Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Varbergs Sparbank AB: Delårsrapport Kvartal 3 - januari-september 2016

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2016 landar på 37,5 mkr jämfört
med 112,3 mkr för kvartal två. Bortsett från utdelningar var
resultatet för kvartal två 31,3 mkr vilket innebär att
bankverksamheten ökar i lönsamhet under kvartalet. Förbättringen
drivs av ett bättre räntenetto, fortsatt stora orealiserade
värdeökningar samt lägre kostnader för personal och fastigheter.

Tillväxten i balansräkningen är 1,8% under perioden. Utlåning till
allmänheten ökar medan utlåning till kreditinstitut minskar. Banken
omvandlar på så vis sitt likviditetsökverskott från föregående
kvartal till utlåning. En stor värdeökning på bankens innehav av
Swedbank aktier bidrar också till den ökade balansomslutningen.

Bankens hela affärsvolym, inklusive förmedlade volymer, uppgick per
30/9-16 till 41,2 mdr sek vilket är en ökning med 2 814 mkr sedan
årsskiftet.

Omvärldsutveckling

Storbritanniens kommande utträde ur EU har stått i fortsatt fokus
under Q3. Efter den omedelbara choken och de följande kursrörelser
nedåt på många av världens stora börser kom en återhämtning och
totalt sett över perioden har marknadsrörelserna varit positiva.

Efter ett antal minister och partiledarbyten i Storbritannien så har
några besked kommit kring själva utträdet. Bland annat noteras att
senast under slutet av mars 2017 kommer landet att inleda
förhandlingar för utträdet. Spekulationerna om hur utträdet kommer
att ta form är många och vilka spridnings effekter det kommer att få.
För bankens del bedöms de omedelbara konsekvenserna som begränsade
men påverkan på den makroekonomiska bilden kan bli stor vilket även
får långsiktiga konsekvenser för Varbergs Sparbank.

Det stundande presidentvalet i USA har varit det andra ämnet som media
fokuserat på under kvartal tre. Opinionsundersökningarna har visat
olika bilder under kvartalet som gått men i skrivande stund pekar de
flesta på ett övertag för kandidat Clinton. Ett utfall där Hillary
Clinton blir president bedömer banken som mer positiv för det globala
ekonomiska klimatet än de mindre förutsägbara effekterna av en vinst
för Donald Trump.

När det gäller räntemarknaden så har USA fortsatt att närma sig
ytterligare en räntehöjning samtidigt som Europa pendlat mellan
rykten om minskade QE-åtgärder till ytterligare förlängd horisont på
lågräntor.

Sveriges riksbank kommunicerade i början av september att de skulle
hålla styrräntan fortsatt låg och att obligationsköpen skulle ske
enligt tidigare plan. Inflationsutvecklingen ligger under riksbankens
ambitionsnivå och en fortsatt låg styrränta i euro-området påverkar
den svenska räntebanan väsentligt. Banken bedömer att marknadens bild
över en mer utdragen period med mycket låg styrränta även om de långa
räntorna förmodligen börjar nå en bottennivå.

Resultat

Rörelseresultatet minskar från 112,3 mkr under kvartal 2 till 37,5 mkr
i tredje kvartalet. Bortsett från utdelningen bankens innehav av
Swedbank aktier var rörelseresultatet för andra kvartalet 31,3 mkr
vilket i realiteten innebär en underliggande tillväxttakt i
resultaträkningen för perioden på 20% motsvarande 6,2 mkr. Det som
bygger förbättringen är ett ökat räntenetto i kombination med lägre
allmänna administrationskostnader. Även under tredje kvartalet bidrar
orealiserade värdeförändringar i bankens finansiella tillgångar och
skulder positivt till resultatet.

Trenden med ett ökat räntenetto fortsätter under perioden och liksom
tidigare under året bygger en stor del av ökningen på bankens
kredittillväxt. Ränteintäkter från utlåning till allmänheten ökar med
1,5 mkr motsvarande 3%. En skillnad mot kvartal två är att
räntekostnaderna också ökar. Bakom de ökade räntekostnaderna ligger
ökade avgifter i form av insättningsgaranti och resolutionsavgift.
När det gäller resolutionsavgiften rör det sig inte om någon faktisk
förändring i kostnad per kvartal som förändrats under perioden utan
förklaringen är att banken under kvartal ett tagit höjd för en högre
kostnad vilket under kvartal två fick minskas då resolutionsavgiften
beslutades och kommunicerades till banken. Nivån på 0,4 mkr/kvartal
är den nivå som kommer att gälla även under kvartal fyra. Den ökade
avgiften för insättningsgarantin påverkas bland annat av
inlåningstillväxten.

Provisionsnettot förändras mycket lite mellan kvartal två och kvartal
tre. Totalt rör det sig om 0,3 mkr. Några förflyttningar inom de
olika kategorierna är att utlåningsprovisionerna minskar samtidigt
som inlåningsprovisioner ökar. Lejonparten av ökningen på
inlåningsprovisioner kommer från kortinlösen.

