Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Tobin Properties: Tobin Properties offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) ("USA"),
Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika,
Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering,
distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för
legala restriktioner.

På förslag av styrelsen beslutade årsstämman i Tobin Properties den 25
april 2019 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för
befintliga stamaktieägare att teckna nya stamaktier i Tobin
Properties ("Företrädesemissionen"). Styrelsen har med anledning av
Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 7 maj 2019,
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter
offentliggjorts av Bolaget.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och
har idag, den 7 maj 2019, godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och
anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets
webbplats (www.tobinproperties.se) samt på Swedbank ABs webbplats
(www.swedbank.se/prospekt). Prospektet finns även tillgängligt på
Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Emissionen i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 6 maj 2019 var registrerad som
stamaktieägare i Bolagets aktiebok äger företrädesrätt att teckna nya
stamaktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig stamaktie
ger två (2) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt berättigar till
teckning av en (1) ny stamaktie i Tobin Properties. Nya stamaktier
som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Totalt kommer
högst 81 847 660 stamaktier att emitteras inom ramen för
Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i
Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 81
847 660 nya stamaktier, motsvarande 66,1 procent av kapitalet och
66,6 procent av rösterna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera
sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

De nya stamaktierna emitteras till en teckningskurs om 5 SEK per
stamaktie. Courtage utgår ej. Vid full teckning tillförs Bolaget
cirka 409 MSEK före emissionskostnader, vilket även motsvarar det
totala värdet av Erbjudandet. Emissionslikviden från
Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 406 MSEK, efter avdrag
för transaktionskostnader om cirka 3 MSEK, förutsatt att
Företrädesemissionen fulltecknas.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Tobin Properties har i samband med Företrädesemissionen erhållit
teckningsförbindelser från aktieägaren Dagon Sverige AB.
Teckningsförbindelsen uppgår sammanlagt till cirka 354 MSEK,
motsvarande cirka 86,6 procent av Företrädesemissionen. Dagon Sverige
AB garanterar därutöver Företrädesemissionen upp till ett belopp om
cirka 409 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
Ingen garantiersättning utgår i samband med garantiåtagandet. Inga
kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan
säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandet.

Tidplan Företrädesemissionen

+-------------------------------------------------+-------------------+
|Handel med teckningsrätter |8 maj - 20 maj 2019|
+-------------------------------------------------+-------------------+
|Teckningsperiod |8 maj - 22 maj 2019|
+-------------------------------------------------+-------------------+
|Handel med betalda tecknade aktier (BTA) |8 maj - 3 juni 2019|
+-------------------------------------------------+-------------------+
|Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen|Omkring 27 maj 2019|
+-------------------------------------------------+-------------------+

Rådgivare

Swedbank AB är Global Coordinator och Sole Bookrunner och Walthon
Advokater är legal rådgivare till Bolaget i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen besök www.tobinproperties.se
eller kontakta:

Patrik Essehorn, Styrelseordförande Tobin Properties

Telefon: 070 - 882 03 75

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties

Telefon: 072 - 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB
(publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 9.20.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas
inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan
jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i
detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act
från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller
säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från
registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta
pressmeddelande kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Detta
pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något
medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i
de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer,
förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta
pressmeddelande endast avsett för och riktad till kvalificerade
investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan
vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt
registreras i medlemsstaten.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är
att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med
funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har
en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett
obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB
(ca@avanza.se, telefon 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt
bolaget.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tobin-properties/r/tobin-properties-offentlig...
https://mb.cision.com/Main/9659/2805013/1038708.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.