Du är här

2017-06-09

Toleranzia AB: Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ)

Idag, den 9 juni 2017, hölls årsstämma i Toleranzia AB ("Toleranzia").
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade om att disponera över bolagets förlust enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter och en styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
skall utgå med 60 000 kronor till styrelseordförande och med vardera
40 000 kronor till de ordinarie styrelseledamöterna, exkluderande
eventuell styrelseledamot nominerad av GU Ventures AB. Vidare utsåg
stämman en revisor och beslut fattades om att arvode till revisor
skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor
Stämman beslutade att Patrik Dahlqvist, Nils Lycke, Elisabet Litsmark
Nordenstam, Ola Rönn och Klementina Österberg omväljs som ordinarie
styrelseledamöter samt att Andreas Blom omväljs som
styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor
Ernst & Young AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår. Stämman avtackade avgående styrelsesuppleant Jan
Pilebjer.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

Tidigare lydelse
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst
noll och högst tre suppleanter.

Ny beslutad lydelse
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst
noll och högst tre suppleanter.

Tidigare lydelse
§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i
aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap.
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första
stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de
rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Ny beslutad lydelse
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Stämman beslutade om denna ändring med anledning av krav från
marknadsplatsen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av högst 890 000 aktier, motsvarande en utspädning om högst 10
procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter.

Göteborg i juni 2017
Toleranzia AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert - VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för
behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig
mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort
behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande
marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug
Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling
av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken - inte bara mot
symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver
myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot
ytterligare tre indikationer - reumatoid artrit, multipel skleros och
diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i
sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid
Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i
Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-tol...
http://mb.cision.com/Main/13336/2283894/686243.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.