Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-09

Valmetin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015: Liikevaihto kasvoi 2,9 miljardiin euroon ja EBITA 182 miljoonaan euroon vuonna 2015

Valmetin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015: Liikevaihto kasvoi 2,9 miljardiin
euroon ja EBITA 182 miljoonaan euroon vuonna 2015

Valmet Oyj:n pörssitiedote 9.2.2016 klo 12:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Automaatio on yhdistetty Valmetin
taloudellisiin tietoihin 1. huhtikuuta 2015 lähtien, jolloin Automaation osto
saatettiin loppuun.

Loka-joulukuu 2015:
EBITA-marginaali tavoitetasolla

* Saadut tilaukset kasvoivat 793 miljoonaan euroon (480 milj. euroa). *
Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- ja
Paperit-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisen vuoden tasolla
Palvelut-liiketoimintalinjalla. * Automaatio-liiketoimintalinja tuki
saatuja tilauksia 67 miljoonalla eurolla. * Saadut tilaukset
kolminkertaistuivat Kiinassa.
* Liikevaihto kasvoi 854 miljoonaan euroon (777 milj. euroa). * Liikevaihto
kasvoi Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja
energia -liiketoimintalinjalla. * Automaatio-liiketoimintalinja tuki
liikevaihtoa 95 miljoonalla eurolla.
* Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja
(EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 63 miljoonaa euroa (48 milj. euroa),
ja vastaava EBITA-marginaali oli 7,3 prosenttia (6,1 %). * Kannattavuus
parani Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjojen liikevaihdon kasvusta,
parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
* Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,17 euroa).
* Kertaluonteiset erät olivat -10 miljoonaa euroa (-5 milj. euroa), josta -5
miljoonaa euroa liittyi käyttöomaisuuden arvonalentumisiin.
* Liiketoiminnan rahavirta oli 64 miljoonaa euroa (30 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2015: Kannattavuus tavoitetasolla

* Saadut tilaukset laskivat 2 878 miljoonaan euroon (3 071 milj. euroa). *
Saadut tilaukset kasvoivat Palvelut-liiketoimintalinjalla, pysyivät
edellisen vuoden tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja
energia -liiketoimintalinjalla. * Automaatio-liiketoimintalinja tuki
saatuja tilauksia 222 miljoonalla eurolla. * Saadut tilaukset kasvoivat
Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa.
* Liikevaihto kasvoi 2 928 miljoonaan euroon (2 473 milj. euroa). *
Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyi
edellisen vuoden tasolla Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla. *
Automaatio-liiketoimintalinja tuki liikevaihtoa 229 miljoonalla eurolla.
* Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja
(EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 182 miljoonaa euroa (106 milj.
euroa), ja vastaava EBITA-marginaali oli 6,2 prosenttia (4,3 %). *
Kannattavuus parani Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjojen liikevaihdon
kasvusta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
* Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,31 euroa).
* Kertaluonteiset erät olivat -26 miljoonaa euroa (-12 milj. euroa), josta
-14 miljoonaa euroa liittyi Automaation ostoon ja -5 miljoonaa euroa
käyttöomaisuuden arvonalentumisiin.
* Liiketoiminnan rahavirta oli 78 miljoonaa euroa (236 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,35
euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 68 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2016

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2016 pysyy vuoden 2015 tasolla (2 928
milj. euroa), ja että tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2016
kasvaa verrattuna vuoteen 2015 (182 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaalin kasvun, jonka on arvioitu olleen 3,1 prosenttia vuonna 2015,
ennustetaan olevan 3,4 prosenttia vuonna 2016 ja 3,6 prosenttia vuonna 2017.
Globaalin aktiviteetin elpymisen on arvioitu olevan asteittaisempaa kuin
lokakuussa 2015 esitetyssä World Economic Outlook (WEO) -päivityksessä,
erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja talouksilla. Kehittyneissä
talouksissa vaatimattoman ja epätasaisen elpymisen odotetaan jatkuvan
tuotantoerojen kaventuessa asteittain. Kuva kehittyvistä markkinoista ja
talouksista on vaihteleva, mutta useissa tapauksissa haasteellinen. Kiinan
talouden hidastuminen ja tasapainottuminen, alhaisemmat hyödykehinnat ja
jännitteet joillain suurilla, kehittyvillä talouksilla painavat edelleen
vuosien 2016-17 kasvunäkymiä. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF,
19.1.2016)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä kartonki- ja
paperimarkkinoilla on parantunut hyvälle tasolle (aikaisemmin tyydyttävällä
tasolla) ja energiamarkkinalla tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin heikolla
tasolla). Valmet arvioi myös, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä
sellumarkkinalla on heikentynyt tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin hyvällä
tasolla).

