Du är här

2016-02-18

United Bankers Oyj: United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015 - Kasvu jatkui haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 18.2.2016 kello 9:00

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015 - Kasvu jatkui haasteellisesta
markkinaympäristöstä huolimatta

Tammi-joulukuu 2015 lyhyesti

Tiedotteen luvut perustuvat tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen.

* United Bankers -konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot)
tilikaudella oli 27,4 miljoonaa euroa (20,4 milj. euroa 1-12/2014).
* Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 6,5 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa
1-12/2014).
* Tilikauden voitto oli 3,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa 1-12/2014).
* Osakekohtainen tulos oli 2,39 euroa (1,71 euroa 1-12/2014).

Hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 2,35 euroa osakkeelta.

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") vakaa kasvu jatkui vuonna
2015: asiakasmäärä kohosi 5 563:een (5 017 asiakasta 31.12.2014) ja
hallinnoitavien varojen määrä 1 662 miljoonaan euroon (1 434 milj. euroa
31.12.2014). Konserni toteutti kasvustrategiaansa sekä yritysostoin että
nykyisiä liiketoimintoja laajentamalla. Erityisesti
pääomarahastoliiketoiminnan kehittämisellä sekä reaaliomaisuussijoittamisen
ratkaisuilla oli vuonna 2015 merkittävä rooli. Yhtiö jatkoi investointejaan
tietojärjestelmiin ja verkkopalveluiden kehittämiseen.

Konsernin vakavaraisuus säilyi edelleen erittäin hyvällä tasolla. Lisätietoja
vakavaraisuudesta löytyy tiedotteen liitteestä.

Heinä-joulukuu 2015 lyhyesti

* Konsernin liikevaihto oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 10,2 miljoonaa
euroa (9,8 milj. euroa 7-12/2014)
* Konsernin liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa 7-12/2014)
* Osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,54 euroa 7-12/2014)

United Bankers -konsernin liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen kasvu jäivät
vaatimattomiksi vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Konsernin liikevoitto
supistui heinä-joulukuun aikana verrattuna edellisvuoteen. Osakemarkkinoiden
heikko kehitys erityisesti alkusyksyn aikana vaikutti selvästi konsernin
liiketoimintaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Esimerkiksi hoidettavan
varallisuuden määrän ja asiakasmäärän kasvu jäivät vaatimattomaksi
osakekurssien laskiessa ja asiakkaiden lykätessä sijoituspäätöksiään. Heikko
markkinatilanne vaikutti myös rahastojen ja varainhoidon tuottokehitykseen,
joka noudatti yleistä markkinakehitystä. Tämä vaikutti osaltaan Yhtiön
tuloskehitykseen.

Avainluvut
(Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7-12/2015 7-12/2014 muutos-% 1-12/2015 1-12/2014 muutos-% |
| Liikevaihto, MEUR 10,2 9,8 4,8 % 27,4 20,4 34,3 % |
| Liikevoitto, MEUR 1,3 2,0 -35,4 % 6,5 3,9 67,0 % |
| Kauden tulos, MEUR 0,9 0,7 26,4 % 3,6 2,1 71,8 % |
| Tulos per osake, EUR 0,58 0,54 6,3 % 2,4 1,71 39,9 % |
| Tulos per osake, EUR, laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,58 0,54 6,2 % 2,4 1,71 39,7 % |
| Asiakasmäärä kauden lopussa 5 563 5 017 10,9 % |
| Hallinnoitavat varat kauden lopussa, MEUR 1 662 1 434 15,9 % |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

United Bankers -konsernin vuosi 2015

United Bankers -konserni jatkoi vuonna 2015 työtään kasvustrategiansa
toteuttamiseksi. Vuoden 2014 lopussa järjestetty listautuminen First North
Finland -markkinapaikalle tuki osaltaan Yhtiön kasvuponnisteluja. Konsernin
hallinnoitavien varojen määrä sekä asiakasmäärä jatkoivat vakaata kasvuaan.
Hallinnoitavien varojen määrä nousi 15,9 prosentilla noin 1,7 miljardiin
euroon, vaikka loppuvuoden 2015 heikko markkinakehitys hidastikin hoidettavan
varallisuuden kasvuvauhtia. Asiakasmäärä nousi vuoden aikana 10,9 prosentilla
yli 5 500 asiakkaaseen. Konsernin liikevaihto kasvoi 34,3 prosenttia 27,4
miljoonaan euroon. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja liikevoitto kohosi
67 prosenttia 6,5 miljoonaan euroon. Tulos per osake (laimennettu) nousi
puolestaan 39,7 prosenttia 2,39 euroon. Konsernin henkilöstömäärä kasvoi 99
henkilöön (85 henkilöä 31.12.2014).

