Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-20

Toadman Interactive AB: Spridningsemissionen i Toadman Interactive övertecknad - Bolaget tillförs cirka 21 MSEK och fler ...

Stockholm, onsdag 20 mars 2019

Det slutgiltiga utfallet i Toadman Interactive AB:s (publ) ("Toadman
Interactive" eller "Bolaget") spridningsemission, för vilken
anmälningsperioden avslutades den 18 mars 2019, visar att anmälningar
för teckning av cirka 2 426 000 aktier inkommit, motsvarande cirka
135 procent av de erbjudna aktierna. Teckningskursen har fastställts
till 11,70 SEK per aktie. Som offentliggjordes i kommunikén från
extra bolagstämman den 19 mars 2019 beslutade stämman att godkänna
styrelsens beslut om nyemission om högst 1 800 000 aktier från den 4
mars 2019. Samtliga aktier i nyemissionen har tecknats och styrelsen
har idag beslutat om tilldelning av samtliga 1 800 000 aktier i
spridningsemissionen enligt de tilldelningsprinciper som tidigare
meddelats

Spridningsemissionen i sammandrag

Erbjudandet omfattade högst 1 800 000 nya aktier (motsvarande maximalt
2,5 MEUR) och riktade sig till allmänheten i Sverige med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med spridningsemissionen,
och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att
öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för bättre
likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella
ställning för fortsatt tillväxt.

Utfallet

Anmälningar för teckning i spridningsemissionen uppgår till cirka 135
procent av nyemissionen motsvarande cirka 2 426 000 aktier, vilket
innebär att spridningsemissionen övertecknades. I enlighet med de
tilldelningsprinciper som tidigare meddelats har styrelsen idag
beslutat om tilldelning av 1 800 000 aktier och Bolaget tillförs
därmed 1 500 nya aktieägare. Teckningskursen har fastställts till
11,70 SEK per aktie, vilket baseras på den volymviktade
genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden 4 mars - 18
mars 2019 med en rabatt om 10 procent. Bolaget tillförs därmed en
emissionslikvid om cirka 21 MSEK. Den stärkta finansiella ställning
som tillförs Bolaget genom likviden i Erbjudandet möjliggör en
fortsatt utveckling av Bolaget och dess verksamhet samt ge viss
operationell flexibilitet för ytterligare expansion, både genom
förvärv och organiskt.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos
Bolagsverket att uppgå till 16 978 761 aktier vilket är en ökning med
1 800 000 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet med cirka 67
466 SEK från cirka 568 919 SEK till cirka 636 385 SEK.

Robin Flodin, VD

Det är med stolthet som jag får välkomna fler än 1 500 nya aktieägare
i Toadman Interactive. Vi är glada över det stora intresset samtidigt
som vi förbättrar både vår finansiella ställning och bidrar till ökad
handel i aktien. Listbytet från NGM Nordic MTF till Nasdaq First
North och denna spridningsemission är ett led i vår strategi att göra
oss mer synliga än tidigare på aktiemarknaden, säger Robin Flodin vd
för Toadman Interactive.

Rådgivare
Avanza agerar finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Toadman
Interactive och Baker McKenzie är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Albedj, Styrelseordförande Toadman Interactive (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive (publ)

robin@thetoadman.com

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:

Eminova Fondkomission AB

info@eminova.se

08-684 211 00

Denna information är sådan information som Toadman Interactive AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom
ovanstående/nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 20 mars 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Toadman
Interactives nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta
pressmeddelande.

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och
försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig
verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men
säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till
plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Toadman
Interactive i någon sådan jurisdiktion, varken från Toadman
Interactive eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga
till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med
anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt
tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan
information har inte oberoende kontrollerats av Avanza Bank AB.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i
detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Avanza Bank AB agerar för Bolagets räkning i samband med
transaktionen och inte för någon annans räkning. Avanza Bank AB är
inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd
som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med
transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella
investerares beslut avseende den Erbjudandet. Varje investerare eller
potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och
utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta
meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och
värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat
utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och
tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt
detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Erbjudandet.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och
annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till,
och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till
detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att
kunna utnyttjas av, (i) personer som befinner sig utanför
Storbritannien; (ii) "kvalificerade investerare" som är (a) personer
som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar
och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (b) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktad information är
alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och
händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och
som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar",
"förväntar", "väntar", "bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill",
"ska", "bör", "enligt uppskattning", "anser", "får", "planerar",
"potentiell", "beräknar", "såvitt man känner till" eller liknande
uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta
gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell
ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets
verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän
ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som
påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande
uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad
Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för
risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de
faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning,
kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de
resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller
beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som
uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i,
uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre förde...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.