Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

TRELLEBORG: Kvartalsrapport juli-september 2016

"Flyttar fram våra positioner"

"Efter ett händelserikt andra kvartal är det tredje kvartalet det
första som vi nu arbetar i den nya strukturen. Vi har sålt
Vibracoustic och CGS ingår för första gången under ett helt kvartal.
Vi har flyttat fram våra positioner och har en bra struktur för
framtiden.

Trelleborg uppnådde ett ökat rörelseresultat och bibehöll marginalen
på nästan samma höga nivå som under det starka tredje kvartalet
föregående år. Försäljningen ökade med 18 procentenheter jämfört med
föregående år, främst drivet av förvärvet av CGS men även av andra
tilläggsförvärv. EBIT exklusive jämförande poster ökade med 15
procent.

Vi åstadkom detta goda resultat genom vårt fokus på ledande
marknadspositioner och god kostnadskontroll i en miljö präglad av
fortsatt svag utveckling för flera marknadssegment. Det var främst
offshore olja/gas som låg bakom det organiska försäljningstappet
samtidigt som en mer positiv utveckling noterades för våra flyg- och
fordonsrelaterade verksamheter. Den organiska försäljningen var lägre
än föregående år, men något bättre jämfört med föregående kvartal.

Det andra halvåret är från ett historiskt perspektiv en säsongsmässigt
svagare period än det första, på grund av våra kunders inköpsmönster
samt semesterperioder. Med CGS konsoliderat under ett helt kvartal,
kan vi konstatera att detta säsongsmönster har förstärkts.

Vi arbetar nu med att integrera CGS och andra förvärv på ett
långsiktigt, hållbart och strukturellt korrekt sätt. Detta arbete
påverkar naturligtvis både försäljning och resultatutveckling under
en period när plattformen för framtiden byggs. Jag vill än en gång
poängtera att på Trelleborg fokuserar vi alltid på det slutgiltiga
resultatet, ibland på bekostnad av kortsiktiga kvartalssiffror.

Under kvartalet tecknade vi avtal om förvärv av fyra bolag, vilka
sammanlagt kommer bidra med knappt 900 miljoner kronor till vår
försäljning på årsbasis. Dessa förvärv stärker och kompletterar oss
inom nischer där vi vill växa och ska betraktas som byggstenar för
ledande marknadspositioner inom redan fokuserade segment.

Vi är särskilt nöjda med förvärvet av Schwab inom industriell
antivibration samt att vi lyckats genomföra ett antal spännande
tilläggsförvärv inom Trelleborg Sealing Solutions. Vår strategi
fortsätter att primärt vila på organiska tillväxtinitiativ, varför
tilläggsförvärv ska ses som komplement till denna strategi.

Utvecklingen för flera segment är fortsatt dämpad på flertalet
marknader, framför allt inom offshore olja/gas men även inom tyngre
generell industri samt jordbruk. Som tidigare drivs tillväxten för
vår del istället av andra segment, såsom fordons- och
flygindustrierna. Vi bedömer att utvecklingen på
jordbruksmarknaderna, om än tydligt svagare än föregående år, börjar
plana ut på en låg nivå.

Marknadsutsikterna är behäftade med en stor osäkerhet. Vår samlade
bedömning är dock att efterfrågan för det fjärde kvartalet kommer
vara i nivå med det tredje kvartalet. Liksom tidigare följer vi den
ekonomiska utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att
hantera skiftande marknadsförhållanden, säger Peter Nilsson, VD och
koncernchef.

Tredje kvartalet
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2016 uppgick till 7 072 MSEK
(5 975). Den organiska försäljningen minskade med 5 procent, främst
driven av den förutsedda minskningen av leveranser till
olja/gas-segmentet. Valutakursförändringar påverkade försäljningen
negativt med 1 procent.

Strukturella förändringar bidrog positivt med 24 procent, där
förvärvet av CGS förklarar merparten av ökningen.

EBIT exklusive jämförelsestörande poster ökade med 15 procent till 915
MSEK (798), vilket var det högsta hittills för koncernen i ett
kvartal. Detta motsvarar en EBIT-marginal om 12,9 procent (13,4).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -51 MSEK (-109).

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 2,33 SEK
(1,80), en ökning med 29 procent.

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 066 MSEK (766), en ökning med
39 procent.

Avvecklade verksamheter
En likvid om cirka 6,2 miljarder SEK erhölls under det tredje
kvartalet, hänförligt till avyttringen av Vibracoustic. Motsvarande
belopp bokfördes som en finansiell fordran i det andra kvartalet.

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2016
Efterfrågan bedöms vara oförändrad jämfört med det tredje kvartalet
2016, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 19 juli 2016 för tredje
kvartalet 2016

Efterfrågan bedöms vara oförändrad eller något svagare jämfört med det
andra kvartalet 2016, justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016
kl. 07:45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trelleborg/r/kvartalsrapport-juli-september-20...
http://mb.cision.com/Main/584/2107757/579487.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.