Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Unlimited Travel Group: Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835,
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 december
2017 kl. 15.00 på Tegnérgatan 8 i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar deltaga vid den extra bolagsstämman ska:

* dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 25 november 2017. Eftersom avstämningsdagen infaller på en
lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den
24 november 2017,
* dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 27 november
2017. Anmälan ska ske per e-post till info@unlimitedtravelgroup.se eller
per brev till Unlimited Travel Group UTG AB, Norrtullsgatan 12A, 113 27
Stockholm. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst
två).

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd
för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före fredagen den 24 november 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas (eller, om sådan
handling inte finns, motsvarande behörighetshandling). Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida
www.utg.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av en eller två justeringspersoner.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020-2021 och beslut om
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.
8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
9 Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen i Bolaget föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om emission
av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission
av högst 210 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet
vid fullt utnyttjande med högst 210 000 kronor. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Bolagets helägda dotterbolag UTG Förvaltning AB,
org.nr 559117-3975 ("Dotterbolaget "). Dotterbolaget ska vidareöverlåta
teckningsoptioner till medarbetare enligt punkt B nedan.
2 Överteckning kan inte ske.
3 Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett
incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta
del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under
hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget
ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
4 Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
5 Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 14 december 2017.
6 Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
7 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden
från och med 15 december 2020 till och med den 15 februari 2021.
8 Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits
enligt punkt B, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för
Bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas
till Bolagsverket för registrering.
9 Teckningskurs och övriga villkor enligtBilaga 1A.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

1. Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande
kategorier av medarbetare i Sverige.

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Kategori Max antal teckningsoptioner/person Antal till kategorin |
| 1 50 000 50 000 |
|(VD) |
| 2 20 000 40 000 |
| (Övriga koncernledningen) |
| 3 7 500 120 000 |
|(Nyckelpersoner i dotterbolag) |
| Totalt - 210 000 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma VD,
nyckelpersoner i koncernledningen och personer i ledande ställning i
koncernen. Proportionen mellan det antal teckningsoptioner som den anställde
erbjuds att förvärva ska variera beroende på den anställdes ansvar och
ställning och uppgår per person till högst 50 000 teckningsoptioner (kategori
1), högst 20 000 teckningsoptioner (kategori 2) samt högst 7 500
teckningsoptioner (kategori 3).

För det fall att samtliga teckningsoptioner inom en kategori inte överlåtits
efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna
teckningsoptioner erbjudas medarbetare i andra kategorier. Erbjudandet ska i
första hand ske till medarbetare i kategori A, i andra hand till medarbetare
i kategori B, och så vidare. Maxtaket per person ska inte kunna överskridas
för någon enskild person.

Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För
sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i
detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då
aktuella marknadsvärdet.

Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan
ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga
administrativa och ekonomiska insatser

2. Anmälningsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 4
december 2017 till och med den 14 december 2017. Styrelsen för Bolaget ska
emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange
en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter
den initiala anmälningsperiodens utgång.

3. Anmälan och tilldelning

Förvärvsberättigade ska äga anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i
poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds
eller minskat med poster om 500 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela
poster av 500 teckningsoptioner.

4. Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett pris om 2,06 kronor per
teckningsoption. Priset har fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna med tillämpning av Black&Scholes värderingsmodell,
beräknat av värderingsinstitutet Remium Nordic AB. För förvärv som sker av
nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt
marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast den 14
december 2017. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen
fastställa en motsvarande betalningsdag.

C. Närmare information om emissionen och överlåtelsen

1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 210 000 nya
aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,59 procent av det
totala antalet aktier och röster i Bolaget. Detta med förbehåll för den
omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner m.m.
Utspädningseffekten har beräknats som antal aktier och röster som maximalt
kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som
emitteras enligt detta beslutsförslag, dividerat med det maximala totala
antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner som kan emitteras enligt detta beslutsförslag.

2. Påverkan på nyckeltal m.m.

Emission av teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets
vinst per aktie.

Vid överlåtelse av samtliga teckningsoptioner till ett pris om 2,06 kronor per
teckningsoption erhåller Dotterbolaget en sammanlagd optionspremie om 432 600
kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en antagen
teckningskurs per aktie om 40 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras
en emissionslikvid motsvarande 8 400 000 kronor.

3. Beräkning av marknadsvärdet

Förväntad volatilitetsnivå vid värderingen av teckningsoptionerna har av ett
oberoende värderingsinstitut bedömts ligga kring 32,5 procent. Vid en bedömd
framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid på motsvarande
nivå samt antagande om att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie under
perioden för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 34,18 kronor, med
en teckningskurs per aktie med stöd av teckningsoptionerna om 40 kronor samt
med hänsyn till nuvärde av utdelningar, blir värdet per teckningsoption 2,06
kronor enligt Black&Scholes värderingsmodell.

4. Kostnader för Bolaget

Deltagarna i incitamentsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna
till marknadsvärde, vilket innebär att föreslaget incitamentsprogram inte
kommer medföra några personalkostnader för Bolaget.

5. Beredning av ärendet

Principerna för incitamentsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse.
Förslaget har beretts av styrelsen med stöd av externa rådgivare och efter
konsultationer med vissa större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat
att framlägga detta förslag till den extra bolagsstämman. Förutom de
tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen
anställd som kan komma att omfattas av...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.