Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Toleranzia AB: Delårsrapport 2020-01-01 - 2020-03-31

Första kvartalet 2020, 1 januari - 31 mars

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 312 563 SEK
(-1 135 697 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,07 SEK).
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 20 194 421 aktier
per 2020-03-31.

Med "Bolaget" eller "Toleranzia" avses Toleranzia AB med
organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

·
Toleranzia meddelade status och tidsplan för storskalig produktion av
TOL2. Enligt den uppdaterade tidsplanen beräknas 3P
Biopharmaceuticals leverera GMP material till den kliniska studien i
patienter under det fjärde kvartalet 2021, varefter studien kan
inledas under 2022.

·
Toleranzia lanserade sitt andra läkemedelsprojekt, TOL3, för
behandling av den autoimmuna orphan-sjukdomen ANCA vaskulit, för
vilken Toleranzias toleransteknologi bedöms ha stor potential.

·
Toleranzia meddelade en oförändrad och fortsatt verksamhetsutveckling
under COVID-19 pandemin.

·
Toleranzia erhöll cirka 2 miljoner SEK i finansiellt bidrag från
Vinnova inom utlysningen "Innovationsprojekt i små och medelstora
företag" avseende läkemedelskandidaten TOL3.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Toleranzia erhöll cirka 600 tusen SEK i finansiellt bidrag från
Swelife för projektet "Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för
utveckling av en sjukdomsspecifik behandling", avseende
läkemedelskandidaten TOL2.

Utvalda finansiella data

(SEK) 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01
2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 2018-12-31
3 mån. 3 mån. 12 mån. 12 mån.
Nettoomsättning - - - -
Rörelseresultat -1 312 476 -1 134 174 -7 555 363 -5 660 029
Resultat efter skatt -1 312 563 -1 135 697 -7 559 705 -5 657 963
Balansomslutning 36 283 040 28 969 492 38 651 920 30 387 550
Periodens kassaflöde -4 008 527 -2 226 561 4 540 753 9 397 523
Likvida medel 16 849 327 14 090 540 20 857 854 16 317 101
Eget kapital 33 036 317 26 449 351 34 987 269 27 585 049
Resultat per aktie -0,06 -0,07 -0,37 -0,36
Soliditet (%) 91,1 91,3 90,5 90,8
Antal utestående 20 194 421 15 534 170 20 194 421 15 534 170
aktier på balansdagen
(st)
Genomsnittligt antal 20 194 421 15 534 170 15 968 505 11 763 492
aktier (st)
Medelantalet 3 3 3 3
anställda

VD har ordet

Toleranzia tar viktiga steg framåt i utsatta tider

Toleranzias verksamhet har utvecklats väldigt väl under det första
kvartalet 2020, mitt under den pågående COVID-19 pandemin.

Vi har fastställt ytterligare en spännande indikation inom autoimmuna
orphan-sjukdomar. Den valda sjukdomen, ANCA vaskulit, är ett
autoimmunt tillstånd med svår inflammation av blodkärl, vilket
resulterar i skador av livsviktiga organ som bland annat njurar och
lungor och för vilken bolagets toleransteknologi bedöms ha stor
potential. Kort efter valet fick vi ett positivt besked från Vinnova,
som beslutat att stödja vår satsning på att ta fram ett nytt
läkemedel, TOL3, för denna sjukdom med cirka 2 MSEK. Detta har gjort
att vi omgående kunnat starta arbetet med hög intensitet och knyta
till oss viktiga externa resurser inom strukturbiologi, klinik och
immaterialrätt.

Förutom den nya satsningen på läkemedelskandidaten TOL3, driver vi den
interna projektverksamheten och samarbetet med 3P Biopharmaceuticals
för tillverkning av läkemedelskandidaten TOL2 med fullt fokus.
Glädjande nog kunde vi kort efter periodens utgång meddela att
Swelife beslutat att stödja Toleranzias samarbete med Uppsala
Universitet med cirka 1 MSEK, för att söka biomarkörer för myastenia
gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling
avseende läkemedelskandidaten TOL2.

Samtidigt är bolagets högsta prioritet för närvarande hälsa och
säkerhet under COVID-19 pandemin, för såväl personal som
samarbetspartners. Som kommunicerats har Toleranzia lyckligtvis inte
sett någon betydande inverkan på sin verksamhet hittills, men bolaget
följer utvecklingen i samhället noga. Bolaget kommer att vidta alla
mått och steg som är möjliga för att hålla medarbetare och omvärld
underrättade om eventuella väsentliga händelser som kan påverka
Toleranzia och om åtgärder som vi kan genomföra för att säkerställa
en väl fungerande verksamhet.

Charlotte Fribert
Verkställande direktör
Göteborg den 11 maj 2020

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som
utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna
orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan
lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar,
enbart minska symptomen. De har potential att bli de första
långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på
den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de
utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och
muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar
läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den
autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget
utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade
orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett
stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia
grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt
vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är
verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Toleranzia har inte några
dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller
några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market den 16 december
2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är
ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight
Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en
reglerad marknad. Antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 31 mars
2020 till 20 194 421 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie
medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under de första tre månaderna i huvudsak investerat i
utvecklingen av Bolagets toleransteknologi, framförallt avseende
myastenia gravis. Vid första kvartalets utgång hade Bolaget en
kassabehållning om cirka 16,8 MSEK (14,1) och en soliditet om 91,1 %
(91,3 %).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport 2020-08-28
Delårsrapport 3 2020-11-02
Bokslutskommuniké 2020 2021-02-25

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 11 maj 2020
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/delarsrapport-2020-01-01---20...
https://mb.cision.com/Main/13336/3108397/1245349.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.