Du är här

2017-05-17

Tethys Oil AB: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 17 maj 2017 i
Stockholm för
årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna av SEK 1.00 per aktie för
räkenskapsåret 2016, motsvarande totalt 34 MSEK givet bolagets nuvarande
innehav av egna aktier.

Till styrelsen omvaldes Per Brilioth, Dennis Harlin, Magnus Nordin, Katherine
H. Støvring och Geoffrey Turbott. Till nya styrelseledamöter valdes Rob
Anderson, Alexandra Herger och Per Seime. Dennis Harlin omvaldes till
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och
styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i)
årligt arvode om 265 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande
direktören); (ii) årligt arvode om 595 000 kronor till styrelseordföranden;
(iii) årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per
kommittéuppdrag; årligt arvode om 90 000 kronor till ordföranden för
revisionskommittén samt 65 000 kronor till ordförande för
ersättningskommittén respektive eventuell teknisk kommitté. Det totala
arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordförande, ska ej
överstiga 535 000 kronor; och (iv) för den händelse styrelseledamot enligt
styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska
särskild ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode, för
vilket ändamål en ram om 250 000 kronor beslutades, att utbetalas efter
beslut av styrelsen.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med
den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för en
period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2018. Arvode till revisorn
skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande
valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av
teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet
innebär att bolaget ska emittera högst 350 000 teckningsoptioner. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från
och med den 30 maj 2020 till och med den 2 oktober 2020. Teckningskursen för
nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande cirka 122,50 procent av den
för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga
betalkursen under tiden från och med den 3 maj 2017 till och med den 16 maj
2017. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till högst cirka 58 350 kronor. Skälen för
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla
och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för
oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt
incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att under tiden fram till årsstämman 2018 besluta om förvärv av egna aktier i
Tethys Oil AB. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att
bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2018 besluta om
nyemission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med
bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med
bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets
rörelse. Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om
emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller
konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala
antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån nyemission sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på
marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända
oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21 miljoner fat i
bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat
om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar
onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är
noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

TETY_2017_05_17_sve
http://hugin.info/173336/R/2105520/799149.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tethys Oil via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.