Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-14

Transmode: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I TRANSMODE AB

Stockholm, Sverige - 14:e augusti 2015

Aktieägarna i Transmode AB, org. nr. 556588-9101, ("Transmode") kallas härmed
till extra bolagsstämma måndagen den 14 september 2015 klockan 16.00 i
bolagets lokaler, Fredsborgsgatan 24, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken tisdagen den 8 september 2015,
* dels anmäla sig till Transmode: under adress Transmode AB, Bolagsstämma,
Box 42114, 126 14 Stockholm, eller per telefon, 08-410 881 01

senast tisdagen den 8 september 2015. Vid anmälan ska anges namn, person-
eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande
av röstlängd för bolagsstämman.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska
personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett
år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre
tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Transmodes
webbplats,www.transmode.com.

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra
behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress
senast tisdagen den 8 september 2015.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i
stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om
detta i god tid före tisdagen den 8 september 2015, då sådan omregistrering
ska vara verkställd.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Transmode totalt 27 788
676 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna
kallelse 79 440 egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen.
10. Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om valberedning inför
årsstämman och att existerande valberredning upplöses.
11. Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.
12. Stämmans avslutande.

Punkt 2 och 7-9

Infinera Corporation offentliggjorde den 12 augusti 2015 sitt beslut att
förklara det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Transmode
ovillkorat. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat kalla till extra
bolagsstämma.

Förslag beträffande punktera 2 och 7-9 kommer att presenteras före
bolagsstämman.

______________

Stockholm i augusti 2015
TRANSMODE AB (PUBL)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 14 augusti 2015 klockan 09:00.

För ytterligare information kontakta:
Hassan Tabrizi
Chief Financial Officer
Transmode AB
+46 (0)70 543 3825
hassan.tabrizi@transmode.com

Om Transmode

Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som
gör det möjligt för fasta ochmobilanätoperatörer att kostnadseffektivt
hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i
video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska
höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video-
och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och
funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på
våglängdsmultiplexering(Wavelength Division Multiplexing eller WDM)och
transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes"Native Packet Optical
2.0"-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av
kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg
strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX,
Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 45 000
system hos fler än 550 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer,
Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över
50 länder över hela världen.
För ytterligare information om Transmode, besökwww.transmode.com

Pressmeddelande PDF
http://hugin.info/134733/R/1945630/705536.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Transmode via Globenewswire

HUG#1945630

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.