Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

Tectona Capital: Tectona Capital genomför företrädesemission och informerar om extra bolagstämma för val av ny styrelse...

Tectonas styrelse har beslutat att genomföra aktieemission i syfte att
stärka kassan för framtida förvärv. Teckningskurs är 1,9 kr per aktie
och emissionen är garanterad till 100 %. Emissionen tillför bolaget 5
mkr före emissionskostnader. Styrelsen kommer även att kalla till
extra stämma för att föreslå att Mikael Wickbom förstärker styrelsen.
Mikael har gedigen erfarenhet från att expandera och driva
verksamheter inom finans, han har bland annat varit VD på Odin fonder
och säljchef på Catella fonder.

Emission

Den 23 september 2019 beslutade styrelsen i Tectona Capital AB
("Tectona ") att genomföra en företrädesemission som vid full
teckning tillför bolaget 5 Mkr före emissionskostnader. Syftet med
emissionen är en förstärkning av kapitalet inför framtida förvärv och
tillväxt för bolaget. Styrelsen för Tectona har, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, beslutat att
genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). Villkoren i Företrädesemissionen innebär
att sexton (16) befintliga aktier ger rätt att teckna tre stycken (3)
nya B-aktier till kursen 1,90 kronor. Teckningstiden löper under
perioden den 16 oktober - 5 november 2019. Emissionen är till 100%
garanterad av Mikael Wickbom.

Extra bolagstämma

Styrelsen föreslår att Mikael Wickbom väljs in till ny styrelseledamot
för bolaget. Mikael har följt Tectona en tid och även varit på plats
i Panama för att bilda sig en uppfattning om verksamheten. Mikael har
en lång och gedigen bakgrund inom investeringar och finanssektorn.
Hans tidigare uppdrag är bland annat VD på Odin Fonder där han även
ingick i ledningsgruppen. Under Mikaels tid på Odin genomgick Odin en
kraftig tillväxt. År 2011 gick Mikael över till Catella Fonder i
syfte att expandera verksamheten. Mikael har under sin tid på Catella
varit med och mångdubblat förvaltat kapital. Idag är Mikael bland
annat styrelseordförande för Catella SICAV i Luxemburg.

Kallelse till extra stämma för beslut om ny styrelse kommer att
skickas ut inom kort.

Uttalande från valberedningen

Mikael har en längre tid visat stort intresse för bolaget och dess
verksamhet. Vi är jätteglada över att Mikael vill ta steget att ingå
i styrelsen för bolaget och vi är övertygade om att han har mycket
att tillföra. Med Mikaels dokumenterade förmåga och framgång i att
bygga upp och expandera verksamheter är han ett fantastiskt tillskott
till styrelsen.

Uttalande från Mikael Wickbom

Tectona Capital AB har stor potential och är ett oerhört spännande
företag med fastighetsinvesteringar på en tillväxtmarknad. Till
styrelsearbetet i Tectona Capital AB kommer mina kunskaper från
långvarigt arbete i olika positioner på finansmarknaden och
erfarenheter från att driva verksamhet väl till pass för att bidra
till att utveckla företaget vidare.

Styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen i Tectona Capital AB, har med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 11 april 2019 beslutat om en nyemission av högst 2 631
533 aktier serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst
2 631 533,00 kronor. Emissionen är garanterad i sin helhet.

I händelse av överteckning kan styrelsen komma att fatta beslut om en
övertilldelningsemission med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt,
riktad till garanten, i det fall denne inte erhåller till delning
inom företrädesemissionen, om högst 1 315 789 aktier till samma kurs,
1,90 Kr per aktie. Om även denna emission fulltecknas tillförs
Bolaget ytterligare 2,5 Mkr.

Syftet med emissionen är en förstärkning av kapitalet inför framtida
förvärv och tillväxt för bolaget.

Emissionen ska genomföras i form av utgivande av teckningsrätter till
befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor
("Företrädesemissionen")

Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på
avstämningsdagen den 14 oktober 2019 för Företrädesemissionen är
registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger
företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier
innehavaren förut äger.

Sista dag som Tectona Capital ABs B-aktie handlas inklusive
teckningsrätter är den 10 oktober 2019.

Första dag aktien handlas exklusive teckningsrätter är den 11 oktober
2019.

Handel i teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic MTF från och med
den 16 oktober till och med den 1 november 2019.

En (1) befintlig aktie oavsett serie berättigar till tre (3)
teckningsrätter. Sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning
av en (1) nyemitterad aktie serie B.

Teckningskursen per aktie serie B är 1,90 kronor.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta
om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt, varvid
tilldelning ska ske i följande ordning:

1. I första hand ska fördelning ske till tecknare som tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet nya
aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

2. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält
sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker
tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier.

3. I tredje hand ska fördelning ske till de som garanterat
emissionen.

4. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska
tilldelning ske genom lottning.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara onsdagen
den 14 oktober 2019.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med onsdagen den 16 oktober
2019 till och med tisdagen den 5 november 2019.

7. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under den
tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på
särskild anmälningssedel. Betalning för aktier som tecknats utan stöd
av företrädesrätt ska erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av
aktier.

8. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning enligt punkterna 6 och 7 ovan.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och
aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga
i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear
Sweden AB.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se
eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
september 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har
investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via
dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat
på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision
är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och
funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tectona-capital/r/tectona-capital-genomfor-fo...
https://mb.cision.com/Main/15782/2915615/1112090.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.