Du är här

2018-07-16

Toadman Interactive AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Toadman Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Toadman Interactive AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed
till extra bolagsstämma måndag den 27 augusti 2018 kl. 16.00 på
Sveavägen 20, 111 57. Registrering av deltagande vid extra
bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Dörren öppnas kl.
15.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i
eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken tisdag den 21 augusti 2018, samt dels anmält sin
avsikt att deltaga i stämman senast tisdag den 21 augusti 2018 per
brev till Toadman Interactive AB (publ), Att: Ola Nilsson, Sveavägen
20, 111 57 Stockholm eller per e-post till ir@thetoadman.com. För
anmälan av antal biträden (högst två) gäller samma tid och adresser
etc. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdag den 21
augusti 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan
måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller
motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst
ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara
längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till
Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed
sammanhängande ändring av bolagsordningen

8. Beslut om justering av arvode till styrelseledamöterna med
anledning av det förlängda räkenskapsåret

9. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Alexander Albedj väljs
till ordförande vid stämman.

Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed
sammanhängande ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga Bolagets
räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 september - 31 augusti, till
kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det
innevarande räkenskapsåret 2017/18 förlängs till att omfatta en
period om 16 månader, det vill säga fram till och med den 31 december
2018. Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen även att
stämman beslutar att ändra punkt 12 i bolagsordningen till följande
lydelse: "Bolagets räkenskapsår är kalenderår."

Beslut om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning
av det förlängda räkenskapsåret (punkt 8)

Under förutsättning av att stämman beslutar om omläggning av Bolagets
räkenskapsår till kalenderår och därmed sammanhängande ändring av
bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan, föreslår styrelsen att
stämman även beslutar om justering av arvodet för styrelsens ledamot
Marie-Louise Gefwert med 30 000 kr från 100 000 kronor till 130 000
kronor för styrelsens ledamot Sven Folkesson 30 000 kronor från 50
000 kronor till 80 000 kronor.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 ovan är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 7 och 8 kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets kontor, Sveavägen 20, 111 57, Stockholm i
enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: Samtliga ovanstående
handlingar kommer att framläggas på bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation.

Övrig information

Bolaget har för närvarande 15 045 427 utestående aktier. Bolaget
innehar inga egna aktier.

***

Stockholm i juli 2018

Toadman Interactive AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta: Robin Flodin, VD,
ir@thetoadman.com

Toadman Interactive AB (publ) www.toadmaninteractive.com

Om Toadman Interactive AB (publ)

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och
försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig
verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men
säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till
plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Viktig information

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 17:35 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toadman-interactive-ab/r/kallelse-till-extra-b...
http://mb.cision.com/Main/16500/2576464/879296.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.