Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Toadman Interactive AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TOADMAN INTERACTIVE AB (PUBL)

Aktieägarna i Toadman Interactive AB (publ), org. nr 556923-2837,
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19
mars 2019 kl. 13.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på
Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan
12.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 13 mars 2019;

ii. dels senast onsdagen den 13 mars 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Toadman EGM 2019") eller per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd senast onsdagen den 13 mars 2019 och bör därför begäras
hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal,
dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den
är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten
samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta
inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att
insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 13 mars 2019.
Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på
stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets
hemsida, www.toadmaninteractive.com, samt skickas utan kostnad till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en justeringsperson

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer jur. kand. Ian Gulam
vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut om emission av högst 1 800 000 aktier, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 67
466,262763 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska motsvara den volymviktade
genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden 4 mars 2019
till och med 18 mars 2019 med en rabatt om 10 procent, dock får
teckningskursen högst vara ett belopp som innebär att nyemissionens
storlek högst motsvarar 2.5 miljoner euro om samtliga aktier tecknas
(baserat på växlingskursen för SEK/EUR per den 18 mars 2019).

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige och i norden.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista från och med den 19
mars 2019 till och med den 20 mars 2019. Styrelsen har rätt att
förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast
den 22 Mars 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för
betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som De nya aktierna medför rätt till
utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos
Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden
AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna riktas
till allmänheten i Sverige för att öka antalet aktieägare i Bolaget,
skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och att
ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt
tillväx. Genom att teckningskursen i nyemissionen fastställs genom en
volymviktad genomsnittskurs med sedvanlig rabatt i samband med
spridningsemissioner är det styrelsens bedömning att teckningskursen
säkerställs marknadsmässigt.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de
justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen
besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna
aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
till ett antal motsvarande maximalt 20 procent av det totala antalet
aktier i Bolaget per dagen för stämman, att betalas kontant, genom
apport och/eller genom kvittning. Beslut om nyemission utan
företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan ska endast kunna ske i
samband med förvärv eller för betalning av befintliga
tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de
justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 6 och 7, krävs att dessa har
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
denna kallelse till 15 178 761 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga
handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls
tillgängliga senast två veckor före stämman hos Bolaget på Sveavägen
20, 6tr och på Bolagets webbplats www.toadmaninteractive.com och
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller
postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s
hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

*****

Stockholm mars 2019

Toadman Interactive AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/toadman-interactive-ab/r/kallelse-till-extra-...
https://mb.cision.com/Main/16500/2755552/1001463.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.