Du är här

2018-08-29

TiksPac: Delårsrapport, juli 2017 - juni 2018

· Vi har på 12 månader omsatt nära 32 miljoner
· Resultatet för 12 månader är ca 12,4 miljoner bättre än föregående
år

· Fjärde kvartalet (apr-juni) visar ett resultat som är 5,1 miljoner
bättre än fg år

· Fler sålda mediaplatser än något tidigare år
Finansiell utveckling

Fjärde kvartalet, april - juni 2018

· Nettoomsättning: 10 387 (5 767) TSEK
· Resultat efter finansiella poster: 3 473 (-1 648) TSEK
· Resultat per aktie: 0,24 (-0,08) kronor

- Antal sålda platser: 557 (541) st

- Orderstock: 1 321 (2 760) TSEK

12 månader, juli 2017 - juni 2018

· Nettoomsättning: 31 807 (22 078) TSEK
· Resultat efter finansiella poster: 9 042 (-3 319) TSEK
· Resultat per aktie: 0,61 (-0,23) kronor

- Antal sålda platser: 2 182 (1 972) st

- Orderstock: 1 321 (2 760) TSEK

Fjärde kvartalet visar en vinst på 3 473 TSEK, det är cirka 5 100 TKR
bättre än samma period föregående år (-5 767 TSEK). Vi redovisar ett
resultat som är 1 500 TSEK högre än föregående år även då vi justerar
för de 3 600TSEK som flyttades fram från fjärde kvartalet förra året.
Till största delen beror ökningen på högre omsättning.

Perioden juli 2017 - juni 2018 är klart mycket bättre än föregående
år. Omsättningen var ca 9 700 TSEK högre med ett resultat som är 12
400 TSEK högre. Justerat för de leveranser som flyttades in från
föregående bokföringsår (3 600 TSEK) visar vi ett positivt resultat
på 5 442 TSEK (föregående år 281 TSEK), detta är ändå 5 161 TSEK
bättre än motsvarande 12-månadersperiod föregående år.
Resultatökningen beror utöver flyttade leveranser på högre
omsättning, lägre kostnader och avslutad goodwillavskrivning.

Vi har under perioden (både kvartalet och 12 månader) omsatt mer än
något tidigare år även då vi justerar för de 3 600 TSEK som flyttades
från tidigare bokföringsår (se tabell nedan). Eftersom affärsområde
CSR bygger på 2-årskontrakt går vår omsättning till viss del i
2-årscykler. Nedan därför en 3-årsöversikt som jämförelse. Samtidigt
satsar vi fortsatt på att bredda vårt koncept för att öka intäkter
och minska variationerna som beror på vilka CSR-projekt som säljs
under en viss period. Detta gör vi bland annat genom att satsa på
RENT-konceptet, ny hundlatrin "TicksCan2.0", app för mobiltelefoner
"DogPal" (se tabell i bif. PDF).

Orderstock och antal sålda platser

Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal
om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och
levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till
kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta
färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då
en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed
påverkar det intäkterna.

Orderstocken per 2018-06-30 uppgår till 1 321 TKR, en minskning från 2
760 TKR samma period föregående år. (I orderstocken föregående år
ingick dock leveranser till ett värda av 1 800 TKR, som blev kvar på
vårt lager på grund av problem hos vår transportör TNT). Då
kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt
värde på orderstocken på ca 2 600 TKR.

Under året har vi sålt fler platser än vad vi sålt något tidigare år.
Summerat under tolv månader har vi sålt 2 182 st platser. Under
fjärde kvartalet sålde vi 557 stycken mediaplatser, det är något fler
än under samma period föregående år under (se diagram i bif. PDF).

Om Bolaget

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i
Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

· TiksPac Norden AB, 556605-1263
· TiksPac Norge, 993 322 164 (filial)
· TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
· TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)

· TiksPac UK Ltd, 09238130

Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget.

Kortnamn är TIKS

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare i Europa
med gratis miljövänliga hundpåsar och därigenom bidra till en renare
miljö.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett
miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på
strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är
kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel
och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som
exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att
de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som
fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande
där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden
placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke
exponerat på stationerna.

Kommentarer från VD

All time high! - Vår bästa omsättning någonsin! - Vi gör ett
fantastiskt kvartal och år!

Vi fortsätter leverera ett väldigt bra resultat samtidigt som vi har
kostnaderna under kontroll. TiksPac har ett stabilt läge inför vårt
förlängda bokföringsår. Med ett mycket bra resultat i ryggen de
första 12 månaderna så ser vi med spänning fram mot höstens
utmaningar och möjligheter. Under hösten kommer vi kommer fortsatt
att arbeta med bli mer synliga och bredda vårt erbjudande. Nedan
följer kommentarer kring några av de punkter som är högt upp på
agendan under hösten.

