Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-27

Tectona Capital: Tectona Capital AB (publ) Halvårsrapport januari till och med juni 2018

Halvåret i korthet

Då Tectona Capital under 2017 inte har kommunicerat halvårsrapport
avser de jämförelsetal inom parantes, som lämnats helåret 2017.

· Nettoomsättning (Tkr) 3 239 (2 186)
· Rörelseresultat (Tkr) 1 771 (-3 184)
· Resultat efter skatt (Tkr) 1 661 (-3 443)
· Resultat per aktie (kr) 0,12 (-0,25)
· Eget kapital per 30 juni (Tkr) 24 766 (22 911)
· Eget kapital per aktie den 30 juni (kr) 1,76 (1,63)
· Solididitet per 30 juni 2018, % 76,7 % (81,1 %)
· Totalt antal aktier 14 034 845 (14 034 845 varav 901 720 var under
registrering per den 31 dec 2017)

Viktiga händelser under och efter halvåret

· Extern värdering vid årsskiftet visar på övervärde om 23 procent i
Tectonas fastighetsportfölj.

· Tectonas aktie upptogs till handel på NGM Nordic MTF den 13 april
2018.

· Stärker kassan med obligationslån i syfte att förvärva ytterligare
objekt.

· Tectonas intressebolag Tectona Skog inleder gallring av en
teakplantage.

VD-kommentar

Resultat

I koncernen blev halvårsresultatet positivt med 1661 tkr. Huvudorsaken
till det positiva resultatet är att dollarn stärkts kraftigt gentemot
svenska kronan. Efter halvårsslutet har dollarn fortsatt att stärkas.
Under första halvåret har bolaget haft kostnader av engångskaraktär
på cirka 250 tkr. Det gäller kostnader som tagits i samband med
anslutning till NGM samt kostnader för emissionen av ett
obligationslån.

Värdering av underliggande tillgångar

Tectona redovisar enligt K3 och därför visas inte värdeförändring av
bolagets tillgångar i resultaträkningen till skillnad mot de företag
som redovisar enligt IFRS. Enligt den senaste värderingen som
utfördes vid årsskiftet värderades Tectonas hyresobjekt till drygt 3
miljoner USD. Med bokslutsdagens dollarkurs skulle detta innebära en
fastighetsvärdering om 26900 tkr.

Hyresintäkter (siffror i tusen usd)

Hyresintäkterna för perioden blev 122 tusd (98) vilket är en ökning
jämfört med första halvåret 2017 med 24 %. Styrelsens bedömning är
att hyresintäkterna skall öka under Q3 till ca 65 tusd.

Vakans

Den beräknade ekonomiska vakansgraden var under första halvåret 9 %.
För att minska vakanser har styrelsen tagit fram en åtgärdsplan.
Efter halvåret har vakanserna varit under 3 % vilket är Tectonas
målsättning. I något enstaka fall har hyresnivån sänkts för att
bättre anpassas emot rådande marknadsläge.

Målsättning inför 2018

I årsredovisningen för 2017 presenterade styrelsen att målsättningen
inför 2018 skulle vara att:

· Öka hyresintäkterna med över 25 %.
· Minska kostnader och redovisa vinst.
· Marknadsnotera bolaget hos NGM Nordic MTF.

Styrelsen har fram till halvåret lyckats genomföra denna målsättning.
Bolaget är noterat hos NGM Nordic MTF. Hyresintäkterna ökade med 24 %
för första halvåret 2018 jämfört med första halvåret 2017 och bolaget
redovisar vinst.

Nya hyresobjekt

Bolaget utvärderar just nu ett par olika hyresobjekt för förvärv.
Styrelsen bedömer att resultatet från verksamheten kan öka väsentligt
då bolaget växer vid kommande förvärv eftersom de totala kostnaderna
för bolaget inte kommer att öka i samma takt som intäkterna. Fler
hyresobjekt är mycket viktigt för att öka lönsamhetsnivån i bolaget.

Rapporten i sin helhet bifogas i pressmeddelandet samt återfinns på
bolagets hemsida www.tectona.se.

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt
följande plan:

Bokslutskommuniké för 2018 22 februari 2019

Halvårsrapport jan-juli 2019 30 augusti 2019

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se
eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27
augusti 2018.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har
investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via
dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat
på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s
affärsidé är bland annat att investera i och ta del av Panamas
ekonomi. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en
möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tectona-capital/r/tectona-capital-ab--publ--ha...
http://mb.cision.com/Main/15782/2601397/897919.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.