Du är här

2016-02-09

Valmet: Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 9.2.2016 klo 12:05
Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 22. päivänä maaliskuuta 2016 klo 13.00 alkaen
Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio 1, 00521 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen
aloitetaan klo 12.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2015 oli 882 995 368,40 euroa, josta
vuoden 2015 nettotulos oli 21 593 211,93 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan osinkona 0,35 euroa osakkeelta ja että jäljelle
jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
24.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 6.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2017
päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja
jokaiselle hallituksen jäsenelle 48 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta,
niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa
kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2
800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion
saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen
päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan
Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin
pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 on
julkistettu.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg, Mikael von
Frenckell, Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer ja Rogerio Ziviani valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Aaro Cantell, Jouko Karvinen ja Tarja
Tyni valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja että Mikael von Frenckell valitaan uudelleen hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on
esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.fi). Kaikki ehdotetut henkilöt
ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen
kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen
lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan
järjestäytymiskokoukseensa ulkoiseksi asiantuntijakseen varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan
hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla
hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta,
mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan
hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä
markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana
yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se
kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2015 päätetyn omien osakkeiden
hankkimisvaltuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti
voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa
olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella
päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin
edellytyksin.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000
uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Valmet Oyj:n
kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman
osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n
kaikista osakkeista.

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Erityisten
oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000
kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä
enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden
enimmäismääriin.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet
Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa
enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n
kaikista osakkeista. Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana
edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen
taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se
kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2015 päätetyn valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Valmet Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.valmet.fi. Valmet
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 29.2.2016. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
5.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2016
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 17.3.2016 klo 10.00
mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) osoitteessawww.valmet.com/yhtiokokous;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä
aikana);

c) faksilla numeroon 010 672 0300; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai
edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.