Du är här

2017-05-18

Vadsbo SwitchTech: Delårsrapport 1 (1 januari - 31 mars 2017)

Produktlanseringar i Q1 och stark grossistförsäljning

· Vadsbo påbörjade försäljningen av den nya krondimmern LD220KRON
· SwitchTech levererade första ordern digitala drivdon, SSW60
· Bred ökning av försäljningen mot grossist, +35% jämfört med Q1
2016

· Ökning av försäljning till gör-det-själv segmentet med ny
affärsmodell på plats

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2017.

· Nettoomsättningen uppgick till 7 663 kkr (7 741 kkr).
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 374 kkr
(369 kkr).

· EBITDA marginalen var 4,9 % (4,8 %).
· Rörelseresultatet uppgick till 8 kkr (56 kkr).
· Nettoresultatet uppgick till -107 kkr (-120 kkr).
· Kassaflödet under kvartalet uppgick till - 1,1 mkr (1,4 mkr).
Händelser under första kvartalet

· Vadsbo Transformatorer lanserade i januari en helt ny sorts
dimmer, LD220KRON. Krondimmern är marknadens första och enda dimmer
som kombinerar två dimmerfunktioner för LED i en enda enhet för
dosmontage.

· Switchtech AB levererade ut den första ordern av bolagets
digitala drivdon baserade på Softswitcher-plattformen. Drivdonet ska
användas av en belysningsfabrikant i Tyskland för integrering i deras
armaturer för butiksbelysning och kommer använda både tunable-white
samt trådlös styrning med blåtands teknik.

· Vadsbo SwitchTech Group flyttade under februari månad all
verksamhet från Hisingen i norra Göteborg till Högsbo industriområde,
lokaliserat strax söder om centrala Göteborg i Västra Frölunda.
Flytten slutfördes under mars-april och ger bolagen nyrenoverade
fräscha lokaler för att vidare bedriva och utveckla verksamheten.

· Styrelsen för Vadsbo SwitchTech Group AB utnyttjade i februari
bemyndigandet från Årsstämman 2016-02-23 och genomförde en riktad
emission om 200 000 aktier. Bolaget tillfördes ca 1,3 mkr i kontanta
medel och efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 5 945 138 kr
och det totala antalet aktier uppgår till 14 453 100 st.

· Vadsbo Transformatorer ställde ut på Elfack i Göteborg, en mässa
som var mycket uppskattad och välbesökt.

Händelser efter periodens utgång

VD har ordet

"Nya produktlanseringar i Q1 och ökande grossistförsäljning"

Under det första kvartalet har två nya produkter haft säljstart,
krondimmern och det digitala drivdonet SSW60. Båda produkterna är
unika och innovativt nyskapande inom sina segment och visar att VSTG
är fortsatt ledande på marknaden med nya produkter för styrning och
drivning av belysning.

Krondimmern lanseras med fokus på att underlätta elinstallatörernas
arbete vilket gör att de i sin tur kan leverera belysningslösningar
med mer funktionalitet och bättre ljuskvalitet till sina kunder till
en lägre kostnad. Krondimmern löser ett välkänt problem där det är
önskvärt med två olika dimmerfunktioner men det är begränsat med
plats för att installera t.ex. i badrum.

Vårt digitala drivdon SSW60 är plattformen för bolagets satsning på
OEM kunder såsom armaturbolag och andra integrerande tillverkare.
Drivdonet har en mängd nyskapande funktioner och egenskaper och är
samtidigt väldigt mångsidigt vilket gör det till en lämplig produkt
för en mängd olika kundsegment. Vi har för närvarande diskussioner
med flera kunder om olika tillämpningar och säljkanaler.

Försäljning till grossist ökar med 35 % jämfört med föregående år
vilket drivs av både våra befintliga dimrar, den nya krondimmern samt
produkterna i blåtandssystemet. Dimmerförsäljning som produktsegment
ökar med 100 % under kvartalet.

Även gör-det-själv segmentet uppvisar en stadig ökning från en
tidigare låg nivå efter uppstarten av flera viktiga samarbeten. Flera
nya satsningar är på gång och vi bedömer att segmentet har god
potential under året.

I jämförelse med föregående år levererar dock Q1 2017 en marginellt
lägre omsättning med - 1 %. Den ökade försäljningen inom grossist och
OEM i år tas detta kvartalet ut av att bolaget föregående år hade en
hel del försäljning av special-drivdon till projektkunder. Första
kvartalet är säsongsmässigt det svagaste för belysningsprodukter men
vi har fortsatt goda förhoppningar om att uppnå våra finansiella mål
under året.

Med vänlig hälsning

Mikael Pettersson, koncernchef, Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25-35 procent årligen de
närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i
andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara
högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen
konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under
nästkommande år.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före
tillväxt.

Nettoomsättningens tillväxt var under första kvartalet - 1 % vilket
främst beror på en nedgång för special-drivdon inom OEM-segmentet som
vi kommunicerade föregående år.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 procent på årsbasis. Vid
uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock
tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna.
EBITDA marginalen under första kvartalet 2017 uppgick till 4,9%.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets
soliditet under första kvartalet 2017 uppgick till 63 %.

Utsikter för kommande bokslutsår (1 januari 2018 till 31 december
2017)

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv.
Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapport 1

Koncernen har vid rapporttidens utgång 17 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick per den 31 mars till 0,8 mkr och med
checkkrediten är bolagets tillgängliga medel 5,9 mkr. Koncernen hade
vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 5 mkr.

Kassaflödet för kvartal 1 (1 jan - 31 mars) var negativt och uppgick
till -1,1 mkr medan kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -1,9 mkr. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten
kommer från en medveten ökning av lagret på 1,2 mkr, ökade
kundfordringar på 0,2 mkr och minskade leverantörsskulder på 0,2 mkr.

Investeringar i perioden uppgick till 0,9 mkr. Investeringarna består
främst av aktiverad produktutveckling i dotterbolagen samt inköpta
produktionsverktyg.

Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till + 1,7 mkr vilket
är en effekt av företrädemissionen med 1,2 mkr och utnyttjad
checkkredit på 0,9 mkr samt amorteringar med -0,5 mkr.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde en
förlust på 0,1. Moderbolagets eget kapital är totalt 18,1 mkr varav
bundet 5,9 mkr.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på AktieTorget under tickern
VADS.

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga
teckningsoptionsprogram 14 453 100 st.

Existerande teckningsoptionsprogram är:

1. Enligt beslut på årsstämman den 23 februari 2016 tecknades i mars
2016, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och
anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och
med den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen
för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5 SEK.

Antal aktieägare är vid periodens slut 856 st.

Bolagets börsvärde är per 2017-03-31 ca 130 mkr.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma för räkenskapsår 2016 den 18 maj 2017 i Göteborg.
Delårsrapport Q2 den 17 augusti 2017.

Delårsrapport Q3 den 16 november 2017.
Bokslutskommuniké den 22 februari 2018.

Årsstämma för räkenskapsår 2017 den 17 maj 2018 i Göteborg.

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig
granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 maj 2017

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års
kvartalsrapporter har tillämpats vid upprättandet av denna
kvartalsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna
råd.

Västra Frölunda den 18 maj 2017.

Mikael Pettersson

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476-0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna kvartalsrapport kontakta:

· Mikael Pettersson Verkställande Direktör, 076-677 38 88
· Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet
sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva
belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och
reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit
verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god
underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en
ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i
synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo
Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr
i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med
tickern VADS.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vadsbo-switchtech/r/delarsrapport-1--1-januari...
http://mb.cision.com/Main/14118/2267954/675981.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.