Du är här

2018-08-24

Toleranzia AB: Halvårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed
halvårsrapport för det första halvåret 2018.

Sammanfattning av det första halvåret 2018

Sex månader (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 956 729 SEK
(-2 918 750 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,37 SEK).
· Soliditeten uppgick till 93,5 % (89,0 %).
Tre månader (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 523 879 SEK
(-1 594 354 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,20 SEK).
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 534 170 aktier
per 2018-06-30.

Med "Bolaget" eller "Toleranzia" avses Toleranzia AB med
organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

I juni hölls årsstämma i Toleranzia. Stämman beslutade bland annat att
välja in tre nya styrelseledamöter till Toleranzias styrelse -
Maarten Kraan, Eva Lindgren och Anders Milton. Samtidigt omvaldes Ola
Rönn, Kristian Sandberg och Anders Waas som ordinarie
styrelseledamöter och valdes Klementina Österberg som ny
styrelsesuppleant. Avgående styrelseordföranden Elisabet Litsmark
Nordenstam och styrelseledamoten Patrik Dahlqvist tackades för mycket
goda insatser. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att
besluta om genomförande av företrädesemission. Fullständig kommuniké
från årsstämma finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Övriga händelser

I april deltog Toleranzias VD, Charlotte Fribert, i den
internationella konferensen "First Antigen-Specific Immune Tolerance
Drug Development Summit" - en konferens som fokuserade helt och
hållet på den typ av teknologi som Toleranzia tillämpar för att
utveckla läkemedel och som samlade ett stort antal industriella
intressenter i fältet.

I juni, vid det konstituerande styrelsemötet som hölls kort efter
årsstämman, beslutade styrelsen att utse Ola Rönn till ny
styrelseordförande.

Under andra kvartalet har bolagets verksamhetsfokus legat på fortsatt
arbete med tillverkningsprocessen för TOL2 samt på att undersöka de
farmakodynamiska och farmakokinetiska egenskaperna hos TOL2 in vivo.
Bland annat löper sedan början av juli en viktig studie där vi
kartlägger hur TOL2 distribueras i kroppen efter injektion.

VD Charlotte Fribert kommenterar

Toleranzias verksamhet under 2018 inleddes, som jag tidigare nämnt,
mycket positivt med en viktig förstärkning av Bolagets team genom vår
nya Chief Medical Officer och med en nära fulltecknad
företrädesemission.

Vid årsstämman i mitten av juni fick även Bolagets styrelse en viktig
förstärkning genom inval av tre nya medlemmar med ledande kompetens
inom läkemedelsutveckling och finansiering. Jag ser mycket fram emot
att arbeta nära dem för att säkerställa att Toleranzia fortsätter att
utvecklas på bästa sätt. Samtidigt vill jag passa på att tacka
styrelsemedlemmarna Elisabet Litsmark Nordenstam och Patrik Dahlqvist
för deras betydelsefulla insatser och önska dem lycka till i såväl
innevarande som nya roller.

Bolagets fortsatta fokus på den prekliniska verksamheten, tillsammans
med våra externa samarbetspartners, löper enligt plan och vi räknar
med att under det tredje kvartalet kunna påbörja inledande
toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studier med TOL2.

Efter en välbehövlig semester är nu hela Toleranzia's team åter på
plats för att fortsätta att driva utvecklingsarbetet med att ta
bolagets läkemedelskandidat TOL2 fram till kliniska studier i
människa.

Göteborg den 24 augusti 2018
Charlotte Fribert
VD, Toleranzia AB

Om Toleranzia

Verksamhet

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar
immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar.
Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota
sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar
gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen
myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för
vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor
marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i
EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad
neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en
muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG
utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att
bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som
verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia
grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt
vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern.
Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien

Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market den 16 december
2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är
ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight
Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en
reglerad marknad. Under första kvartalet 2018 genomfördes en
företrädesemission och antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 30
juni 2018 till 15 534 170 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje
aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling

Bolaget har under det första och andra kvartalet i huvudsak investerat
i utvecklingen av Bolagets toleransteknologi, framförallt avseende
myastenia gravis. Vid andra kvartalets utgång hade Bolaget en
kassabehållning om cirka 20,5 MSEK (11,0) och en soliditet om 93,5 %
(89,0 %).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3 2018-11-16
Bokslutskommuniké 2018 2019-02-21

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 24 augusti 2018
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören
Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
2018-08-24.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/halvarsrapport-2018-01-01---20...
http://mb.cision.com/Main/13336/2599895/896749.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.