Valmet toistaa tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-,
automaatio- ja pehmopaperimarkkinalle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Automaation osto ja kannattavuuden parantuminen
vuoden 2015 tärkeimmät onnistumis
et

Vuosi 2015 oli toinen vuosi Valmetille itsenäisenä yrityksenä ja menestyksekäs
monella tavalla. Ostimme ja integroimme automaatioliiketoiminnan, onnistuimme
parantamaan kannattavuutta ja saavuttamaan kannattavuudessa koko vuoden
tavoitetason ja säilytimme asemamme maailman johtavien kestävän kehityksen
yritysten joukossa toista vuotta peräkkäin. Vakaan liiketoimintamme, eli
palvelu- ja automaatioliiketoiminnan, rooli on kasvanut, mikä tarjoaa meille
vakautta ja näkyvyyttä. Onnistuimme vahvistamaan asemaamme
paperiteollisuudessa, ja olemme nyt markkinajohtaja paperi-, kartonki- ja
pehmopaperiteknologioissa.

Yksi vuoden kohokohdista oli Automaation osto. Ainutlaatuisen tarjoomamme
ansiosta voimme palvella asiakkaitamme nyt paremmin kuin koskaan ja parantaa
asiakkaidemme suorituskykyä. Se, että tarjoamme prosessiteknologian,
automaation ja palvelut yhtenä yrityksenä erottaa meidät kilpailijoistamme.

Automaation osto on myös vahvistanut Valmetin asemaa teollisen internetin
edelläkävijänä. Tällä on tärkeä rooli kehittäessämme johtajuuttamme
teknologioissa ja innovaatioissa. Toinen avaintekijä on kykymme uudistua.
Jatkossa tutkimus- ja kehitystyömme keskiössä ovat kehittyneiden ja
kilpailukykyisten teknologioiden ja palveluiden varmistaminen, raaka-aine-,
vesi- ja energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien materiaalien
edistäminen.

Viime vuosina olemme tehneet kovasti töitä kannattavuustavoitteemme
saavuttamiseksi. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Valmetin kannattavuus
saavutti tavoitetason vuonna 2015. Jokaisella Valmetin työntekijällä ympäri
maailmaa on ollut arvokas panos tähän. Kannattavuuden merkittävä parantuminen
melko lyhyellä aikavälillä on vaatinut paljon tiimityötä, sitoutumista ja
määrätietoisuutta.

Avainluvut*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa Q4/2015 Q4/2014 Muutos 2015 2014 Muutos |
| Saadut tilaukset 793 480 65 % 2 878 3 071 -6 % |
| Tilauskanta** 2 074 1 998 4 % 2 074 1 998 4 % |
| Liikevaihto 854 777 10 % 2 928 2 473 18 % |
| Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 63 48 31 % 182 106 73 % |
|sekä kertaluonteisia eriä |
| % liikevaihdosta 7,3 % 6,1 % 6,2 % 4,3 % |
| Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 52 43 22 % 157 94 67 % |
| % liikevaihdosta 6,1 % 5,5 % 5,3 % 3,8 % |
| Liikevoitto (EBIT) 41 38 11 % 120 72 65 % |
| % liikevaihdosta 4,9 % 4,8 % 4,1 % 2,9 % |
| Tulos ennen veroja 37 36 2 % 108 67 61 % |
| Tulos 28 25 10 % 78 46 69 % |
| Tulos per osake, euroa 0,18 0,17 9 % 0,51 0,31 67 % |
| Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,18 0,17 9 % 0,51 0,31 67 % |
| Oma pääoma per osake, euroa 5,70 5,36 6 % 5,70 5,36 6 % |
| Osinko per osake, euroa 0,35*** 0,25 40 % |
| Liiketoiminnan rahavirta 64 30 >100 % 78 236 -67 % |
| Rahavirta investointien jälkeen 51 15 >100 % -287 194 |
| Oman pääoman tuotto (ROE) 9 % 6 % |
| Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja 12 % 9 % |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Avainlukujen laskentakaavat on esitelty tilinpäätöstiedotteen 2015
taulukko-osassa.

** Kauden lopussa.
*** Hallituksen ehdotus.

-------------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste 31.12.2015 31.12.2014 30.9.2015 |
| Omavaraisuusaste kauden lopussa 36 % 42 % 35 % |
| Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa 21 % -21 % 28 % |
-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset, milj. euroa Q4/2015 Q4/2014 Muutos 2015 2014 Muutos |
| Palvelut 267 273 -2 % 1 119 1 055 6 % |
| Automaatio 67 - - 222 - - |
| Sellu ja energia 261 66 >100 % 864 1 344 -36 % |
| Paperit 199 142 40 % 673 671 0 % |
| Yhteensä ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.