grund för vad vi väljer att
lägga resurser på det kommande året.

Förberedelserna inför den årliga mässan ICE Totally Gaming i London
2019 är inledda med full kraft, vår ambition är att överträffa
marknadens förväntningar. Utöver ICE kommer vi att ställa ut i
Torremolinos och Macau under september respektive november.

Som tidigare har nämnts har vi utökat verksamheten med fyra nya
talanger som är up'n'running och tillsammans med resten av
organisationen möter höstens utmaningar med både god energi och en
stor entusiasm.

Linh Thai
VD Tangiamo Touch Technology
Resultaträkning
RESULTATRÄKNING april april jan jan-juni jan-dec
-juni -juni -juni
KR 2018 2017 2018 2017 2017
Intäkter 1 650 5 991 4 092 7 136 720 12 598 952
210 211 404
Aktiverat arbete för 715 2 514 1 613 2 514 906 4 602 657
egen räkning 702 906 253
Akriverade 256 0 594 0 88 565
utvecklingskostnader 818 469
Råvaror och -1 -1 -2 -2 631 223 -5 585 322
förnödenheter 590 056 573
180 579 286
Bruttovinst 1 032 7 449 3 726 7 020 403 11 704 852
550 538 840

Övriga externa -1 -1 -3 -2 407 188 -3 680 974
kostnader 209 362 141
659 992 240
Personalkostnader -2 -2 -5 -4 123 183 -8 408 052
869 469 770
782 727 930
Avskrivningar -810 -1 -1 -1 362 289 -2 620 149
698 362 609
289 626
Övriga -135 -32 -168 -32 303 -325 400
rörelsekostnader 714 303 311
Rörelseresultat -3 2 222 -6 -904 560 -3 329 723
993 227 963
303 267

Finansiella intäkter 0 602 321 862 8 442
Finansiella -222 -1 -222 -1 609 -6 250
kostnader 453
Resultat före skatt -3 2 221 -6 -905 307 -3 327 531
993 376 963
525 168

Skatt - - - - -
Periodens -3 2 221 -6 -905 307 -3 327 531
totalresultat 993 376 963
525 168

Balansräkning

BALANSRÄKNING
KR 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Balanserade utgifter 15 548 396 12 729 194 14 419 279
för utvecklingsarbeten
Utgifter för patent på 1 406 869 1 801 969 1 517 517
eget utvecklingsarbete
Immateriella 16 955 265 14 531 163 15 936 796
anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg 190 353 64 427 56 919
och installationer
Materiella 190 353 64 427 56 919
anläggningstillgångar
Andra långfristiga 102 752 - 102 752
fordringar
Finansiella 102 752 0 102 752
anläggningstillgångar
Summa 17 248 370 14 595 590 16 096 467
anläggningstillgångar
Råvaror och 5 891 240 2 465 970 6 548 090
förnödenheter
Varor under 3 217 271 3 038 619 3 217 271
tillverkning
Färdiga varor och 2 509 874 633 606 2 509 874
handelsvaror
Förskott till 7 599 - -
leverantörer
Varulager mm 11 625 984 6 138 195 12 275 235
Kundfordringar 1 139 301 3 710 748 1 279 391
Aktuell skattefordran 95 455 115 281 61 765
Övriga fordringar 233 027 570 571 322 026
Förutbetalda kostnader 187 218 80 000 584 754
och upplupna intäkter
Summa kortfristiga 1 655 001 4 476 600 2 247 936
fordringar
Likvida medel och 4 183 396 18 027 808 10 507 573
kortfristiga
placeringar
Summa 17 464 381 28 642 603 25 030 744
omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR 34 712 751 43 238 193 41 127 211
Aktiekapital 3 973 235 3 973 351 3 973 236
Fond för 10 488 231 3 673 635 10 488 231
utvecklingsutgifter
Reservfond 4155000 4 155 000 4 155 000
Aktiekapital och 18 616 466 11 801 986 18 616 467
övrigt tillskjutet
kapital
Överkursfond 73 297 335 73 297 335 73 297 335
Balanserad vinst -53 150 715 -43 038 703 -49 853 184
Årets resultat -6 963 168 -905 308 -3 327 531
Summa fritt eget 13 183 452 29 353 324 20 116 620
kapital
SUMMA EGET KAPITAL 31 799 918 41 155 310 38 733 087
Övriga skulder 100 000 100 000 100 000
Summa långfristiga 100 000 100 000 100 000
skulder
Checkräkningskredit - - 190 138
Förskott från kund - - -
Leverantörskulder 788 927 25...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.