Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

Terranet AB: Terranet publicerar prospekt i samband med en till cirka 80 procent garanterad företrädesemission om cirka 52...

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Styrelsen i TerraNet Holding AB ("Terranet" eller "Bolaget") beslutade
den 30 augusti 2019, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17
maj 2019, att genomföra en nyemission av högst 32 582 356 B-aktier
med företrädesrätt för befintliga aktieägare, motsvarande högst cirka
52,1 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsen
har med anledning därav upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag
har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det
EU-tillväxtprospekt som upprättats av Bolaget och idag godkänts av
och registrerats hos Finansinspektionen. EU-tillväxtprospektet finns
tillgängligt på Bolagets hemsida (www.terranet.se/sv/) och kommer
även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens
hemsida (www.fi.se).

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Aqurat
Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Tidsplan för Företrädesemissionen

+---------------------------------+-------------------------+
|Sista dag för handel med aktier |24 september 2019 |
|inklusive rätt att erhålla | |
|teckningsrätter | |
+---------------------------------+-------------------------+
|Första dag för handel med aktier |25 september 2019 |
|exklusive rätt att erhålla | |
|teckningsrätter | |
+---------------------------------+-------------------------+
|Avstämningsdag för deltagande i |26 september 2019 |
|Företrädesemissionen | |
+---------------------------------+-------------------------+
|Teckningsperioden i |2 - 18 oktober 2019 |
|Företrädesemissionen | |
+---------------------------------+-------------------------+
|Handel med teckningsrätter |2- 16 oktober 2019 |
+---------------------------------+-------------------------+
|Handel med BTA |2 oktober 2019 - vecka 46|
+---------------------------------+-------------------------+
|Slutligt teckningsresultat i |Omkring den 23 oktober |
|Företrädesemissionen o?entliggörs| |
+---------------------------------+-------------------------+

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är Terranets finansiella rådgivare och Baker
& McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med
Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar
emissionsinstitut.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är FNCA Sweden AB
+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Om Terranet

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar
mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar
avsett för självkörande fordon. Terranet har sitt huvudkontor i Lund,
Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina.
Terranet Holding AB är noterat på Nasdaq First North Premier.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i
Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon
annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras
på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de
finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på
att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita
sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet
eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt
enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt
avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande
har dock registrerats och godkänts av Finansinspektionen och hålls
tillgängligt på Terranets hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de
erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som
har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad
bestående av icke-professionella investerare och investerare som
uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.