Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Tobii AB: Kommuniké från årsstämma i Tobii AB (publ) den 11 maj 2016

Stockholm, 11 maj 2016 - Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 11 maj
2016 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens
fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga
på bolagets webbplats, www.tobii.com.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Tobii AB beslutade idag att fastställa resultat- och
balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2015. Vidare beslutades att
bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning
således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Kent
Sander, John Elvesjö, Nils Bernhard, Åsa Hedin och Martin Gren
omvaldes som styrelseledamöter. Heli Arantola och Jan Wäreby nyvaldes
som styrelseledamöter. Kent Sander omvaldes som styrelsens
ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets
revisor med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till
1.725.500 kronor att fördelas med 395.000 kronor till styrelsens
ordförande samt 185.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.
Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 220.500
kronor, fördelat på 141.500 kronor avseende revisionsutskottet (varav
47.000 kronor till utskottets ordförande och 31.500 kronor vardera
till övriga tre ledamöter) och 79.000 kronor avseende
ersättningsutskottet (varav 37.000 kronor till utskottets ordförande
och 21.000 kronor vardera till övriga två ledamöter). Till bolagets
revisor ska arvode utgå enligt löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med föreslagna principer för utseende
av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för
bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande att
styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot
betalning genom kvittning eller med apportegendom besluta om emission
av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att
bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas
med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att
möjliggöra företags- eller produktförvärv.

Beslut om incitamentsprogram 2016 och emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet
av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom Tobii-koncernen.
Incitamentsprogrammet omfattar två serier. Serie 1 utgörs av
teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda och
teckningsoptionerna har en intjänandeperiod om 3,5 år, varefter
innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier
under en period om sex månader. Serie 2 utgörs av personaloptioner
som intjänas linjärt under en fyraårsperiod varefter innehavaren har
rätt att utnyttja personaloptionerna för teckning av aktier under en
period om sex år. Beslutet innefattade även beslut om emission av
högst 870.000 teckningsoptioner, varav högst 730.000
teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1 och högst 140.000
teckningsoptioner kan emitteras i Serie 2.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj
2016, kl. 20.00.

För mer information:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41,
e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där
all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende.
Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör
specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm
som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och
säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt
beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000
forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest
välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi
för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual
reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är
noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 600
anställda. Läs mer på www.tobii.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobii-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-tobii-ab...
http://mb.cision.com/Main/2874/2007419/514582.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.