Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-15

Taurus Energy: Kvartalsredogörelse Q1 Taurus Energy AB (publ)

Första kvartalet september-november 2015

Koncernen

· Intäkter under första kvartalet uppgick till 266 kSEK.
· Resultat före skatt, -1 412 kSEK.
· Summa eget kapital uppgick till 12 539 kSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 2 424 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

· Nettoomsättning under de första tre månaderna 2015 uppgick till -
kSEK (-).

· Övriga intäkter under de första tre månaderna 2015 uppgick till
266 kSEK (-).

· Resultat före skatt, -1 319 kSEK (-1 281 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 35 481 kSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 2 416 kSEK vid periodens slut.
Resultat och ställning

Intäkterna avser bidrag från EU kommissionen i projektet 2GBIOPIC,
utbetalningen i maj har periodiserats i relation till upparbetade
kostnader. Resultat för koncernen för årets första tre månader 2015
uppgick före skatt till -1 412 kSEK eller

-0,02 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 30 november var 887
891 A-aktier och 74 565 568 B-aktier, totalt 75 453 459 aktier.
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 424 kSEK.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är
att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal
internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat
på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Det beslutades på årsstämman den 20 november 2015 att en
företrädesemission omfattande 7 545 346 aktier (1 ny B- aktie på 10
gamla aktier A-eller B-aktier) till kursen 1,35 SEK skall genomföras,
vilken vid full teckning tillför bolaget ca 10,2 MSEK i nytt eget
kapital.

Stämman beslutade även om en riktad emission om 3 086 419 A-aktier med
10 röster per aktie till Lantmännen ekonomisk förening (Lantmännen) á
1,62 SEK per aktie. Den riktade emissionen ger bolaget ca 5 MSEK i
nytt eget kapital.

· Taurus har under kvartalet, tillsammans med Lallemand Biofuels and
Distilled Spirits, tecknat ett Letter Of Intent (LOI) med Sweetwater
Energy i New York, USA, angående parternas avsikt att nå ett
kommersiellt avtal gällande leverans av XyloFerm® till Sweetwater.

Taurus Energy har sedan tidigare pågående samarbete med Sweetwater
Energy och nu har även Lallemand BDS trätt in i arbetet.
Avsiktsförklaringen definierar de gemensamma målen och underlättar
samarbete och informationsutbyte mellan alla tre parter under arbetet
med att anpassa bolagens teknologier till varandra. Inga ordervärden
eller tidsramar finns angivna och det är ännu för tidigt att säga när
en affär kan bli av.

· Taurus inledde under perioden arbete med s.k. själv-certifiering
av jäststammen XyloFerm®, där en expertpanel uttalar sig om huruvuda
produkten kan anses säker att använda i djurfoder. En sådan
certifiering godtas i vissa delstater, däribland sådana där Taurus
har lovande kundkontakter. Denna certifieringsprocess drivs
parallellt med godkännandeprocessen via FDA/AAFCO. Taurus delges inga
uppgifter om var i processen FDA/AAFCO-ansökan befinner sig.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den föreslagna riktade emissionen om 3 086 419 A-aktier mot
Lantmännen tecknades och betalades den 4:e december 2015. Emissionen
tillför bolaget ca 5 MSEK och gör Lantmännen till ny stor ägare i
Taurus Energy.

· Den föreslagna företrädesemissionen genomfördes 4-17 december 2015
och tecknades till 157 %. Emissionen tillför bolaget ca 10,2 MSEK i
nytt eget kapital före emissionskostnader beräknade till ca 400 000
kr. Vi är mycket glada att se så stort intresse för bolaget.

· Första delen av utvärderingsarbetet hos det brasilianska
teknologicentret har avslutats och Taurus Energy har meddelats att
intresssse finns för fortsatt utvärdering. Kommande
utvärderingsperiod är ännu ej tidsbestämd.

· Årsstämman beslöt att valberedningen ska bestå av, jämte
styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de
tre största ägarna baserat på röstinnehav per den 18 december 2015.
Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade
hos EuroClear Sweden AB per den 18 december 2015. Vid väsentlig
ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 18 december 2015
men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstamman, och om en
aktieägare som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en
av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och
erbjuda denne plats.

· Den 18 december hade följande tre aktieägare flest röster: Kjell
Stenberg, Peter Vargas och Torsten Jonsson. Efter den 18 december har
Lantmännen tecknat en emission som gav dem flest röster i bolaget. De
nämnda kommer att kontaktas för att de ska utse representanter i
valberedningen.

VD-kommentar

"Jag är mycket glad att se så stort intresse för Taurus Energy i
företrädesemissionen, och att samtidigt få välkomna Lantmännen som
ägare med den industriella kompetens de besitter. Det tillförda
kapitalet förväntas ge oss uthålligheten att nå vårt första
kommersiella avtal. Det är även väldigt roligt att nu arbeta sida vid
sida med Lallemand BDS i arbetet med att ta XyloFerm® ut i
verkligheten. Vår verktygslåda har växt avsevärt."

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 15 april 2016.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454
74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.) Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/taurus-energy/r/kvartalsredogorelse-q1-taurus-...
http://mb.cision.com/Main/11539/9897020/465454.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.