Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-27

Unlimited Travel Group: Kallelse till extra bolagsstämma i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org. nr 556337-3835, ("
Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 28 oktober 2019
kl. 16.00 i Världens Resor AB:s lokaler på Tegnérgatan 8 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är tisdagen den 22 oktober 2019. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste senast tisdagen den 22 oktober 2019 genom förvaltarens försorg
tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt
att delta i stämman;
 
2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 22
oktober 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med
adress Unlimited Travel Group UTG AB extra bolagsstämma 2019,
Norrtullsgatan 12A, 113 27 Stockholm eller per e-post till
info@unlimitedtravelgroup.se. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt
fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud
ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år
gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår
att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga
vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas
per post eller e-post på adresser enligt ovan och bör ha kommit
Bolaget tillhanda senast tisdagen den 22 oktober 2019.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.unlimitedtravelgroup.se.

Förslag till dagordning:

1.      Stämmans öppnande
2.      Val av ordförande vid stämman
3.      Upprättande och godkännande av röstlängd
4.      Godkännande av dagordning
5.      Val av en justeringsperson
6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.      Styrelseval
            a.       Bestämmande av antal styrelseledamöter samt
styrelsearvode
            b.      Val av nya styrelseledamöter och styrelseordförande
8.      Beslut om ändring av instruktion för valberedningen
9.      Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Carl
Svernlöv, Baker McKenzie, till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Styrelseval: a) Bestämmande av antal styrelseledamöter samt
styrelsearvode samt b) Val av nya styrelseledamöter och styrelseordförande
7 a. och 7 b. ? Valberedningen kommer att presentera fullständigt förslag
avseende antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsens ledamöter samt
val av styrelseledamöter och styrelseordförande senast vid extra
bolagsstämman.

Punkt 9: Beslut om ändring av instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår att bolagsstämman ändrar de instruktioner för
utseende av valberedning som antogs av årsstämman 2019 i enlighet med
följande:

Det föreslås att valberedningen ska bestå av fem ledamöter plus
styrelseordföranden.

Det föreslås även att valberedningen väljer ordföranden inom sig.

Styrelseordföranden ska inte ha någon rösträtt i sin roll som ledamot i
valberedningen.

Vidare föreslås vissa mindre redaktionella justeringar varvid instruktionen
som föreslås antas av bolagsstämman har följande lydelse:

"Extra bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på
ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september
20191, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt
en person utsedd av envar av de fem då röstmässigt största aktieägarna i
Bolaget. Om någon av de fem röstmässigt största ägarna avböjer från att
utse en person i valberedningen ska erbjudandet gå vidare till den som
röstmässigt står näst i tur. Styrelseordföranden ska inte ha någon rösträtt
som ledamot i valberedningen, Valberedningens sammansättning ska
offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på Bolagets
webbplats. Valberedningen ska ha till uppgift att föreslå:

* ordförande vid årsstämman,
* kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av
styrelsen,
* styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och
en av styrelseledamöterna;
* arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
* val och arvodering av Bolagets revisor; och
* instruktioner för valberedningen

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utses och redogöra
för sitt arbete vid årsstämman. Inget arvode ska utgå till valberedningen.
Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av
valberedningens uppdrag.

Dessa principer för utseende av valberedning gäller tills bolagsstämman
beslutar annorlunda."

Övrig information
Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast två veckor före
extra bolagsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos
Bolaget på Norrtullsgatan 12A i Stockholm och på Bolagets webbplats,
www.unlimitedtravelgroup.se enligt ovan och sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7
kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf

.

Om Unlimited Travel Group

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (listat på 
NASDAQ OMX First North) och omsätter cirka 700 miljoner kronor.
Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och
eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och
entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited
Travel Group samt de 12 dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf
Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative
Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och
Unlimited Travel Production.

Unlimited Travel Group handlas på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information kontakta:
Anna Elam ? representant för huvudägaren i Unlimited Travel Group, telefon
+46 (0)70 - 841 59 14

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 september 2019 kl. 14:00 CET.

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
telefon: +46 (0)8 ? 684 211 00

------------------------------------------------------------------------

1 Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka
(ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade
aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn
eller aktieägare som innehar en depå hos förvaltare vilken har uppgivit
aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.