Du är här

2017-08-24

Toleranzia AB: Halvårsrapport 2017-01-01 - 2017-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed
halvårsrapport för det första halvåret 2017.

Sammanfattning av det första halvåret 2017

Sex månader (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 918 750 SEK
(-2 224 470 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,28 SEK).
· Soliditeten uppgick till 89,0 % (89,9 %).
Tre månader (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 594 354 SEK
(-1 122 603 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,14 SEK).
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 992 814 aktier
per 2017-06-30.

Med "Bolaget" eller "Toleranzia" avses Toleranzia AB med
organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

I juni hölls årsstämma i Toleranzia. Stämman beslutade bland annat om
att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av
företrädesemission. Fullständig kommuniké från årsstämma finns att
tillgå på Bolagets hemsida.

I slutet av kvartalet informerade Bolaget om optimeringsarbetet
avseende tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten TOL1.
Bolaget har under perioden genomfört förändringar i processen och
därigenom uppnått en renare produkt som uppfyller de kvalitetskrav
som ställs på biologiska läkemedel. Det fortsatta arbetet med att öka
utbytet i processen, vilket är nödvändigt för att få en kommersiellt
attraktiv tillverkningsekonomi, sker som tidigare i samarbete med
Leads To Development SARL ("L2D"). Det utökade arbetet med
tillverkningsprocessen medför att den tidigare meddelade övergripande
tidplanen förskjuts något och den första kliniska studien planeras
att starta 2019.

Övriga händelser

Den 15-17 maj 2017 arrangerades det stora internationella myastenia
gravis-mötet i New York, USA. Toleranzia - representerat av VD,
affärsutvecklingschef, programdirektör samt forskningschef och
tillika grundare - samlade under konferensen sitt internationella
nätverk av experter och samarbetspartners till ett rådgivande möte.
Vid mötet diskuterades prekliniska försök i djurmodeller och kliniska
studier i myastenia gravis-patienter. En mängd värdefulla synpunkter
som kommer att tas till vara i Toleranzias pågående och planerade
prekliniska och kliniska program framkom.

Inom ramen för Toleranzias forskningsverksamhet pågår, som tidigare
kommunicerats, ett parallellt utvecklings- och utvärderingsarbete av
Bolagets två tolerogener, TOL1 och TOL2. Det prekliniska
utvecklingsarbetet har under sommaren genomförts delvis i samarbete
med Hellenic Pasteur-institutet i Aten och har bland annat omfattats
av prekliniska aktiviteter med försök i en modell i råtta, där
sjukdomen induceras med den mänskliga formen av acetylkolinreceptorn
vilket i många avseenden ger en relevant human-lik sjukdomsbild.

VD Charlotte Fribert kommenterar

Forskningsverksamheten har under perioden som gått huvudsakligen
präglats av fortsatt prekliniskt utvecklings- och utvärderingsarbete
avseende TOL1 och TOL2 samt av försöken med att förbättra
produktionsprocessen för TOL1, vilket genomförs tillsammans med L2D.

Såhär långt har vi uppnått en avsevärt renare produkt än tidigare och
arbetet fortsätter nu med målet att utveckla en tillverkningsprocess
som är kommersiellt attraktiv.

I det pågående prekliniska utvecklingsarbetet med TOL1 och TOL2, som
drivs i nära forskningssamarbete med Pasteur-institutet i Aten,
studeras variabler som är centrala för utformning av de kommande
kliniska studierna. Vi kan med glädje konstatera att vi i samarbetet
har en effektiv partner med internationellt ledande kompetens inom
myastenia gravis.

Göteborg den 24 augusti 2017
Charlotte Fribert
VD, Toleranzia AB

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för
behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig
mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort
behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande
marknadspotential, för vilken Bolaget erhållit Orphan Drug
Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling
av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken - inte bara mot
symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver
myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot
ytterligare tre indikationer - reumatoid artrit, multipel skleros och
diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i
sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid
Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i
Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern.
Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på AktieTorget den 16 december 2015.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier i Toleranzia till 7 992
814 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt
till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under det andra kvartalet i huvudsak investerat i
utvecklingen av Bolagets projektportfölj inom myastenia gravis. Vid
andra kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 11,0
MSEK (19,4) och en soliditet om 89,0 % (89,9 %).

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Principer för halvårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3 2017-11-17
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-23

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 24 augusti 2017

Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
2017-08-24.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/halvarsrapport-2017-01-01---20...
http://mb.cision.com/Main/13336/2332393/713269.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.