Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

VA Automotive: Kommuniké från årsstämma i VA Automotive i Hässleholm den 2 juni 2017

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA I VA AUTOMOTIVE I HÄSSLEHOLM DEN 2 JUNI 2017

VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) årsstämma ägde rum fredagen den 2 juni 2017 i Hässleholm. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Vid årsstämman beslutades:
- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

- att till förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas,

- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,

- att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 44 800 kronor till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i VA Automotive-koncernen och att i arvodet ingår ersättning för utskottsarbete,

- att omvälja Lars Thunberg, Peter Nilsson, Thorbjörn Wennerholm och Per-Ewe Wendel till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att genom nyval utse Per Holmlund till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Thunberg omvaldes till styrelseordförande. Mazars SET Revisionsbyrå AB valdes till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserad revisor Annika Larsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

- att godkänna förslag till beslut om principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 november äger utse var sin ledamot,

- att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att bolagets aktiekapital inte överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen,

- att godkänna styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram för VD, Ekonomidirektören (CFO) nuvarande och framtida nyckelpersoner (maximalt 4 personer), innefattande en riktad nyemission av högst 300 000 teckningsoptioner till VA Personnel AB och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) från och med den 7 maj 2019 till och med den 21 maj 2019 till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av genomsnittlig börskurs för VA Automotive i Hässleholm AB (publ):s aktie under en viss mätperiod. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 93 750 kronor vid fullt utnyttjande av optionerna vilket motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,1 procent av antal aktier och röster.

Hässleholm 2017-06-02

Lars Thunberg

För ytterligare information kontakta:
Lars Thunberg Styrelseordförande, VA Automotive
lars.thunberg@va-automotive.com mailto:lars.thunberg@va-automotive.com
Mobil: 0701-43 30 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
VA Automotive Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20465

Om VA Automotive i Hässleholm AB (publ)
VA Automotives affärsid är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra kompetensområden: engineering, tooling, automation och components. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak, - en One stop shop.

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified Adviser.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea

www.va-automotive.com http://www.va-automotive.com

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.