Du är här

2017-05-15

TC Connect AB: TC Connect AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum

Pressmeddelande, 15 maj 2017 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING
ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

TC Connect AB (publ) ("TC Connect" eller "Bolaget") tillkännagav
tidigare idag en förestående nyemission riktad till allmänheten och
institutionella investerare i Sverige om 15 MSEK före
emissionskostnader ("Erbjudandet"). TC Connect offentliggör nu
tillhörande investeringsmemorandum, vilket finns tillgängligt på
Bolagets hemsida, www.tcconnect.se, och på Mangold Fondkommission
AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom
digital kommunikation och biometri i Norden. Bolaget tillhandahåller
effektiva, unika och säkra helhetslösningar över egen, kunds eller
nationell infrastruktur. Genom en kombination av lång erfarenhet och
den senaste teknologin tillhandahåller TC Connect unika och
specialanpassade system, produkter och tjänster med den högsta nivån
av säkerhet och tillgänglighet. TC Connects kunder är verksamma i
krävande miljöer på den nordiska marknaden. Under 2016 uppgick
Bolagets omsättning till 153 MSEK och justerat EBITDA till 8,3 MSEK.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet innefattar en nyemission om 15 MSEK före
emissionskostnader.

· Utöver aktierna i Erbjudandet har Bolagets styrelse beslutat om
möjlighet till ytterligare emission av högst 400 000 aktier
motsvarande högst 8 MSEK för det fall Erbjudandet övertecknas.

· Teckningskursen i Erbjudandet är 20 SEK per aktie, motsvarande en
pre-money värdering på Bolagets aktievärde om cirka 45 MSEK.

· Totalt kan 1 150 000 aktier komma att emitteras i samband med
Erbjudandet, under förutsättning att övertilldelningsoptionen
utnyttjas.

· Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 16 maj
2017 till och med den 30 maj 2017.

· Teckningsåtaganden motsvarande cirka 53 procent av Erbjudandet har
lämnats från Bolagets styrelse och ledning samt externa investerare.

· Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North. Beräknad
första dag för handel på Nasdaq First North är den 9 juni 2017 under
förutsättningarna att Nasdaq godkänner Bolagets ansökan.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Med ökade krav på säkerhet, såväl som säkerhetshot, ser TC Connect en
stor potential i att vidareutveckla det nuvarande erbjudandet,
speciellt inom biometri. En listning på Nasdaq First North medför en
förstärkt finansiell ställning genom nytt kapital, vilket förbättrar
möjligheterna att genomföra strategiska förvärv. I förlängningen
innebär det också att Bolaget kan utöka nuvarande sortiment och
leverera ny teknik till nuvarande kundbas och inleda projekt
tillsammans med nya kundsegment och på nya marknader. En listning på
Nasdaq First North innebär också en möjlighet att bredda Bolagets
aktieägarbas.

I syfte att finansiera TC Connects fortsatta utveckling och stärka
dess marknadsposition har styrelsen i Bolaget beslutat om att
genomföra en nyemission av aktier i samband med Bolagets listning på
Nasdaq First North. TC Connect avser primärt att använda anskaffat
kapital till:

· Vidareutveckling av erbjudandet inom säkerhets- och
kommunikationslösningar, exempelvis inom biometri och övervakning,

· Finansiering av fortsatt tillväxt genom att expandera
säljorganisationen och den geografiska täckningen, samt

· Möjliggöra strategiska förvärv för att stärka TC Connects
marknadsställning och produktportfölj.

Investeringsmemorandum

Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag
offentliggjorts och finns tillgängligt på TC Connects hemsida,
www.tcconnect.se, samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida,
www.mangold.se.

Preliminär tidplan

+------------------------------------------+--------------------+
|Anmälningsperiod |16 maj - 30 maj 2017|
+------------------------------------------+--------------------+
|Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet|1 juni 2017 |
+------------------------------------------+--------------------+
|Likviddag för avräkningsnotor |7 juni 2017 |
+------------------------------------------+--------------------+
|Första dag för handel |9 juni 2017 |
+------------------------------------------+--------------------+

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Bolagets
Certified Adviser. Wistrand Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag är
legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och
noteringen på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Carlzon, VD. Tel: 070-654 7773
Ole Oftedal, styrelseordförande. Tel: 070-592 7599

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom
digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi
har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler
än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC
Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position
i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects
huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer på www.tcconnect.se

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i TC Connect. Erbjudandet till berörda personer att
teckna aktier i TC Connect sker endast genom det
investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner
än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i
USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande
skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje
stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle
vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i TC Connect har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller
värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller
på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/tc-connect-ab--publ--offentlig...
http://mb.cision.com/Main/15884/2265948/674682.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.