TiksCan 2,0

Vår nya hundlatrin TiksCan 2,0 kommer lanseras under hösten 2018 och
prototyp nr 3 i ordningen tar vi fram i skrivande stund. Vi har
precis anställt en Key Account Manager för att driva försäljningen av
TiksCan. Intresset är väldigt stort från marknaden och affärsmodellen
för TiksCan 2,0 innebär två alternativ för kunderna. Antingen köper
man TiksCan eller så hyr man den som i vårt RENT upplägg. Vi har
designskyddat TiksCan inom EU samt Europa.

DogPal

Bolaget som utvecklar DogPal har haft leveranssvårigheter under
senvåren och sommaren och därav är appen något försenad. Vi beräknar
och hoppas att DogPal ska vara helt färdig under kommande månad, då
inklusive det nya tillägget "Dogstagram" för att dela bilder och
video. DogPal finns på marknaden redan men vissa funktioner och
detaljer slipar vi fortfarande på. Men snart är hundägarens bästa vän
på marknaden!

Sociala medier

Vi har nu över 5 400 väldigt aktiva följare! Vi har under senaste 6
månaderna gått från 900 till över 5 400 användare på Facebook. Det
som är väldigt glädjande är att i stort sett alla följare är aktiva
och ger oss tips. Följarna påverkar i sin egen kommun för att skaffa
fler stationer, de som ännu inte har stationer där de bor de påverkar
kommunen att införskaffa nya. Arbetet med att öka synligheten fortgår
löpande, följ oss gärna på Facebook
(https://www.facebook.com/tikspacsverige/) eller Instagram
(https://www.instagram.com/tikspac/).

Kommunikationsstrategi

TiksPac arbetar nu med att ta fram en helt ny hemsida och arbetar fram
en ny kommunikationsplan. Detta är ett led i att vi vill bli bättre i
vår kommunikation mot alla målgrupper, och öka kännedom om och
attraktion kring bolaget. Färdig kommunikationsplan inkluderat ny
hemsida lanseras under hösten/vintern 2018.

England

I England har vi de senaste månaderna sett över strategin. Kommunerna
är mycket positiva och intresserade av vårt koncept och vi tecknar
nya avtal löpande. Vi har haft svårare att kopiera vårt koncept när
det gäller de företag som ska sponsra projekten genom att medverka på
stationerna. Vi har fått kämpa hårt för att få ihop tillräcklig med
intresserade företag som vill medverka i kommunerna. Vi testar därför
nu en ny strategi tillsammans med en aktör som kan den lokala
marknaden. Vi vänder oss till större nationella aktörer inom hund och
husdjur för annonsering på större ytor i fler områden. Vi upplever
att intresset och responsen från de företag vi träffat är mycket
positiv och tror att detta ska vara rätt väg för den Engelska
marknaden.

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden juli 2017 - juni 2018

· Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i
juni, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för
perioden positivt med 3,6MKR

· Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med
1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och belastar inte längre
resultatet

· Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny
ordförande i bolagets styrelse

· Vid årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande
bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande
räkenskapsår förlängs därmed till 18 månader med bokslut 2018-12-31

· Affärschansprojekt i samarbete med Connect Väst genomfört
· Fokus på marknadsföring och kundvård genom anställning av
marknadskoordinator

· GDPR från 25 maj, ingen påverkan på kärnverksamheten men vi
anpassar våra rutiner

· Arbetsmiljöverket, godkänd inspektion av arbetsplatsen genomförd
Väsentliga händelser efter periodens slut

· Mobilapp - DogPal, tillägg av social del planerat klart efter
sommaren

· Ny hundlatrin - TiksCan 2.0 klar för lansering inom kort
· Projekt för miljödiplomering pågår
Framtida rapportdatum

2018-11-28 Delårsrapport Q5, 2017/2018 (förlängt bokföringsår)

2019-02-28 Bokslutskommuniké 2017/2018 (förlängt bokföringsår)

2019-05-09 Årsstämma 2017/2018

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.
Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i
den senaste årsredovisningen.

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

TiksPac AB

Falkenberg augusti 2018

Pelle Hjortblad Mikael Halling Lars Åke Södergren

Styrelseordförande

Lina Danielsson Karl Sundkvist Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson

Verkställande direktör

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 - 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga
hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som
för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området.
Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en
mediaplats på statione...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.