Du är här

2018-03-09

TC Connect AB: TC Connect AB bokslutskommuniké april - december 2017

TC Connect AB presenterar sin bokslutskommuniké för 2017.

Kommentarer till fjärde kvartalet och delårsperioden:

Fjärde kvartalet:

· Nettoomsättningen uppgick till 49 021 tkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 580 tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -720 tkr.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21
kr.

· Koncernen bildades den 1 april 2017, varför några jämförelsetal
inte lämnas.

· Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för
innevarande räkenskapsår.

Delårsperioden 1 april - 31 december 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 116 373 tkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 926 tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -874 tkr.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,36
kr.

· Koncernen bildades 31 mars 2017, genom förvärvet av TC Connect AS
och dess helägda dotterbolag TC Connect Sweden AB. Total köpeskilling
uppgick till 45 000 tkr.

· Per 1 augusti 2017 har AW Technic AB förvärvats för en
köpeskilling om 13 000 tkr. För närmre upplysningar avseende
rörelseförvärv hänvisas till not 2 i rapporten.

Väsentliga händelser under kvartalet

· TC Connect i Norge erhåller den första ordern till Johan Castberg
fältet, ett av världens största oljefält under uppbyggnad. Ordern,
som är ett första avrop från ett ramavtal med Statoil, innehåller
kommunikationsutrustning för ca 6,0 MSEK. Kvartalet präglas dessutom
av internt arbete med omstrukturering, avveckling av kontor och
personal samt effektivisering av säljprocessen.

· AW Technic driftsätter avancerade säkerhetssystem i Frankfurt åt
Keppel Data Centers och till Spotify's huvudkontor i Stockholm. Ny
order tecknas med Citigroup i Frankfurt för leverans Q1 2017. Två
mycket erfarna medarbetare anställs för att klara av den snabba
expansionen och höja effektiviteten i hela värdekedjan.

· TC Connect i Sverige hade fortsatt en god orderingång under
kvartalet med strategiska affärer avseende inomhustäckning åt
statliga myndigheter. Ytterligare leveranser av repeaterlösning till
kraftbolag i Norrland genomfördes framgångsrikt.

Händelser efter rapportperiodens slut

· TC Connect i Norge får en beställning på 4,6 MSEK från Statoil
till Johan Sverdrup fältet, för uppgradering av
kommunikationssystemet, vilket är ett avrop på inneliggande ramavtal.

· TC Connect i Sverige tecknar en strategiskt viktig uppstartsorder
med ett myndighetsverk avseende radiokommunikation.

VD har ordet

TC Connect AB bildades den 1 april genom att dotterbolagen TC Connect
Norge och TC Connect Sverige införlivades i den nya koncernen. Under
andra kvartalet genomfördes en ägarspridning och bolaget noterades på
Nasdaq First North den 9 juni.

Vid nyemissionen tillfördes 23,0 MSEK, innan nyemissionskostnader.

Under juli/augusti genomfördes två förvärv, RA Kommunikationsteknik
som integrerades i TC Connect Sverige och Access World Technic som
skapade ett nytt affärsområde inom avancerade säkerhetssystem. Båda
förvärven har varit mycket lyckosamma, RA Kom har tillfört nya kunder
och kompetens inom inomhustäckning. AW Technic har under året tecknat
viktiga internationella uppdrag och mer än dubblat omsättningen med
god lönsamhet.

Under andra halvåret visade den ekonomiska utvecklingen för koncernen
negativa avvikelser gentemot våra planer och styrelsen bestämde sig
för relativt omfattande åtgärder. Problemen uppstod främst i det
Norska dotterbolaget med överdimensionerade stabsfunktioner,
konsultkostnader och uppbyggnad av en organisation för fortsatt
tillväxt, medan marknaden främst inom oil & gas visade en svag
utveckling.

Ett kostnadsreduceringsprogram genomfördes med ca 7 MSEK i
identifierade kostnadssänkningar. Programmet som genomfördes
successivt eftersom pågående projekt måste slutföras, innehöll
uppsägningar, stängda regionkontor, avvecklade projekt och reducerad
overhead.

En ny ledning tillsattes där jag som tidigare ordförande utsågs till
VD och en erfaren CFO rekryterades i Kjell-Åke Jägenstedt.

En delvis ny strategi fastställdes där dotterbolagen skulle leva mer
fristående i sin utveckling och koncernledningen minimeras. Nya
Verkställande Direktörer i både Norge och Sverige tillsattes genom
internrekrytering.

