Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Terranet AB: TerraNet Delårsrapport 1 januari 2017 - 30 september 2017

Tredje kvartalet
1 juli - 30 september 2017

· Intäkterna steg till 1 645 (706) TSEK

· Rörelseresultat uppgick till -13 478 (-7 140) TSEK

· Periodens resultat uppgick till -13 478 (-7 140) TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 388 (-5
719) TSEK

· Koncernens likvida medel uppgick till 74 960 (11 991) TSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,56
(-0,60) kr.

Delårsperioden
1 januari - 30 september 2017

· Intäkterna steg till 4 277 (1 480) TSEK

· Rörelseresultat uppgick till -42 551 (- 17 059) TSEK

· Periodens resultat uppgick till -42 551 (-17 059) TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -42 821
(-19 977) TSEK

· Koncernens likvida medel uppgick till 74 960 (11 991) TSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,20
(-1,62) kr.

VD:s kommentarer

Sammantaget utvecklas TerraNet enligt plan.

Tredje kvartalet har karakteriserats av bolagets fortsatt intensiva
och fokuserade arbete med att expandera existerande kundkontrakt och
teckna nya. Det övergripande syftet är att få licensaffärer på stora
volymer.

Affärslogiken är ofta sådan att ett inledande kontrakt avser en
prototyp där TerraNets mjukvara integreras med kundens produkt och
för detta fakturerar TerraNet kunden. När väl detta arbete är
genomfört med positivt resultat sker förhandlingar kring licensavtal,
varefter kunden ska färdigställa sin produkt och lansera den. Detta
gör att det kan ta ett á två år från första kontrakt till dess att
licensintäkterna börjar komma upp i volym som följd av att kundens
produkt fått genomslag på marknaden. Det är dessa framtida
licensintäkter kommande år som utgör den stora potentialen för
TerraNet - inte de mindre intäkter för prototyper som nu utgör
intäkterna.

TerraNet har under delårsperioden haft kostnader om 52 Mkr. Dessa
avser i huvudsak kostnader för utveckling och marknadslansering som
således inte aktiveras. Dessa kostnader följer plan och är således
till för att bygga positioner för framtida licensintäkter.

Vår kassa står fortsatt stark med 75 miljoner i likvida medel och
skapar utrymme för fortsatt investeringstakt för att finansiera
marknadstillväxt. Mjukvaruintegration, modularisering och
prototypframtagning genererar nu löpande utvecklingsintäkter i dessa
kundfinansierade industrialiseringsprojekt som syftar till
licensförhandlingar för massvolymproduktion.

Under tredje kvartalet bokade TerraNet fem strategiska kommersiella
kundorder avseende både aktiv fordonssäkerhet, taktiskt radiosamband,
produktions- och processövervakning samt offlinebaserade
datatransfereringar. De flesta av dessa avser tillämpningar inom
affärsområdet Industrial IoT. Bland betalande kunder i denna orderbok
återfinns Alfa Laval, Saab Defence samt Orange. Genom dessa projekt
har också TerraNet breddat sin produktportfölj mot både LTE och BLE.
Samtliga dessa leveranser är kundfinansierade
produktutvecklingsprojekt för distribution och licensering under
2019. Jag kan konstatera att samtliga leveransmål under perioden har
blivit uppnådda med hög kundnöjdhet.

Den med Qualcomm gemensamma marknadsföringskampanjen i Kina för att
integrera TerraNets mjukvara i basbands- och applikationsprocessorn i
Snapdragonchipsetet hos de ledande OEM tillverkarna fortskrider
enligt plan.

Under perioden har bolaget också påbörjat en lanseringskampanj av en
krypterad offlinebaserad betalfunktion. Vi har identifierat detta som
ett område med stora transaktionsvolymer där vår teknologi kan
förbättra nuvarande lösningar. Bolaget vänder sig till de ledande
bank- och betalkortsleverantörerna samt multimedia distributörerna på
tillväxtmarknaderna i Kina och Indien.

TerraNet genomförde i början av kvartalet en organisationsförändring
som innebär att verksamheten delades upp i två affärsområden -
Industrial IoT och Consumer IoT. Samtidigt gjordes en rad viktiga
nyckelrekryteringar. Christian Lönne tillträdde som affärsområdeschef
för Consumer IoT (tidigare bl a försäljningsdirektör i Dubai inom
Sony för Middle East & Africa) och Christina Björnström som
marknadschef (tidigare bl a President Sweden New England Chamber of
Commerce i Boston och Harvard Alumni).

Bolaget kommer med start från denna delårsrapport att börja med
kvartalsvisa presskonferenser. I takt med vår kommersiella expansion
ökar också intresset för bolaget och vi får löpande en stor mängd
frågor från marknaden och önskar på detta sätt adressera dessa.

Väsentliga händelser under perioden

TerraNet har under kvartalet fått ett antal nya samarbeten och
kundorder med potential till senare licensintäkter.

Bland dessa kan nämnas ett produktutvecklingskontrakt samt kundorder
på ca 2,2 MSEK med ett multinationellt konglomerat. Leveransprojektet
gäller framtagande av en produkt för integration av TerraNets
inbäddade systemmjukvara i en befintlig kundanpassad hårdvara för
olika typer av intercomlösningar.

TerraNet har också mottagit ytterligare en order för optimering av
LTE-V - den nya generationens nätstandard inom
bil-till-bilkommunikation. Ordern om 180 TSEK är ett första avrop
inom ramen för en 0-serie och industrialiseringsprogram med ett
totalt värde på 1,8 MSEK fram genom Q2 2018 för framtagning av en
första prototyp. Mjukvaran kommer slutligen att licensieras och
beräknas finnas som en systemintegrerad del i nyproducerade bilar
redan år 2020.

I juli presenterades TerraNets nya organisation som innebär ökat kund-
och marknadsfokus där verksamheten indelas i affärsområdena Consumer
IoT och Industrial IoT. Några viktiga nyckelrekryteringar har gjorts
i Christian Lönne, affärsområdeschef Consumer IoT, samt Christina
Björnström, Marknadschef.

För ytterligare information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
investorrelations@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör
intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data,
inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller
andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i
Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José,
Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet
Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se
Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 november 2017 kl 08:00 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/terranet-ab/r/terranet-delarsrapport-1-januari...
http://mb.cision.com/Main/15517/2388483/749896.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.