Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

Transcendent Group: Transcendent Group AB (publ) avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Transcendent Group AB (publ) ("Transcendent Group" eller "Bolaget"),
ett snabbväxande konsultbolag specialiserat inom Governance, Risk och
Compliance (GRC), offentliggör idag sin avsikt att genomföra en
notering på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Erbjudandet
eller "Noteringen").

· Ett eventuellt erbjudande kommer att genomföras på ett pris om 31
SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 170 MSEK före
Erbjudandet.

· Ett eventuellt erbjudande består av en nyemission av aktier
motsvarande cirka 30 MSEK (före transaktionskostnader) samt en
försäljning av befintliga aktier av huvudägarna motsvarande cirka 20
MSEK.

· Huvudägarna kommer sammanlagt inneha cirka 57,4 % av antalet
aktier efter Erbjudandet.

· Inför Erbjudandet har Swedbank Robur åtagit sig att, till samma
pris som för övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet till
ett värde om 18 038 869 SEK, motsvarande cirka 36% av Erbjudandet.
Swedbank Roburs åtagande är förenat med vissa villkor. Om något av
dessa villkor inte uppfylls kan Swedbank Robur avstå från att infria
sitt åtagande.

· Ett eventuellt Erbjudande föranleder att ett prospekt förväntas
godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras
omkring början av vecka 40 med första dag för handel beräknad till
omkring vecka 43.

· Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas
tillgängliga i prospektet.

Transcendent Group är ett snabbväxande konsultbolag specialiserat inom
Governance (organisationsstyrning och internkontroll), Risk
(riskhantering) och Compliance (regelefterlevnad). Transcendent
Groups primära uppdrag är att för sina klienter skapa trygghet i en
ständigt föränderlig värld med ökande operationella risker, växande
regulatoriska krav och ett större behov av professionell styrning.
Bolaget rekryterar framgångsrikt erfarna medarbetare, primärt från de
stora globala revisionsbolagen.

Transcendent Groups strategiska fokus är att växa på både etablerade
marknader och internationellt genom att etablera sig på geografiska
marknader med stor efterfrågan av GRC-tjänster. Detta, tillsammans
med kontinuerlig vidareutveckling av både produkt och tjänsteutbud,
skapar förutsättningar för fortsatt god tillväxt.

Under 2019 lanserade Transcendent Group en ny innovativ digital
produkt, Regulatory Framework Application "RFA", inom
verksamhetsområdet RegTech (Regulatory Technology). Syftet är att
ligga i framkant vad gäller utveckling och leverans av digitala
GRC-tjänster. Produkten har snabbt etablerat ett flertal betalande
kunder. Det är Bolagets bedömning att detta verksamhetsområde har
mycket stor potential att växa.

För att möjliggöra ökad tillväxt genom nyetableringar på befintliga
och nya marknader samt för att tillvarata de möjligheter som
Transcendent Group ser inom affärsområdet RegTech, avser Transcendent
Groups styrelse att genomföra Erbjudandet, samt notera bolagets
aktier.

Martin Malm, VD för Transcendent Group, kommenterar:
"Transcendent Group är ett värderingsstyrt bolag som genom sin kultur
särskiljer sig på GRC-marknaden, och därigenom attraherar erfarna
medarbetare som i sin tur attraherar kunder. Detta är en strategi som
fungerar på alla marknader där efterfrågan på Transcendent Groups
tjänster finns. Bolag likt Transcendent Group brukar vanligtvis vara
partnerägda, och en notering skulle således innebära att vi blir ett
unikt börsbolag med en stark position i en snabbväxande och ständigt
aktuell bransch."

Håkan Berg, Styrelseordförande i Transcendent Group, kommenterar:
"Transcendent Group styrs av sina värderingar som är förtroende,
professionalism, medverkan och personligt, begrepp som vi tycker är
lika aktuella i en noterad miljö. Styrelsens bedömning är att vi
genom en notering skulle stärka Bolagets offentliga profil och öka
möjligheten för nya och befintliga medarbetare samt investerare att
ta del av vårt värdeskapande. Vidare skulle en notering innebära en
ytterligare kvalitetsstämpel med ökad transparens och tydlighet
gentemot marknaden, vilket är positivt för både befintliga och
framtida kundrelationer."

Transcendent Group i korthet
Transcendent Group har en väletablerad och stabil verksamhet i Norden
samt en växande internationell närvaro och tillväxtstrategi. I
dagsläget har Transcendent Group kontor i 8 länder. Konsulten är
central i erbjudandet och förmågan att identifiera, attrahera,
bibehålla samt utveckla de bästa konsulterna inom GRC är en avgörande
anledning till Transcendent Groups framgång. Bolaget har en
diversifierad bred multi-industriell kundbas som sträcker sig över
ett stort antal sektorer och kundtyper. Kundbasen består av fler än
400 kunder och de största segmenten utgörs av bank, försäkringsbolag
och kreditinstitut. Information Security, Privacy och Compliance är
bolagets tre största tjänsteområden under 2018.

Historisk finansiell utveckling
Transcendent Group har haft en stark organisk genomsnittlig årlig
tillväxttakt sedan 2016 som uppgår till 22 % samt en bevisad förmåga
att generera lönsamhet. Under 2018 omsatte Transcendent Group 181
MSEK, en omsättningstillväxt om 22,6 % jämfört med föregående år.
EBITDA uppgick till 13 MSEK, motsvarande en marginal om 7,1 % .

Finansiella mål
Från och med 2020 ökar Transcendent Group tempot ytterligare vilket
möjliggörs genom den förestående nyemissionen.

Transcendent Group har följande finansiella målsättningar:

· En årlig omsättningstillväxt om minst 30 % över en 3-års cykel.
· Även under stark tillväxt och expansion är målsättningen att
bibehålla en EBITDA-nivå om minst 7 %.

· Allt eftersom verksamheten expanderar och omsättningen relaterat
till högmarginalaffärsområdet RegTech ökar, förväntas EBITDA
marginalen kraftigt förstärkas med målsättningen om en
EBITDA-marginal om minst 25 % och en omsättning om 1,2 miljarder SEK
2025.

Rådgivare
Avanza Bank är finansiell rådgivare till Transcendent Group i samband
med Erbjudandet. KANTER är legal rådgivare till Transcendent Group.

Om Swedbank Robur
En av Skandinaviens största fondförvaltare med över 1400 miljarder SEK
förvaltade tillgångar (AUM). Swedbank Robur servar cirka 3,1 mm
kunder i Sverige och 1,1 mm i Baltikum. Totalt finns det cirka 80
investeringsfonder under varumärket Swedbank Robur som täcker alla
större regioner, sektorer och tillgångsslag. Några av fonderna har en
strategi för att investera i onoterade företag i en pre-IPO-fas.
Microcap-fonden är en av dem.

Microcap-fonden - startades i maj 2017 och är en koncentrerad fond som
fokuserar på företag med affärsmodeller som visar upp en hög grad av
affärsinnovation i Norden.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Malm, VD Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 733359426

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att
teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett eventuellt erbjudande om
att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande
kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas
av Transcendent Group AB (publ) efter godkännande och registrering av
Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och
inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare bör inte
förvärva några värdepapper som refereras till i detta
pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt.
Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska
inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av
prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta meddelande
endast till "kvalificerade investerare" i en sådan medlemsstat, på
det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får
offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara
olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder
för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan
jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och
kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från
1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte
erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas,
levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.
Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument enbart till
personer som är (i) professionella investerare som faller inom den
vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta
pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser",
"planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska",
"bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka
i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser
...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.