United Bankers -konsernille kuten muillekin sijoituspalveluyrityksille vuosi
oli kaksijakoinen: vuoden alkupuoliskolla osakemarkkinat kehittyivät
vahvasti, kun taas jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kurssikehitys oli
laskuvoittoista. United Bankersissa tämä vaikutti sekä UB Rahastoyhtiö Oy:n
hallinnoimien rahastojen että UB Omaisuudenhoito Oy:n varainhoitosalkkujen
tuottokehitykseen, joka noudatti pitkälti yleistä markkinakehitystä. Heikon
markkinatilanteen seurauksena tuotot jäivät vuoden jälkipuoliskolla pääosin
vaatimattomiksi, mikä heijastui myös konsernin tuloskehitykseen.

United Bankers -konsernin varainhoitotuotteiden ja palveluiden myynnistä
vastaava UB Omaisuudenhoito Oy panosti vuonna 2015 myyntiverkostonsa
laajentamiseen. Varainhoitotuotteiden myynti aloitettiin Ruotsissa UB
Omaisuudenhoidon sivuliikkeen, UB Asset Management filialin, toiminnan
käynnistyttyä vuoden 2015 alussa. UB:n rahastot ovat olleet merkittävissä
muun muassa Ruotsin PPM-eläkesäästöjärjestelmässä sekä Nordnetin ja Avanzan
rahastoportaaleissa. UB Omaisuudenhoito laajensi konttoriverkostoaan myös
Suomessa. Turun konttori aloitti toimintansa syyskuussa 2015.

Haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta UB Rahastoyhtiö Oy:n
hallinnoimien rahastojen pääomat kasvoivat vuoden aikana 21,2 prosenttia 589
miljoonaan euroon. Nettomerkinnät rahastoihin olivat 72 miljoonaa euroa.
Matalien markkinakorkojen ympäristössä United Bankers -konsernin tarjoamat
reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisut herättivät kasvavaa kiinnostusta.
Alhainen korkotaso ja osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus
kannustivat sijoittajia etsimään tasaista kassavirtaa tuottavia ja vakaasti
kehittyviä sijoituskohteita. Kiinteistö-, infrastruktuuri- ja
metsäsijoittaminen kuuluvatkin konsernin strategisiin painopistealueisiin
niin rahastoissa, varainhoidossa kuin pääomarahastoliiketoiminnassakin.

Myös strukturoitujen sijoituslainojen myynti säilyi hyvällä tasolla, vaikka
alhaisen korkotason ympäristö aiheuttikin haasteita strukturoitujen
sijoituslainojen markkinoille. UB Omaisuudenhoito Oy toi vuoden aikana
markkinoille 19 uutta strukturoitua sijoituslainaa. Struktuurimyynti kohosi
115 miljoonaan euroon, ja yhtiö säilytti markkinaosuutensa tuotteiden
myynnissä 6,0 prosentissa. Suosituimpia tuotteita olivat edelleen erilaiset
korkostruktuurit. Kokonaisuudessaan UB Omaisuudenhoidon varainhoitotuotteiden
ja -palveluiden kokonaismyynti kasvoi edellisestä vuodesta noin 21 prosenttia
278 miljoonaan euroon.

Yksi United Bankersin kasvustrategian painopisteistä on
pääomarahastoliiketoiminnan laajentaminen. Reaaliomaisuussijoittamiseen
keskittynyt tytäryhtiö UB Real Asset Management Oy aloitti valmistelut
pääomarahastopohjaisten kiinteistörahastoratkaisujen perustamiseksi. Uuden
pohjoismaisiin kiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahasto UB Nordic
Propertyn on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon
aikana.

