Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-05

TiksPac: Delårsrapport Q1, 2016-07-01 till 2016-09-30

DELÅRSRAPPORT Q1, JULI 2016 - SEPTEMBER 2016

Finansiell utveckling

3 månader juli 2016 - september 2016

· Nettoomsättning: 3 363 (4 879) TSEK
· Resultat efter finansiella poster: -1 735 (-1 025) TSEK
· Resultat per aktie: -0,16 (-0,13) kronor
- Antal sålda platser: 433st (376st)
- Orderstock: 2 200 (1 300) TSEK

I september genomfördes en företrädesemission som tillsammans med
överteckningsemission övertecknades med över 400 %. Sammanlagt
tillfördes bolaget ca 5 miljoner kronor efter emissionskostnader.
Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 1,1 miljoner kronor och
antalet aktier uppgår till 11 000 000 stycken. Det egna kapitalet
efter emissionen är över 19 miljoner kronor och soliditeten är 83 %.
Den lyckade emissionen ger oss ett antal nya aktieägare samt frigör
kapital för i första hand den fortsatta expansionen utanför Norden
samtidigt som vi genom detta minskar belåningen och därmed
räntekostnaderna.

Under vårt första kvartal har vi sålt fler platser än någonsin
tidigare under motsvarande period. Som ett resultat av detta har
orderstocken ökat med 900TSEK till ca 2 200TSEK. När de projekt som
ingår i orderstocken levereras ut ger detta, som tidigare förklarats,
en resultatpåverkan med det dubbla beloppet eftersom kontrakten är på
2 år. Årets första kvartal präglas liksom tidigare år av att vårt
bokföringsår startar i juli som är en semestermånad samt uppstart i
augusti då fortfarande många av våra kunder har semester. Under 2a
och 3e kvartal påbörjas vändningen med 4e kvartalet som vårt bästa,
detta mönster upprepas vart år. Resultatet är bara ca 700 TSEK sämre
än motsvarande period föregående år, anledningen till detta är en
kombination av effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Glädjande är att affärsområde RENT börjar att ge ett bidrag till
resultatet: Eftersom dessa siffror periodiseras över 12 månader från
leverans blir det en fördröjning innan siffrorna syns i
resultaträkningen. Under perioden är resultatet från RENT ca 200 TSEK
jämfört med fg år då RENT-försäljningen uppgick till ca 10 TSEK, en
ökning med 2 000 %!

Som tidigare förklarats löper våra kontrakt över 24 månader och
projekten säljs därmed vart annat år, därför är det (Q1) 2014-15 som
blir mest rättvisande att jämföra året med. Om vi då istället jämför
med siffrorna för 2014 (se tabell nedan) får vi en mer rättvisande
bild av utvecklingen. Omsättning har ökat med ca 500TSEK samtidigt
som resultatet är ungefär samma, skillnaden i resultat jämför med
2014 kan delvis hänföras till kostnader för expansion som var
avsevärt lägre 2014.

Belopp TSEK 2016 2015 Proforma
Juli - Sep Juli - Sep 2014
Juli - Sep
Nettoomsättning 3 363 4 879 2 801
Resultat -1 735 -1 025 -1 870
Resultat per aktie, kr -0,16 -0,13 -0,26

(Siffrorna för 2014 har omräknats enligt K3-regelverket, anges
Proforma)

Orderstock och antal sålda platser

Orderstocken under perioden har ökat med ca 0,9 miljoner till 2,2
miljoner sedan bokföringsårets början den 1 juli. Då första kvartalet
inkluderar semestermånader och därefter uppstartsfas på ett flertal
projekt är detta helt enligt plan.

Vid en jämförelse med orderstocken föregående år hade vi inte samma
ökning under Q1 men detta har sin förklaring i att vi hade en större
orderstock med oss in i det bokföringsåret bland annat på grund av
övergången till redovisning enligt K3-regelverket

Med orderstock menas de projekt där kunden signerat avtal om medverkan
under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till
kommunen.

Vid en jämförelse av antalet sålda platser ser vi nedan att årets Q1
överträffar samtliga tidigare år, samtidigt är det som vi tidigare
påpekat motsvarande period 2 år bakåt som är mest relevant att
jämföra med.

Se diagram i bifogat dokument!

Om Bolaget

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i
Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

· TiksPac Norden AB, 556605-1263 TiksPac UK Ltd, 09238130
· TiksPac Norge, 993322180 (filial)
· TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
· TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)

· TiksPac UK Ltd, 09238130

Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget.
Kortnamn är TIKS
ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare med
gratis hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett
miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på
strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är
kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel
och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som
exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att
de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som
fastighetsbolag, bostadsbolag, campingar eller liknande där kunden
kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut
stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på
stationerna.

