Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-17

TransAtlantic: Styrelsen i TransAtlantic fastställer villkoren för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Sammanfattning

·
Aktieägare i Rederi AB TransAtlantic (publ) ("TransAtlantic" eller
"Bolaget") har företrädesrätt att för varje fem befintliga A-aktier
respektive varje fem B-aktier teckna en (1) ny A-aktie respektive
B-aktie

·
Bolagets aktiekapital ökas med högst cirka 29,6 miljoner till cirka
177,4 miljoner kronor genom en emission av högst cirka 29,6 miljoner
nya aktier

·
Teckningskursen är fem (5,00) kronor per aktie, vilket vid full
teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 147,9 miljoner
kronor före emissionskostnader

·
Teckningsperioden löper från och med den 9 maj 2014 till 27 maj 2014

·
Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd via tecknings- och
garantiåtagande från Bolagets huvudägare Kistefos AS ("Kistefos")

·
Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, som
kommer hållas den 23 april 2014

Företrädesemissionen
TransAtlantic offentliggjorde den 20 mars 2014 styrelsens beslut om en
företrädesemission om högst cirka 150 miljoner kronor före
emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till
uppkomna kostnader i samband med förestående
omstruktureringsåtgärder. Dessa omstruktureringsåtgärder omfattar
bland annat nedläggningen av TransPal Line, där även kontoren i Hull
(Storbritannien) och Szczecin (Polen) avyttras, omförhandlingen av
bareboatåtaganden samt omstruktureringskostnader i samband med
nedskärningar inom organisationen. Det kan inte uteslutas att
ytterligare omstruktureringsåtgärder, som för närvarande inte är
planlagda, kan komma att genomföras.

För varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en
(1) teckningsrätt av serie A och för varje befintlig B-aktie erhålls
en (1) teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar
innehavaren att teckna nya aktier med primär företrädesrätt, varvid
fem (5) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till
teckning av en (1) ny A-aktie respektive B-aktie. Nya aktier som inte
tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Teckning av nya aktier utan stöd
av primär eller subsidiär företrädesrätt är inte möjlig. För det fall
inte samtliga nya aktier tecknas med primär eller subsidiär
företrädesrätt ska återstående aktier tilldelas Kistefos i egenskap
av emissionsgarant.

Bolagets aktiekapital ökas med högst 29 574 052 kronor till 177 444
318 kronor genom en emission av högst 1 939 157 nya aktier av serie A
och högst 27 634 895 nya aktier av serie B. Teckningskursen är fem
(5,00) kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total
emissionslikvid om 147 870 260 kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, vilken
hålls i Göteborg den 23 april 2014, kl. 16.00. Kallelsen till
årsstämman offentliggjordes den 20 mars 2014 och finns tillgänglig på
TransAtlantics hemsida, www.rabt.se. Avstämningsdagen hos Euroclear
Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 7 maj 2014.
Teckningsperioden löper från och med den 9 maj till och med den 27
maj 2014, eller den senare dag som beslutas av styrelsen.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolagets största aktieägare Kistefos, som per den 16 april 2014
innehar cirka 65,2 procent av kapitalet och cirka 59,9 procent av
rösterna i TransAtlantic, har åtagit sig att teckna sin pro
rata-andel i nyemissionen ("Teckningsåtagandet"). Kistefos har
dessutom garanterat teckning av återstående del av nyemissionen, dvs.
de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare med stöd av primär
eller subsidiär företrädesrätt, motsvarande cirka 34,8 procent av
nyemissionen ("Garantiåtagandet"). Därmed är nyemissionen till fullo
garanterad. Garantiprovision utgår med ett belopp om cirka 0,8
miljoner kronor, vilket motsvarar 1,5 procent av Kistefos maximala
garantiåtagande.

Om nyemissionen inte fulltecknas kommer Kistefos, till följd av
infriande av Tecknings- respektive Garantiåtagandet, öka sin andel av
kapital och röster i Bolaget. Den maximala andel som Kistefos kan
komma att inneha efter nyemissionen är 71,0 procent av kapitalet och
66,6 procent av rösterna.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

23 Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
april
2 maj Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i
företrädesemissionen
5 maj Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
7 maj Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare
som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen
9-22 Handel med teckningsrätter
maj
9-27 Teckningsperiod (teckning genom betalning)
maj
2 juni Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall

Finansiella och juridiska rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TransAtlantic i
samband med företrädesemissionen.

Investor Relations
Tomas Bergendahl, finansdirektör, tel. 031-763 23 78,
tomas.bergendahl@rabt.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Rederi AB TransAtlantic
(publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
TransAtlantic kommer endast att ske genom det prospekt som
TransAtlantic beräknar kunna offentliggöra omkring den 5 maj 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i
strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar TransAtlantics aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor
i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat
i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships.
Bolaget har cirka 850 anställda och omsättningen för 2013 uppgick
till MSEK 2 925. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre
divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på
NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 17 april 2014 kl 08:30.

Rederi AB TransAtlantic (publ)
P O Box 8809, 402 71 Göteborg, tel 031-763 23 00
Org nr 556161-0113, www.rabt.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transatlantic/r/styrelsen-i-transatlantic-fast...
http://mb.cision.com/Main/509/9570934/234582.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.