Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Umida Group AB (publ): Kallelse till årsstämma i Umida Group AB (publ)

Aktieägarna i Umida Group AB (publ), org.nr 556740-5070 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2017, kl. 10.00 på
Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1 i Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen
den 9 juni 2017, dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 12
juni 2017, på e-postadress: info@umidagroup.com eller via brev till:
Umida Group AB (publ), Att: AGM, Stuvaregatan 1, 296 37 Åhus.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt i förekommande
fall, uppgift om biträde (högst 2). Fullmaktsformulär för aktieägare
som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets
hemsida, www.umidagroup.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska
utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och
registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till
Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från
utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten,
dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om
detta i god tid före avstämningsdagen den 9 juni 2017. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
(a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
(b) Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Särskilt bemyndigande för styrelsen
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera över Bolagets resultat i enlighet med
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 10 - Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget arbetande
styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och
till styrelsens ordförande med 150 000 kronor (exklusive sociala
avgifter). Föreslås att arvode till Bolagets revisionsbolag ska utgå
med skäligt belopp enligt löpande räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omvälja Mats Jämterud, Oscar Garrido Diaz, Johan Sjökvist och Kenneth
Arnström som ordinarie styrelseledamöter.

Bolagsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, omvälja Allegretto Revision AB till Bolagets
revisionsbolag med Lars-Erik Engberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom
Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med
villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna
finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att
vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna
kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos
Bolaget tre veckor före stämman samt sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också
publiceras på Bolagets hemsida.

Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande
direktör lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana
upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget.

Bolaget har 9 791 864 aktier och 9 792 764 röster.

Stockholm 19 maj 2017

Umida Group AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/umida-group-ab--publ-/r/kallelse-till-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/11623/2269719/677114.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.