Du är här

2017-05-29

Tobin Properties: Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-mars 2017

"Året har inletts starkt. Det första kvartalet har varit mycket
händelserikt och illustrerar på ett bra sätt hur vi utvecklats från
ett bolag med mer av projektfokus, till en större organisation där
samtliga faser i vår verksamhet hela tiden pågår parallellt." - Erik
Karlin, VD

KVARTALET JANUARI - MARS 2017

· Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett
värde om 643 MSEK (64) inklusive långsiktiga fastighetslån i
bostadsrättsföreningarna.

· Rörelseresultatet ökade till 27 333 TSEK (-1 703)
· Resultatet efter skatt ökade till 24 256 TSEK (-2 071)
· Resultatet per aktie uppgick till 2,04 SEK (-0,98)1)
· Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 146 (17)
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 95 (0)
· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 501 (421)
1) Ingen utspädningseffekt föreligger

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna
Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 samt Fjärdingen 29:1 i centrala
Uppsala. Köpeskillingen uppgick till 225 MSEK.

Bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Torselden 8 i
Torsvik på Lidingö. Syftet med förvärvet är att genom en
detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 50
lägenheter. Köpeskillingen uppgick till 40 MSEK, samt en
tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder.

Tobin Properties har förvärvat samtliga utestående aktier i
intressebolaget SBG Gravensteiner från externa medinvesterare. Det
betyder att bolaget blir ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i
Sundbyberg som tillsammans omfattar 247 bostäder. Köpeskillingen
uppgick till cirka 130 MSEK. Förvärvet innebär att Tobin Properties
från och med 31 januari konsoliderar SBG Gravensteiner och samtliga
juridiska enheter i underkoncernen.

Inom ramen för sitt befintliga obligationslån har Tobin Properties
emitterat ytterligare obligationer om 200 MSEK, varvid hela
rambeloppet om 500 MSEK nu är utnyttjat.

Styrelsen har föreslagit för räkenskapsåret 2016 att utdelning till
preferensaktieägarna görs med 11,50 kronor med utbetalning halvårsvis
om 5,75 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar som föreslås är
den 9 juni och 8 december 2017. Vidare har styrelsen föreslagit att
någon utdelning inte lämnas på stamaktien. Utdelningen blir föremål
för fastställelse på årsstämman den 29 maj 2017.

KONCERNEN I SIFFROR

+--------------------------------------+-------+-------+-------+
| |2017 |2016 |2016 1)|
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
| |Jan-mar|Jan-mar|Jan-dec|
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Intäkter, MSEK |26,1 |5,6 |86,4 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Rörelseresultat, MSEK |27,3 |-1,7 |48,2 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Resultat efter skatt, MSEK |24,3 |-2,1 |43,3 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Rörelsemarginal, % |104,7 |-30,5 |55,8 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Eget kapital, MSEK |686,3 |304,4 |387,8 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Soliditet, % |36,5 |52,8 |46,9 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Likvida medel, MSEK |169,0 |39,4 |61,1 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Omsättningstillväxt, % |368,1 |165,7 |686,0 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Nettolåneskuld |556,4 |192,3 |141,5 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Bindande avtal om försäljning av |643 |64 |892 |
|lägenheter tecknades till ett värde | | | |
|av, MSEK | | | |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Antal produktionsstartade bostäder, st|95 |0 |76 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Antal sålda bostäder, st |146 |17 |102 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Antal bostäder i pågående produktion, |501 |421 |406 |
|st | | | |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Andel sålda lägenheter i pågående |81 |97 |94 |
|produktion, % | | | |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Antal osålda bostäder i avslutad |3 |0 |0 |
|produktion, st | | | |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+

1) I perioden ingår vinstavräkning från tidigare perioder om 38,0
MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Efter rapportperiodens utgång och fram till och med den 24 maj 2017
har ytterligare bindande avtal tecknats om försäljning av lägenheter
till ett värde om 186 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i
bostadsrättsföreningarna.

Tobin Properties har tecknat ett markanvisningsavtal med Sundbybergs
kommun, som innebär att den kommande byggrätten tillsammans med
grannfastigheten som bolaget äger sedan tidigare, omfattar cirka 10
000 kvm bostäder och 1 400 kvadratmeter lokalyta. Tobin Properties
räknar med att kunna uppföra cirka 150 bostäder i kvarteret.

Tobin Properties har tecknat avtal om att förvärva ett trettiotal
sammanhängande villatomter omfattande cirka 35 000 kvm mark i Nacka.
Syftet med förvärvet är att, tillsammans med Nacka, utveckla en ny
stadsdel och genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion
av cirka 700 bostäder.

För mer information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller
kontakta:

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 08.00 CET

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är
att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån
medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av
utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 13
900 MSEK. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på
Nasdaq First North Premier och sedan juli 2016 finns Tobin Properties
obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank
AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/tobin-properties-ab-publ--d...
http://mb.cision.com/Main/9659/2274621/680312.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.