Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Transferator: Bokslutskommuniké 2015 - 1 januari - 31 december

12 mÅnader, januari-december

· § Koncernens omsättning uppgick till 36,7 (6,0) Mkr.
· § Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 5,2 (-4,3) Mkr.
· § Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,2 (-1,7) Mkr.
· § Nettoresultatet blev 5,4 (-4,7) Mkr.
· § Substansvärdet uppgick till 49,7 Mkr; 0,95 kronor per aktie.
· § Soliditeten uppgick till 55,4%.
· § Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 5,1 Mkr.

3 månader, oktober-december

· § Koncernens omsättning uppgick till 10,3 (1,2) Mkr.
· § Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2,7 (-1,0) Mkr.
· § Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,9 (-0,1) Mkr.
· § Nettoresultatet blev 3,4 (-0,5) Mkr.

Transferator är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Transferator Industri AB och Aqurat Fondkommission AB. Jämte dotterbolagen har Transferator en värdepappersportfölj bestående av ägarandelar i företag och övriga värdepapper.

SUBSTANSVÄRDET UPPGICK TILL 0,95 KR/AKTIE

· Substansvärdet per aktie var på balansdagen 0,95 kr. Med hänsyn
till återlagd utdelning ökade substansvärdet per aktie med 7,3% under
året.

· Försäljningar av värdepapper uppgick till bokförda värden 11 Mkr
varvid innehaven C Security Systems AB och Skeppsbron 6 avyttrades i
sin helhet.

· Värdeförändringar, netto, påverkade portföljvärdet -0,36 Mkr.
· Investeringar uppgick till 3,4 Mkr och utgjordes i huvudsak av
förvärv av 6,8% i ELK Studios AB.

· Under tredje kvartalet gjordes en kontant utdelning om 3,6 Mkr
motsvarande 0,07 kr per aktie. Historiska jämförelsesiffror för
substansvärdet per aktie har justeras med hänsyn till utdelningen.

· Per balansdagen uppgick antalet utestående aktier till 52 042 199
st en ökning med 27 412 857 st under året efter genomförd nyemission.
Historiska siffror för substansvärdet per aktie har justeras med en
korrigeringsfaktor för jämförbarhetens skull.

VD kommentar

Bäste aktieägare,

Transferators verksamhet bedrivs huvudsakligen i två grenar. Den ena
utgörs av en helägd industrirörelse och den andra av en venture
capital portfölj. Industrirörelsen har vi som mål att växa med
förvärv och venture capital delen utvecklar vi med kunskap och
nätverk.

Året 2015 blev ett bra industriellt år för Transferator i ordets
dubbla bemärkelse. Vår industrirörelse har gått lönsamhetsmässigt bra
och för året utgjorde grenen 84 % av vår omsättning. Industri
levererar såsom förväntat och bidrog med 7,7 mkr till koncernens
resultat. Transferator Industris innehav är uttalade "value-case" med
hög visibilitet i intjäningen där fortsatta effektiviseringar ska
bidra till att hålla lönsamheten kommande år på en bra nivå.

Koncernen som helhet redovisade en omsättning om 36,7 Mkr och det
operativa resultatet (EBITDA) blev 5,2 Mkr, en marginal på 14%. Vår
värdepappersportfölj började året med ett bokfört värde på 68,5 mkr.
Under året sålde vi tillgångar för 11 Mkr och köpte för 3,4 Mkr.
Försäljningen fokuserade vår portfölj ytterligare och samtidigt
minskades koncernens nettoskuld med ca 6 Mkr. Vid årets utgång var
portföljens bokförda värde 60,5 mkr varav värdepapper utanför
industrirörelsen stod för 20 Mkr av totalen.

Aqurat hade 2015 det bästa året sen bolagets startade. Bolaget
uppvisade en avkastning på eget kapital om 26% och stabil
omsättningsnivå över 6 Mkr. Bolaget är ett typexempel på att ett
långsiktigt företagsbyggande ger effekter. Vi har valt att inte ta
någon utdelning från bolaget utan istället återinvestera i ökad
kapacitet och IT-satsningar för att stödja tillväxt och lönsamhet
ytterligare.

Några nya affärer inom industri gjorde vi inte under 2015. Vi har haft
ett flertal intressanta förvärvsobjekt på banan men det har ofta
stupat på priset när väl förhandlingarna kommit dit. Vi köper ju inte
för köpandet skull och kommer inte kompromissa med våra värdegrunder
avseende de multiplar och den riskpremie vi räknar på i varje case.
Men vi ser fortsatt mycket goda möjligheter att skapa värde genom en
förvärvsbaserad tillväxt inom Transferator Industri och det är mot
denna bakgrund styrelsen föreslår att inte ge någon utdelning för
året utan istället behålla detta kapital redo som förvärvskassa när
vi hittat det vi söker till rätt pris.

Vi ser alla fram emot ett spännande 2016!

Bästa hälsningar,

Fredrik Vojbacke,

VD

Transferator AB (Publ)

Portföljbolagen

Transferator är Moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen
Aqurat Fondkommission AB och Transferator Industri AB. Jämte
dotterbolagen har Transferator en värdepappersportfölj bestående av
ägarandelar i företag och övriga värdepapper.

DOTTERBOLAG

Transferator Industri AB, 100% ägande

Bolaget etablerades under december 2014 såsom ett led i strategin att
bygga upp en portfölj med investeringar i etablerade och avkastande
företag med stabila kassaflöden. Transferator Industri AB förvärvade
ABG-koncernen.

Aktiebolaget Abegentor är moderbolag i ABG-koncernen och den operativa
verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag. Verksamheten innefattar
uthyrning av cisterner, försäljning av cisterner och tankar med
tillbehör samt tillhörande verkstadsrörelse avseende anpassningar och
rekonditionering av cisterner. Verksamheten bedrivs från egna
kontors- och industrifastigheter i Södertäljes industriområde
Moraberg samt via ett distriktskontor i Helsingborg. Koncernen har 11
anställda.

