Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

Tourn International: Kallelse till extra bolagsstämma i Tourn International AB

Stockholm 2017-06-09

Aktieägarna i Tourn International AB (publ) 556800-7461 kallas härmed
till extra bolagsstämma 28 juni 2017 klockan 14.00 i bolagets lokaler
på Birger Jarlsgatan 13, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 21
juni 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast 21 juni 2017.
Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per e-post:
ir@tourn.se brev: Tourn, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm.
Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 21 juni 2017, vilket
innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före
detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av protokollförare vid stämman

6. Val av en eller två justeringsmän

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

9. Övriga frågor

10. Extrastämmans avslutande

Förslag

8. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

Styrelsen föreslår beslut om emission av högst 300 000
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny
aktie till en teckningskurs om 50,00 kronor per aktie. Rätt att
teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma nytillträdda vVD Rosanna Thun och övriga
anställda.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under
perioden 1 juli 2017 till 31 juli 2021. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till cirka 1
procent.

För besluten i enlighet med styrelsens förslag 8 krävs att besluten
biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om införandet
av ett optionsprogram uppgående till högst 300 000 teckningsoptioner.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vVD Rosanna Thun och övriga
anställda. Teckningstiden för optionerna skall vara den 1 - 31 juli
2017. För varje teckningsoption skall kontant betalning ske till
marknadspris enligt beräkning den 30 juni 2017 med Black and Scholes
värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny
aktie i bolaget till kursen 50 kr, envar med ett kvotvärde om 0,10
kronor per aktie och aktierna berättigar till utdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att de aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktiekapitalet kan vid full teckning med stöd av
optionerna komma att öka med högst 30 000 kronor. Teckning av aktier
med stöd av teckningsoptionsrätter skall ske från och med den 1 juli
2017 till och med den 31 juli 2021. Skälen till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang
hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för
verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget.

// Styrelsen

Vid frågor: ir@tourn.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tourn-international/r/kallelse-till-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/12120/2284961/686035.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.