Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-07

Tobii AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Tobii AB (publ)

Aktieägarna i Tobii AB (publ), org. nr 556613-9654 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 November 2016 klockan
15.00 på Nalen, konferenslokal Stacken, David Bagares gata 17,
Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 24 november 2016,

2. dels senast torsdagen den 24 november 2016 anmäla sig och
eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Tobii AB
(publ), Karlsrovägen 2D, Box 743, 182 17 Danderyd eller per e-post
till generalmeeting@tobii.com. I anmälan bör uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd senast torsdagen den 24 november 2016 och bör därför
begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis
ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer
finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.tobii.com
(http://www.tobii.com/sv/group/investerare/kalender), samt skickas
utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om företrädesemission.
7. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 1: Öppnande av stämman och val av ordförande vid extra
bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie
Advokatbyrå väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 6: Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av
den 5 november 2016 om emission av aktier i Bolaget, motsvarande ett
emissionsbelopp om ca 450 miljoner kronor, inom bolagsordningens
gränser, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare enligt
följande.

Styrelsen, eller den eller de som styrelsen utser inom sig, ska
bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före
avstämningsdagen, besluta om vilket högsta belopp som bolagets
aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut
samt vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma
aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken på avstämningsdagen den 2 december 2016.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 6 december 2016 till och med
den 20 december 2016. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 6
december 2016 till och med den 20 december 2016. Betalning för aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två
bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om
tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och
senaste dag för betalning.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för
emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i
första hand till de som också tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till
deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning
inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de
justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 87 703 033 stycken varvid varje aktie har en röst.
Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos
Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets webbplats,
www.tobii.com, senast tre veckor före extra bolagstämman. Kopior på
handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Danderyd i november 2016

Tobii AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 7 november 2016 kl. 07.10.

Kontakt:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41,
e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där
all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende.
Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör
specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm
som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och
säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt
beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000
forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest
välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi
för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual
reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är
noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700
anställda. Läs mer på www.tobii.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobii-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/2874/2116862/585788.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.