Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

Triboron International AB: Triboron offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

"EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER KANADA, ELLER NÅGOT ANNAT LAND
DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA
RESTRIKTIONER. "

Triboron International AB (publ) ("Triboron" eller "Bolaget")
offentliggör ett erbjudande till allmänheten ("Erbjudandet") och
ansöker om listning av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North i
Stockholm. I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt
("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen och finns nu tillgängligt bland annat på Bolagets
webbplats www.triboron.com.

Triboron har beslutat att genom nyemission av Bolagets B-aktier
erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare, att
förvärva aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om notering
på Nasdaq First North i Stockholm. Syftet med Erbjudandet är att
stärka Bolagets finansiella ställning, finansiera
försäljningsinsatser mot stora kunder inom transportindustrin och
inom bränsleindustrin samt finansiera fortsatta investeringar i
Triboronteknologin inklusive patent och dokumentation.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet omfattar högst 3 948 864 B-aktier.
· Teckningskurs har fastställts till 8,80 SEK per B-aktie.
· Erbjudandet uppgår till totalt cirka 35 miljoner SEK.
· Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 14 - 28
mars 2019.

· Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq
First North godkänner Bolagets ansökan, är den 8 april 2019.

· Teckning kan ske via Eminova Fondkommission AB och Avanza Bank AB
(www.avanza.se).

· Vid eventuell överteckning har Bolaget möjlighet att emittera
ytterligare högst 552 841 B-aktier. Teckningskursen och
teckningsperioden för dessa ytterligare B-aktier kommer i sådant fall
att vara samma som för de i Erbjudandet.

Teckningsåtaganden
Triboron har erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från
externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 25,7
MSEK, vilket motsvarar cirka 74 procent av Erbjudandet. Bland dessa
kan nämnas Arastoupour & Persson Invest AB (Iraj Arastoupour & Leif
GW Persson, 4,0 MSEK), TJ Junior AB (2,0 MSEK), Pegroco Invest AB
(2,0 MSEK), Christian Dahl Services AB, Kent Sander, Hans Stråberg,
Henry Sténson, Carl-Henric Svanberg och Lars Thunell.

Prospekt
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet
som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och
finns tillgängligt på Triborons webbplats, www.triboron.com, Eminovas
webbplats www.eminova.se. Inom några dagar kommer Prospektet även att
finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se och
Avanzas webbplats www.avanza.se (https://www.avanza.se/start).

Rådgivare, retail distribution och emissionsinstitut
Finansiell rådgivare är Eminova Partners AB. Avanza Bank AB hanterar
retail distribution. Legala rådgivare är Synch Advokat AB.
Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB.

Om Trobiron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en
grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och
patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i
bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin
minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar.
Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika Hong Kong eller
Kanada, eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis
förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs
enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller
regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som
står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma
denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act
från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Triboron. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Triboron kommer endast att ske
genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta
pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt Securities
Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i
USA eller tillämplig lag i annat land.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Krossling, VD Triboron International AB (publ) Tel; 08-643 10 00,
E-post: par.krossling@triboron.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/triboron-international-ab/r/triboron-offentli...
https://mb.cision.com/Main/18115/2759775/1004677.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.