Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-27

UPDATE: Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

This is an update of the announcement from 08:00 27.05.2014 CEST. Reason for the update: Datum i pdf versionen var fel; korrekt skall vara 27 juni 2014
PRESSMEDDELANDE, 27 maj 2014

Årsstämman i Nordic Mines AB (publ), org. nr: 556679-1215 ("Bolaget"), kommer
att hållas fredagen den 27 juni 2014 kl. 10.00 på Drabanten, Bangårdsgatan
13, i Uppsala.

A.
Anmälan m.m.
Aktieägare (och i förekommande fall innehavare av betald tecknad aktie, så
kallad BTA) som önskar delta i årsstämman ska:

1 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
20 juni 2014;
2 dels senast kl. 15.00 måndagen den 23 juni 2014 anmäla sig till Bolaget per
post på adress Nordic Mines AB (publ), Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala,
eller per telefon 018-84 34 500, eller per e-post info@nordicmines.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift
om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste dessutom
tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste
vara verkställd senast fredagen den 20 juni 2014, vilket innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos
förvaltaren.

C.
Ombud m.m.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts
giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns
också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se.

D.
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen

1 Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013

8. Beslut

1 om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013
2 om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören

9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om inrättande av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

1 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna

16. Avslutande av stämman

E.
Valberedning inför årsstämman 2014
I enlighet med årsstämmans beslut 2013 har en valberedning inrättats. I
valberedningen ingår Kjell Moreborg, ordförande, representant för de större
aktieägarna, Lennart Schönning, representant för Property Dynamics AB, samt
Henrik Stuifbergen och Dan Haglund, representanter för de mindre aktieägarna.

F.
Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman (Punkt 2)
Valberedningen föreslår att ordförande för årsstämman föreslås på plats.

Förslag till resultatdisposition (Punkt 8.b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2013 samt att den ansamlade
förlusten disponeras så att i ny räkning överförs -57 368 tusen kronor.

Styrelseledamöter, revisor, arvoden och valberedning (Punkterna 9, 10, 11, 12
och 13)
Bolaget hade vid tidpunkten för denna kallelse inte erhållit något förslag
från Bolaget valberedning om antalet styrelseledamöter (Punkt 9), arvode till
styrelsen och revisorer (Punkt 10), val av styrelse och styrelseordförande
(Punkt 11), val av revisor (Punkt 12) och inrättande av valberedning (Punkt
13). Så fort Bolaget erhåller sådana förslag kommer dessa att offentliggöras
på Bolagets hemsida.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Punkt
14)
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Dessa utgörs av VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget och dess
dotterbolag. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer
för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande
befattningshavare i Bolaget. Principerna gäller för anställningsavtal som
ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande
villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att Bolagets
ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska
vara marknadsmässig.

Fast lön: Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs
ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant
befattning.

Rörlig lön: Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom Bolaget ska
vara strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta
ersättningspaketet och kriterierna för den rörliga lönen ska i första hand
vara relaterade till uppfyllandet av uppställda produktionsmål samt i andra
hand till finansiellt utfall. Syftet med de rörliga ersättningarna är att
främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för denna rörliga
kompensation ska revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen
står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala
ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på befattning och ska
kunna utgöra högst 20 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Om
målen överträffas ska den rörliga lönen vara maximerad till 30 procent av den
fasta lönen. Planen ska också innehålla en lägsta prestationsnivå i
förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles. Mot bakgrund av att
den rörliga ersättning som kan utgå är relativt begränsad, att kriterierna
för den rörliga ersättningen är tydliga, transparenta och satta till största
delen mot produktionsmål och finansiellt utfall samt att kriterierna
revideras årligen bedömer styrelsen att det inte finns anledning att införa
några särskilda förbehåll som villkorar utbetalning av viss del av sådan
ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig
vara hållbara över tid, eller som ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana
ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig
vara uppenbart felaktiga.

Övriga förmåner: Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för
sjukvårdsförsäkring etc., ska vara av begränsat värde i förhållande till
övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt.
Utöver detta kan deltagande i långsiktiga incitamentsprogram, t.ex. bestående
av teckningsoptioner, eller andel i personalfond eller vinstandelsstiftelse,
erbjudas som ett komplement, i förekommande och tillämpliga fall baserat på
beslut och riktlinjer av bolagsstämma.

Pension: VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till
pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor, varvid pensionsgrundande lön
utgörs av fast lön. Pensionsavsättningar får göras med upp till 35 procent av
fast månadslön och, när det gäller VD, avgångsvederlag.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: För VD och övriga ledande
befattningshavare skall gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid
uppsägning från befattningshavarens sida och upp till sex månader vid
uppsägning från Bolagets sida. Bolagets CFO är anlitad som konsult och
omfattas därmed inte av uppsägningstiden om sex månader. Vid uppsägning kan
ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp
till sex månadslöner. Anställningsvillkoren i övrigt skall vara
marknadsmässiga.

Ersättningsutskottet: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda
frågor om lön och övriga anställningsvillkor för VD och ledande
befattningshavare samt förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana
frågor.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker
ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast
följande årsstämma. Samtliga tidigare beslutade, men ännu inte utbetalda
ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med de ovan
föreslagna riktlinjerna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna (Punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från
befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av
teckningsoptioner enligt följande.

Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av UniCredit AG, Bank of America Merrill
Lynch Intl Ltd och Finnvera Plc (eller till dem närstående parter eller till
parter som träder i deras ställe). Skälet till att styrelsen ska kunna fatta
beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från befintliga
aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna nå en uppgörelse med
Bolagets fordringsägare om en skuldnedskrivning.

Emission av teckningsoptioner ska kunna ske upp till ett högsta antal om 930
591 688 (motsvarande, vid utnyttjande, 12 procent av det totala antalet
utestående aktier i Bolaget under antagande om full teckning i den
företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämman den 28 april 2014),
som vardera berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. För det fall
UniCredit AG, Bank of America Merrill Lynch Intl Ltd och Finnvera Plc (eller
till dem närstående parter eller part som trätt i deras ställe) tecknar sig
för aktier i den riktade nyemission av aktier som beslutades på extra
bolagsstämman den 28 april 2014 ska det högsta antal teckningsoptioner som
kan emitteras enligt detta bemyndigande minskas i motsvarande mån. Emission
ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller andra
vil...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.