Kommentarer från ledningen

Styrelseordförande Jan Ertsborn har ordet

Spännande och utmanande. Två ord som passar väl in på TiksPac. Inte
minst när man börjar Q1 med ett minusresultat och sedan successivt
arbetar sig upp till ett resultat, som ständigt ska bli bättre och
bättre. För detta behövs många goda medarbetare och en
entusiasmerande ledning. Detta har uppenbarligen TiksPac.

TiksPacs strävan mot en bättre miljö ligger helt rätt i tiden. Och
skötsamma hundägare gillar vi ju alla.

Det ska bli både spännande och utmanande att få leda styrelsearbetet i
TiksPac och samarbeta med två styrelseledamöter med erfarenhet från
TiksPac och de nyvalda ledamöterna.

VD-Kommentar

Först och främst vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till TiksPac,
- Välkomna ska ni vara!

Vill även passa på att hälsa våra nya styrelseledamöter välkomna. -
Välkomna ska ni vara!

Vi har haft en spännande höst på TiksPac, med en lyckad
företrädesemission som ger oss bra möjligheter att nå våra högt
ställda mål.

Vi har som tidigare berättat en lite speciell finansiell modell som
går i vågor under året. Det är inte helt lätt för er aktieägare att
se vad som händer på TiksPac, vi kan nu dock se ett mönster efter
några år med K3 redovisningen. Vårt första kvartal är alltid baktungt
pga semestermånad och uppstart med utbildning i augusti. Det tar vi
igen under året. Glädjande är att vi sålt fler mediaplatser under
första kvartalet än något Q1 förut i TiksPacs historia.

.

Vi har även ett stort intresse i England gällande både CSR och RENT
med flera testprojekt så kallade Trialavtal. Vi har sett att detta
sätt att angripa kommunerna i England är effektivt och de flesta som
provar vårt CSR koncept fortsätter i fullskaliga avtal med TiksPac.
Vårt Englandsteam består idag av en marknadschef inom etablering av
CSR och RENT, två säljare (telefon) inom CSR och vi rekryterar just
nu en fältsäljare inom RENT i England. Vi har även en administratör
anställd på deltid.

I Belgien har vi en bra dialog med flertalet kommuner, arbetet med
ännu en kommunresa pågår för fullt och jag hoppas att vi inom 3
månader har vårt första avtal signerat. Dock är ibland kommunerna
lika oberäkneliga som vädret på midsommarafton.

Väldigt glädjande är att affärsområde RENT börjar att ge ett bidrag
till resultatet, eftersom dessa siffror periodiseras över 12 månader
från leverans blir det en fördröjning innan siffrorna syns i
resultatet. Kunder som köpt några stationer väljer oftast att utöka
sina antal. Vi har fram till sommaren endast bearbetat södra Sverige
gällande RENT. Nu har vi en säljare anställd för Södra Sverige och
har rekryterat ytterligare en säljare på för Mellersta/Norra Sverige.

Vi har många spännande projekt igång internt för att öka kundnöjdheten
på befintliga kunder men även för att kunna bredda vår kundstock
framöver.

+--------------------------------------------------------------+
|Kontakt |
+--------------------------------------------------------------+
|Stefan Arvidsson, VD |
|+46 (0)346-734 721 |
|stefan.arvidsson@tikspac.com (21stefan.arvidsson@tikspac.com) |
|www.tikspac.com |
+--------------------------------------------------------------+

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden juli - september 2016

· Företrädes- och överteckningsemission genomförd, övertecknad med
400 %

· Ansvarig för Business Development and Expansion har rekryterats
· Belgien: Inledande möten med kommuner och Flandern Invest
genomförda

· Grundaren och tidigare VD Stig-Arne Mårtensson har under perioden
avyttrat resterande aktier i bolaget och har nu inga aktier kvar i
bolaget

· Lanserat ett flertal "trial-projekt inom både CSR och RENT i
England, detta som ett sätt att komma förbi den ibland långa vägen
från intresse till beslut

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Vid årsstämman 2016-10-06 valdes Jan Ertsborn till ny ordförande
därtill valdes flera nya ledamöter in i bolagets styrelse

· Framgångsrika upphandlingar av material vilket ger framtida
kostnadsbesparingar

Framtida rapportdatum

2017-02-13 Delårsrapport Q2 2016/2017
2017-05-15 Delårsrapport Q3 2016/2017
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2016/2017
2017-10-05 Årsstämma 2017

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.
Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i
den senaste årsredovisningen.

Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig
delårsrapportering.

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

TiksPac AB

Falkenberg november 2016

Jan Ertsborn Lars Åke Södergren Karl Sundkvist

Styrelseordförande

Lina Danielsson Marcus Rosendahl Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson

Verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.ci...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.