Försäljningen sker uteslutande i Sverige och cisternerna köps in från
olika leverantörer alternativt från eget lager avseende
rekonditionerade tidigare uthyrda cisterner. Bolaget är dominerande i
sin bransch i Sverige och unikt inom uthyrning/leasing av
bränslecisterner. ABG har ett effektivt sätt för hantering, kontroll
och service av de f.n. ca 4 000 cisterner som är under förvaltning.

Aqurat Fondkommission AB, 76,9% ägande

Aqurat Fondkommissions affärsidé är att erbjuda små och medelstora
bolag kvalitativa emissionstjänster och transaktionsrådgivning med
hög kvalitet och personlig service. Som emissionsinstitut och
kontoförande institut i Euroclear kan Aqurat erbjuda ett brett utbud
av emissionsrelaterade tjänster. Aqurat Fondkommission AB är ett
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.
Transferator investerade första gången i Aqurat Fondkommission i
augusti 2009 och har sedan dess ökat sitt ägande kontinuerligt. VD i
Aqurat Fondkommission är Malin Hagberg och företaget har fyra
anställda.

INTRESSEBOLAG

Biosensor Applications AB, 31% ägande

Biosensor Applications med dotterbolag, är ett svenskt onoterat
företag. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av
spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi
detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små
mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga
i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer.
Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet,
säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård.
Försäljning sker i huvudsak via återförsäljare och distributörer.

ANDRA VÄRDEPAPPER - VENTURE CAPITAL INNEHAV

A-krdo International AB, 15,1% ägande

A-krdo International AB äger Akredo-plattformen som möjliggör för
privatpersoner att med endast en låneansökan erhålla låneerbjudanden
från flera olika banker och finansbolag. Akredo förmedlar, i ett
initialt steg, privatlån mellan 5.000 och 300.000 kronor. Akredo
lanserade sin första version av tjänsten via ett polskt dotterbolag
på den Polska marknaden i april 2014. Akredo har tecknat avtal med
flertalet långivare att delta och ge kunder låneerbjudanden genom
plattformen.

ELKAB Studios AB, 6,88% ägande

ELK Studios är en spelstudio grundat av svenska entreprenörer med lång
erfarenhet inom spel- industrin. Bolaget har som affärsidé att
utveckla casinospel för mobil och desktop. Genom att fokusera på
Mobile First, har bolaget på kort tid etablerat sig väl på den
européiska marknaden. ELK Studios ligger bakom ett par starka titlar
så som Taco Brothers, Electric SAM, Champions Goal och the Lab.
Bolaget har 9 anställda med kontor i Stockholm.

Gumbler Ltd, 7,9% ägande

Gumbler är ett svensk-maltesiskt spelföretag som utvecklat och
lanserat en av de första app-baserade plattformarna i världen där
spelare kan utmana varandra om riktiga pengar i populära mobilspel
s.k. skill-games betting. App-spelsutvecklare som vill använda
Gumblers lösning behöver endast lägga in en "Spela om pengar" -knapp
i sina spel varvid befintliga kunder ges möjligheten att spela om
riktiga pengar via Gumbler-appen. I plattformen finns bla. det
välkända motorcross-spelet MadSkillsMX2. Gumblers avsikt är att
integrera fler spel. Gumbler finns att prova genom att söka på
Gumbler och i Appstore eller Google Play. Gumbler har 5 anställda. VD
och grundare är entreprenören Patrik Nybladh.

Risker

Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas
väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig
genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument
såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade
prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Aktietorgets
hemsida www.aktietorget.se.

Redovisningsprinciper

Transferator-koncernen redovisar i enlighet K3.

Dotter- och Intresseföretagsredovisning m.m.

Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar
minst 50% av rösterna/kapital för

samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt
Aktiebolagslagens regler.

Bolaget har två dotterföretag Aqurat Fondkommission AB och
Transferator Industri AB (ägare av ABG-

koncernen) vilka konsolideras. Som intresseföretag betraktas de
företag som inte är dotterföretag men

där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för
samtliga andelar, eller på annat sätt

har ett betydande inflytande. Bolaget konsoliderar Biosensor
Applications Sweden AB såsom intresse-

bolag i enlighet med anskaffningsmetoden.

Skattesituation m.m.

Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig
väsentligt från det redovisningsmässiga då Bolaget löpande värderar
sin balansräkning till verkligt värde avseende finansiella
instrument. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska
klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk
rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. Då lagstiftningen och
tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var
tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna
innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget.

En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och
likviditet.

Årsredovisning och årsstämma

Tidpunkt för publicering av årsredovisning samt dag för avhållande av
årsstämma år 2016 kommer att ske genom pressmeddelande under mars
månad 2016.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges mot bakgrund av att
styrelsen ser goda möjligheter till förvärvsbaserad tillväxt inom
Transferator Industri AB.

Revisorns granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av
bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen m.m.

Delårsrapport, januari-mars 2016, 3 månader, publiceras den 31 maj
2016

Delårsrapport, januari-september 2016, 9 månader, publiceras den 30
november 2016.

Bokslutskommuniké 2016, januari-december 2016, 12 månader, publiceras
den 28 februari 2017.

Transferator AB (publ)

Stockholm den 26 februari 2015.

På styrelsens uppdrag

Fredrik Vojbacke

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

VD Fredrik Vojbacke, 0708-990463

E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com

Webb: www.transferator.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transferator/r/bokslutskommunike-2015---1-janu...
http://mb.cision.com/Main/11553/9925539/482527.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.