Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

TC Connect AB: TCECUR genomför en riktad emission om 18,25 MSEK

TCECUR AB meddelar idag att Bolagets styrelse, med stöd av det
bemyndigande som gavs av årsstämma den 9 maj 2018, har beslutat att
genomföra en riktad emission om 829.545 aktier till en teckningskurs
om 22 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs
18.250.000 SEK före emissionskostnader.

Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och
motsvarar en rabatt om 14,5 procent jämfört med de senaste 20
handelsdagarnas volymvägda snittkurs och en rabatt om 18,5 procent
jämfört med stängningskursen 5 februari. Tecknare i den riktade
emissionen är ett begränsat antal nya finansiella och industriella
investerare.

För befintliga aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om
17,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets totala
antal utestående aktier ökar från 3.861.295 aktier till totalt
4.690.840 aktier. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med
207.386 SEK från 965.022 SEK till 1.172.408 SEK.

"Säkerhetsbranschen upplever en stark tillväxt som vi vill ta
tillvara på genom att växa både organiskt och via förvärv. Vi har
genomfört två mycket lyckade bolagsköp, AWT och Mysec, som båda visar
på stark tillväxt och har utvecklats mycket positivt sedan de
förvärvats. Vi söker kontinuerligt efter bolag inom vår bransch med
krav på god lönsamhet, en stabil marknadsposition, en unik
kompetens/affärsmodell och en affärsdriven ledning. Emissionslikviden
kommer att användas till förvärv och andra tillväxtinitiativ.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt
sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med nya professionella
investerare. Som tidigare aviserat arbetar vi kontinuerligt med
ägarbilden i bolaget, denna emission är ett steg i ledet för att
uppnå en god ägarspridning av aktien. TPE som äger ca 50% av bolaget
kommer med denna emission att minska sitt ägande till ca 41%.", säger
Ole Oftedal VD på TCECUR.

Partner Fondkommission har varit finansiell rådgivare och Wistrand
Advokatbyrå har varit legal rådgivare i transaktionen.

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik
och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den
offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla
specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar
avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets
mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna
produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande
producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect
Sweden AB, AWT och Mysec Sweden AB.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold
Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified
Adviser.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcecur.se

Viktig information:
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/tcecur-genomfor-en-riktad-emis...
https://mb.cision.com/Main/15884/2732913/986134.pdf

Författare Cision