Du är här

2018-08-16

Vadsbo SwitchTech: Halvårsrapport 2018

Satsningen på smarta produkter har börjat ge resultat

· Ökad försäljning av produkter inom blåtand och smart ljusstyrning.
· Nya affärer inom projektförsäljning.
· Avgörande framgångsrikt första steg för OEM-sidan.

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2018.

· Nettoomsättningen uppgick till 8 546 kkr (6 736 kkr).
· Nettoomsättningstillväxt 27 %.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 437 kkr
(56 kkr).

· EBITDA marginalen var 5,1 % (0,8 %).
· Rörelseresultatet uppgick till -115 kkr (-415 kkr).
· Nettoresultatet uppgick till -104 kkr (-351 kkr).
· Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (0 mkr).
Perioden, 1 januari-30 juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 16 822 kkr (14 398 kkr).
· Nettoomsättningstillväxt 17 %.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 201
kkr (430 kkr).

· EBITDA marginalen var 7,1 % (3 %).
· Rörelseresultatet uppgick till 114 kkr (-407 kkr).
· Nettoresultatet uppgick till -4 kkr (-458 kkr).
· Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (-1 mkr).
Händelser under andra kvartalet

· Vadsbo har skrivit avtal med ännu en exportkund inom smart belysning och IoT och har mottagit en första order om 0,6 MSEK för leverans under Q2.

VD har ordet

"Satsningen på smarta produkter har börjat ge resultat"

Koncernens första kvartal redovisade en lönsam tillväxt som nu med
vårt andra kvartal överträffas med en nettoomsättningstillväxt på
27%, som framförallt drivs av koncernens målmedvetna systemsatsning
för att bli en komplett leverantör inom belysningsstyrning. Vi ser en
ökad tillväxt i samtliga kundsegment där den professionella- och
gör-det-själv-sidan växer starkast. Vadsbo:s dimrar och drivdon i
kombination med Casambi-ekosystemet fortsätter vinna fler användare
genom koncernens unika erbjudande om en heltäckande
belysningslösning. Parallellt arbetar bolaget aktivt med att bredda
den nuvarande produktportföljen inom belysningsstyrning.

Bolagets systemsatsning har redan gett koncernen nya möjligheter
speciellt inom det föreskrivande ledet och projektförsäljningen där
allt fler större nationella aktörer knyts till oss. Koncernen har
skrivit ett avtal med Pinchos vilket är världens första
app-restaurang. Pinchos har idag cirka 57 restauranger i Sverige samt
i Oslo och Köpenhamn. Affären beräknas utifrån nuvarande antal
restauranger vara värd minst 1,7 MSEK fördelat på de närmaste åren.

Koncernens OEM sida har under det andra kvartalet tagit ett stort steg
mot koncernens mål att internationalisera vårt framgångsrika arbete
med att kunna erbjuda kundspecifika lösningar för armatur- och
belysningstillverkare. OEM affären som skedde under det andra
kvartalet var koncernens första stora affär inom den brittiska
belysningssektorn och är det första steget i bolagets
internationaliseringsprocess som inom kort kommer åtföljas av fler
affärer främst på den nordiska marknaden.

Bolaget har haft ett framgångsrikt första halvår 2018 med en
nettoomsättningstillväxt om 17 % och med en EBITDA marginal om cirka
7 %. Detta påvisar att . Vadsbo utvecklar sig i rätt riktning för att
möta våra finansiella mål och med kommande produktlanseringar inom
både befintliga produktsortiment och etablerandet av ett nytt
produktsortiment (vad?) samt kommande nya OEM-affärer kommer vi få
ett ännu framgångsriktare andra halvår.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25-35 procent årligen de
närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i
andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara
högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen
konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under
kommande år.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före
tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 procent på årsbasis. Vid
uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock
tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna.
Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer.
EBITDA marginalen uppgick till 7,1 % under perioden.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets
soliditet uppgick vid utgången av perioden till 54,8 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv.
Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapport 1

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 16 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 30 juni till 0,6
mkr. Koncernen hade

vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 8,5 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari - 30 juni) uppgick till 0 mkr där
den löpande verksamhetens del uppgick till +0,4 mkr. Detta kommer
främst ur det positiva rörelseresultatet om +0,9 mkr,
kundfordringarnas och lagrets bindning av kapitalet minskar med +1,7
mkr samt att bolaget kortfristiga skulder minskar och bidrar därmed
mindre till finansieringen av verksamheten med -2,1 mkr. Kassaflödet
från investeringsverksamheten uppgick till -1,2 mkr och bestod främst
av aktiverad produktutveckling i dotterbolaget samt inköpta
produktionsverktyg.

Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till +0,7 mkr vilket
kommer ur den utnyttjade checkkredit om +1,4 mkr samt amorteringen av
skulder om -0,7 mkr.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde
ett resultat på -0,9 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 16,7
mkr varav bundet 5,9 mkr.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market
(fd AktieTorget) under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga
teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 17 maj 2018 beslutades det att ge styrelsen ett
bemyndigande att emittera upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission
kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera
framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

1. Enligt beslut på årsstämman den 23 februari 2016 tecknades i mars
2016, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och
anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och
med den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen
för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5 SEK.

2. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018,
400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda
i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1
juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier
som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 804 st.

Bolagets börsvärde var per 2018-06-30 cirka 77 mkr.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års
delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport,
vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3-18 den 15 november 2018.

Bokslutskommuniké 2018 den 21 februari 2019.

Årsstämma för räkenskapsår 2018 den 16 maj 2019.

Västra Frölunda den 16 augusti 2018.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476-0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

· Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
· Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet
sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva
belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och
reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit
verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god
underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en
ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i
synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo
Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr
i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock
Market med tickern VADS.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vadsbo-switchtech/r/halvarsrapport-2018,c2593054
http://mb.cision.com/Main/14118/2593054/891872.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.