Du är här

2018-07-16

TradeDoubler: Tradedoubler Delårsrapport Januari - Juni 2018

Andra kvartalet april - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 283 (284) MSEK. Nettoomsättningen
justerad för förändringsrelaterade poster var 283 (284) MSEK, vilket
var en minskning med 1%.

· Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick
till 66 (62) MSEK, en ökning med 6% eller 0% FX-justerat.
Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 23,2%
(21,9).

· Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade
poster, uppgick till 58 (59) MSEK, en minskning med 2%.

· Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till 6 (-1) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster
var EBITDA 8 (3) MSEK.

· Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (5) MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 (-25) MSEK. Summan
av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 53 (98)
MSEK vid utgången av andra kvartalet. Nettokassan ökade med 24 MSEK
under andra kvartalet till -61 MSEK.

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,29
(0,04) SEK.

· Det slutliga resultatet av återköpserbjudandet och det skriftliga
förfarandet offentliggjordes i april. Förslaget accepterades av 100%
av de avgivna rösterna i det skriftliga förfarandet och
obligationsinnehavare motsvarande ungefär 96% av obligationernas
justerade nominella värde deltog i det skriftliga förfarandet.
Obligationsinnehavare motsvarande ungefär 95% av obligationernas
justerade nominella värde anmälde sig även i återköpserbjudandet.
Utbetalning till obligationsinnehavarna skedde den 16 maj 2018.

· I maj tecknade Tradedoubler ett avtal med ett svenskt
kreditinstitut om ny finansiering om 71 MSEK. Dessutom ingick bolaget
ett låneavtal med sin huvudägare Reworld Media S.A om 40 MSEK.
Tradedoubler kommunicerade även att bolaget utreder förutsättningar
för att genomföra en företrädesemission inom en snar framtid.

Delårsperioden januari - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 570 (620) MSEK. Nettoomsättningen
justerad för förändringsrelaterade poster var 570 (620) MSEK, vilket
var en minskning med 8%.

· Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick
till 131 (134) MSEK, en nedgång med 3% eller 7% FX-justerat.
Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 22,9%
(21,7).

· Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade
poster, uppgick till 116 (124) MSEK, en minskning med 7%.

· Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till 14 (6) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster
var EBITDA 15 (11) MSEK.

· Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 8 (10)
MSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 (-55) MSEK.
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,21
(0,00) SEK.

· I mars offentliggjorde Tradedoubler ett återköpserbjudande och ett
skriftligt förfarande av sina utestående obligationer med förfall
2018.

· I maj tecknade Tradedoubler ett avtal med ett svenskt
kreditinstitut om ny finansiering om 71 MSEK. Dessutom ingick bolaget
ett låneavtal med sin huvudägare Reworld Media S.A om 40 MSEK.
Tradedoubler kommunicerade även att bolaget utreder förutsättningar
för att genomföra en företrädesemission inom en snar framtid.

[image]

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

"Under andra kvartalet har vi fortsatt göra framsteg i vårt operativa
arbete baserat på de förändringar som gjorts under de senaste två
åren. Effekten av dessa ansträngningar är synligt i EBITDA-resultatet
och nu också i bruttoresultatet.

Bruttovinsten under andra kvartalet 2018 var på samma nivå som för
andra kvartalet 2017, en signifikant förbättring jämfört med
tillväxten samma period föregående år och i linje med utvecklingen
under de senaste kvartalen. De förbättrade resultaten i andra
kvartalet förklaras dels av de tidigare kommunicerade framstegen i
vår kärnverksamhet och utfasningen av förlorade kunder från slutet av
2016 och början av 2017, dels av den aktiva nedläggningen av
olönsamma kunder som tidigare förvaltats i Telford.

Bruttomarginalen ökade till 23,2%. Ökningen är kopplad till orsakerna
ovan eftersom Tradedoublers kärnverksamhet har hälsosammare
marginaler än vad vi tidigare hade för de kunder som förlorats.

EBITDA för kvartalet slutade på 8 MSEK, en förbättring jämfört med
samma period föregående år. Resultatet är kopplat till det
förbättrade bruttoresultatet och en lägre kostnadsbas som är en
effekt av de förändringar i företagsstruktur och arbetssätt vi
tillämpat under förra året.

Som tidigare kommunicerats så undersöker vi förutsättningar för att
genomföra en företrädesemission. Inga beslut har ännu fattats.

Det nu etablerade sättet att arbeta som visar sig i resultatet är
tillsammans med bolagets förbättrade kapitalstruktur ett viktigt steg
för att förbättra företagets övergripande situation."

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl.
08.00 CEST. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period
2017 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tradedoubler/r/tradedoubler-delarsrapport-janu...
http://mb.cision.com/Main/2680/2575802/878849.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.