United Bankersin kasvustrategiaan kuuluu toiminnan laajentaminen myös
yritysostojen kautta. Osana tätä strategiaa UB Omaisuudenhoito Oy hankki
lokakuussa 2015 60 prosenttia Quorum Lainoittaja Oy:n osakekannasta. Quorum
Lainoittaja Oy toimi vastuunalaisena yhtiömiehenä Quorum
Yritysrahoitusrahasto I Ky:ssä. Kaupan myötä yhtiön nimi muuttui UB
Yritysrahoitus Oy:ksi ja rahaston nimi UB Yritysrahoitusrahasto I Ky:ksi.
Yritysrahoitusrahasto on uudenlainen rahasto Suomessa, ja sillä arvioidaan
olevan suuri potentiaali nyky-ympäristössä. Sen toiminta-ajatuksena on
edistää ammattimaisten sijoittajien varojen keräämistä ja niiden edelleen
lainaamista suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille yhteistyössä
pankkien kanssa. Tavoitteena on käynnistää UB Yritysrahoitusrahasto I Ky:n
toiminta vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

UB Rahastoyhtiö Oy:ssä jatkettiin rahastovalikoiman kehittämistä ja
laajentamista. UB Amerikka -rahaston salkunhoidossa otettiin toukokuussa
käyttöön uusi niin sanottuun kompetenssianalyysiin perustuva
sijoitusstrategia, joka toimii Yhdysvalloissa patentin saaneen algoritmin
pohjalta. Erikoissijoitusrahasto UB Nordicin nimi muuttui syyskuussa
erikoissijoitusrahasto UB Smartiksi, ja samalla rahasto vaihtoi strategiaansa
allokaatiorahastoksi, jonka sijoitustoiminnan osana hyödynnetään hyvän
riski-tuotto-suhteen tarjoavia UB:n reaaliomaisuusrahastoja. Uusi lyhyen
koron rahasto, erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus, aloitti puolestaan
toimintansa lokakuussa. Vuoden aikana toteutettiin myös UB Eurooppa -rahaston
sulautuminen UB HR Suomi -rahastoon. United Bankers laajensi valikoimaansa
myös metsäsijoittamisessa. UB Rahastoyhtiön hallinnoima ensimmäinen suurelle
yleisölle suunnattu erikoissijoitusrahasto UB Metsä aloitti toimintansa
vuoden 2015 lopussa. Rahasto oli ensimmäistä kertaa avoinna merkinnöille
joulukuussa ja merkintöjä kerättiin yhteensä 5,4 miljoonan euron edestä.

UB Rahastoyhtiö Oy sai toukokuussa vaihtoehtorahastojen hoitamiseen liittyvän
AIFM-toimiluvan, mikä edistää osaltaan pääomarahastoliiketoiminnan
kehittämis- ja laajentamismahdollisuuksia.

United Bankersin tytäryhtiö UB Nordic Forest Management Oy hyötyi sijoittajien
kasvavasta kiinnostuksesta metsäsijoittamiseen. Yhtiön toisen metsärahaston
UB Nordic Forest Fund II Ky:n varojen keruu käynnistyi keväällä. Rahaston
sijoitussitoumuksien tavoitekoko ylittyi vuoden aikana päätyen 46,8
miljoonaan euroon. Yhtiön ensimmäisen pääomarahaston UB Nordic Forest Fund I
Ky:n tilahankinnat saatiin päätökseen, ja rahaston kokonaispääoma, yhteensä
50 miljoonaa euroa, tuli sijoitetuksi kesäkuun loppuun mennessä. Yhteensä
rahastojen kokonaispääomat vieras pääoma mukaan lukien olivat vuoden lopussa
yli 90 miljoonaa euroa. United Bankers -konsernin metsärahastot olivat vuoden
loppuun mennessä hankkineet metsää lähes 100 miljoonalla eurolla, yhteensä
noin 40 000 hehtaaria.

Listautumisantien ja yritysjärjestelyjen osalta vuosi 2015 jatkui
edellisvuoden tapaan aktiivisena. UB Securities Oy toimi merkintäpaikkana ja
UB Capital Oy hyväksyttynä neuvonantajana Piippo Oyj:n listautuessa First
North Finland -markkinapaikalle. UB Securities toimi lisäksi Ixonos Oyj:n
merkintäoikeusannin järjestäjänä sekä yhtiön pääomistajan julkisen
ostotarjouksen järjestäjänä. UB Securities toimi taloudellisena
neuvonantajana myös useiden listaamattomien yhtiöiden varainhankinnassa.

UB Capital Oy:n...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.