Du är här

2017-09-20

THQ Nordic AB: THQ Nordic genomför en riktad nyemission om 7 203 250 aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 598...

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN,
SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER
DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED
TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

THQ Nordic AB ("THQ Nordic" eller "Bolaget") har, med stöd av det
bemyndigande styrelsen erhöll på THQ Nordics årsstämma den 16 maj
2017, beslutat om en riktad nyemission av 7 203 250 aktier av serie B
till en teckningskurs om 83 kronor per aktie (den "Riktade
nyemissionen"). Genom den Riktade nyemissionen tillförs THQ Nordic
cirka 598 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade
nyemissionen har fastställts genom ett så kallat "accelererat
book-building" förfarande lett av Carnegie Investment Bank. Tecknare
i Nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella
investerare av institutionell karaktär.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
diversifiera ägarbasen bland svenska och internationella investerare
och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt
sätt. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade
nyemissionen till att finansiera nya förvärv av varumärken och
spelutvecklingsstudios samt möjliggöra en högre takt av investeringar
i utvecklingen av Bolaget.

Genomförandet av den Riktade nyemissionen innebär en utspädningseffekt
om cirka 9,1 procent genom att antalet aktier ökar med 7 203 250 till
79 235 750 (fördelat på 9 000 000 aktier av Serie A och 70 235 750
aktier av serie B).

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i den
Riktade nyemissionen kommer Lars Wingefors AB att låna ut 7 203 250
aktier av serie B till Carnegie Investment Bank. Aktierna kommer att
återlämnas efter det att den Riktade nyemissionen registrerats hos
Bolagsverket. I samband med den Riktade nyemissionen har huvudägaren
och VD Lars Wingefors och ekonomi- och finansdirektör Erik Stenberg
åtagit sig att inte sälja sina respektive aktieinnehav under en lock
up-period om 180 dagar.[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1)

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är sole bookrunner och lead manager
och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare i samband
med den Riktade emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, VD

Tel: +46 708 471 978

E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel.
Bolaget har en bred portfölj omfattande 275 spel och 85 egna
varumärken såsom Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction,
Destroy All Humans, Aquanox, ELEX, Jagged Alliance, SpellForce och
The Guild. THQ Nordics förlagsverksamhet når globalt med
marknadsföring, försäljning och distribution, både online och i
fysiska kanaler. Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad, Sverige
och det operationella kontoret ligger i Wien, Österrike. THQ Nordic
sysselsätter 480 medarbetare och har sex helägda utvecklingsstudios i
Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm First North under kortnamnet THQN B. Bolaget Certified
Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök
http://www.thqnordic-investors.com eller www.thqnordic.com.

Denna information är sådan information som THQ Nordic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 september 2017 kl. 08.00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande
om att förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier
eller andra värdepapper i THQ Nordic. Detta dokument har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet och informationen är inte ett
prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG. Inget
prospekt kommer heller att upprättas i anledning av den Riktade
emissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande
eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan
registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från
registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella
lydelse. THQ Nordic har inte för avsikt att registrera någon del av
erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon
annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller
distribution av informationen inte skulle vara förenlig med
tillämpliga föreskrifter.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Aktierna ägs via bolag
Lars Wingefors AB och Xagonus AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/thq-nordic-ab/r/thq-nordic-genomfor-en-riktad-...
http://mb.cision.com/Main/15049/2350228/724899.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.