Kvartal 4 följer plan i dotterbolagen även om det finansiella
resultatet ännu inte är tillfredsställande. En nystart med fokuserade
försäljningsinsatser, högre effektivitet och kostnadsbesparingar ger
en stabilare plattform för fortsatt utveckling under 2018. Resultatet
under kvartalet uppgick till 0,6 MSEK på EBITDA vilket är belastat
med ca 3,0 MSEK i engångskostnader.

Resultatet för 2017 april-december når inte upp till koncernens
långsiktiga mål på 10% tillväxt och 10% EBITA marginal. Omsättningen
uppgick till 116,4 MSEK och EBITDA blev 2,9 MSEK.För att lyfta den
organiska tillväxten och resultatnivån i koncernen har ett antal
åtgärder genomförts och jag känner stark tilltro till en bättre
måluppfyllelse 2018.

Norge har med en ny ledning förstärkt fokus på försäljning och kunder
samt reducerat kostnader för genomslag successivt under 2018.
Diginet, bolagets egna Tetra nätverk, utvecklades väl med nya
produkter och mobila lösningar under utveckling. En viktig affär
under december var en stor order från Johan Castberg konsortiet där
vi skall leverera kommunikationssystem till en flytande borrplattform
i det nya oljefältet i norra Norge.

TC Connect Sverige har med ny ledning och marknadsfokus levererat i
linje med en ambitiös plan, både omsättning och resultat var
tillfredsställande. Viktiga affärer tecknades i kvartal 4 med
statliga myndigheter avseende inomhustäckning.

AW Technic har utvecklats mycket väl med leverans av ett antal stora
projekt i Europa till multinationella företag och skapat en helt ny
bas för fortsatt utveckling. Tillväxten är mer än 100% och framtiden
ser lovande ut. Två viktiga affärer som tecknades under slutet av
2017 var övervaknings- och inpasseringssystem till Spotify och Keppel
data centers i Tyskland.

Koncernstrategin som fastlades under det fjärde kvartalet utgår ifrån
tre huvudområden; organisk tillväxt - utveckling av lönsamheten -
förvärvsdriven tillväxt.

Marknaden inom avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation
visar på en stark tillväxt i efterfrågan med behov av nya
säkerhetslösningar och utveckling av ny teknik. Genom att leverera
hög kvalitet och funktion till krävande kunder i denna
marknadssituation skapar vi förutsättningar för organisk tillväxt.

Utveckling av lönsamheten sker i varje bolag med enkla effektiva
processer och en starkt decentraliserad affärsmodell som ledstjärna.

Vi har dessutom varit aktiva med analys av möjliga förvärv som möter
våra grundläggande kriterier, stabil historia, nära kundrelationer,
hög tekniknivå, lönsam tillväxt och en affärsorienterad ledning. Vår
huvudmarknad inkluderar företag som arbetar med avancerade
säkerhetssystem och säker överföring av tal och data. För att kunna
vara tillräckligt aktiv i den konsolidering som pågår i
säkerhets-marknaden, kommer bolaget att behöva ytterligare
finansiering i form av krediter från banker och fonder, alternativt
olika former av emissioner.

Aktiemarknaden

Den 9 juni noterades aktien på First North till kursen 20 kr per
aktie. Den sista december 2017 var aktiekursen ca 28 kr, dvs en
uppgång med drygt 40%.

Aktiens handel har varit begränsad i volym då huvudägaren TPE som äger
66% har tecknat avtal om att inte sälja sina aktier inom 12 månader.
Det är dock glädjande att notera att vi nu har mer än 850 aktieägare
och att intresset från många ägare är stort.

Framtid

Vi arbetar på en expanderande marknad, vi har starka teknikorienterade
företag i portföljen, nära och långvariga kundrelationer, duktiga
ledare som kan leverera både tillväxt och god lönsamhet.

Vi ser möjligheter till organisk tillväxt, en högre lönsamhet och
ytterligare förvärv under 2018.

- Ole Oftedal, VD och koncernchef TC Connect AB

Om TC Connect
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång
historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner
och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson
Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat
ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med
mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt
efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, CEO
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcconnect.se

Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 Mars 2018 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/tc-connect-ab-bokslutskommunik...
http://mb.cision.com/Main/15884/2468570/803047.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.