Jämfört med kvartal två så är de orealiserade värdeförändringarna
något mindre, 6,6 mkr jämfört med 8,3 mkr, men det är fortsatt en hög
nivå. Under den aktuella perioden är värdeökningen från räntebärande
värdepapper 3,5 mkr jämfört med 6,0 mkr under Q2. Samtidigt ökar
värdeförändringarna avseende andra finansiella instrument från 1,5
mkr under andra kvartalet till 2,2 mkr under kvartal tre. Bland andra
finansiella instrument har ränteswaps den största påverkan.
Värdeförändringen på bankens aktieinnehav i Swedbank regleras via
övrigt totalresultat in i eget kapital.

Under perioden minskar kostnaderna totalt med 14% motsvarande 7,1 mkr.
Minskningen kommer framför allt från lägre personalkostnader och
lägre kostnader för renovering av bankens egna fastigheter.

Personalkostnaderna minskar med 18% motsvarande 4,5 mkr. Minskningen
beror på att det under kvartal tre sker stora semesteruttag vilket
minskar lönekostnaden och sociala avgifter. En minskning sker också
för avsättning för vinstandelar då prognosen för
resultatdelningssystemet förändrats under tredje kvartalet.

Fastighetskostnaderna sjunker från 9,0 mkr under Q2 till 3,6 mkr i Q3.
Förändringen beror på att renoveringen stått stilla under delar av
perioden, dels på grund av semestrar och dels på grund av byte av
entreprenör för delar av arbetet.

Under tredje kvartalet ökar IT-kostnaderna med 10% motsvarande 0,6
mkr. Ökningen beror till stor del på utvecklingsprojekt för att möta
nya regelverkskrav. Ökningen ligger i linje med prognosen för
helåret.

Kreditförlusterna för kvartal tre slutar på -1,3 mkr vilket gör att de
totala kreditförlusterna för 2016 uppgår till 0,8 mkr.

Finansiell struktur

Under tredje kvartalet växer bankens balansräkning med 257 mkr vilket
motsvarar 1,8%. På tillgångssidan ökar utlåning till allmänheten med
467 mkr samtidigt som utlåning till kreditinstitut minskar med 399
mkr. Utlåning till kreditinstitut var högt vid utgången av kvartal
två då banken dels hade en emission av MTN-lån på 500 mkr med sig
från april samtidigt som inlåningen ökat. Denna likviditet används
under Q3 till kredittillväxt i enlighet med bankens strategi för ökad
intjäning. Aktier och andelar är den enda posten utöver ovan nämnda
på tillgångssidan som rör sig markant. Förändringen från 1 361 mkr
per utgången av kvartal två till 1 558 mkr per siste september hänger
samman med värdeökning på bankens innehav av Swedbank akter. Effekten
redovisas via övrigt totalresultat direkt in i eget kapital.

Tillväxten av utlåning till allmänheten fortsätter att utvecklas i
linje med den strategi banken har om att öka lönsamheten på
boendekrediter genom att låta dem ta plats i balansräkningen istället
för att förmedla dem till Swedbank Hypotek. Under tredje kvartalet
fördelar sig kredittillväxten nästan lika mellan företagssektorn och
hushållssektorn. Den totala kredittillväxten för 2016 är 1 608 mkr
motsvarande 17%. Det riskvägda beloppet för kreditrisk har ökat med
183 mkr under perioden och med 698 mkr så här långt under 2016.

Inlåning från allmänheten har under tredje kvartalet varit i stort
sett oförändrad. Förändringen är att offentlig sektor och
företagssektorn minskar samtidigt som hushållssektorn ökar.

Banken har under kvartal tre, inte nämnvärt förändrat innehav av
räntebärande värdepapper och inte heller emitterat egna värdepapper.

Bankens hela affärsvolym, definierad som av banken förvaltade och
förmedlade kundvolymer såväl i bankens egna produkter som i
förmedlade produkter, uppgick per 30/9-16 till 41,2 mdr sek vilket är
en ökning med 2 814 mkr sedan årsskiftet. Tillväxten på kreditsidan
har varit 1 651 mkr medan placeringssidan ökat med 1 163 mkr.

Likviditet

Bankens likviditetsreserv bestående av kassa, placeringar i annan
bank, statsobligationer, kommunobligationer och säkerställda
bostadsobligationer uppgick till 1 320 mkr vilket motsvarar en
minskning med 399 mkr under tredje kvartalet. Att likviditetsreserven
minskar mellan kvartal två och kvartal tre beror på att banken under
tredje kvartalet omvandlat utlåning till kreditinstitut till utlåning
till allmänheten samtidigt som ingen ny marknadsfinansiering
upptagits.

Likviditetstäckningsgraden är per 30/9 140% vilket är på betryggande
avstånd från de legala kravet. Likviditetstäckningsgraden testar hur
banken skulle klara en period om 30 dagar med svårt stressade
marknadsförhållanden.

Bankens långsiktiga likviditetsförmåga mäts i måttet Stabil
finansiering. I detta mått matchas tillgångar och skulder ur ett
längre perspektiv med avsikt att förhindra att banken finansierar
utlåning med långa löptider genom inlåning eller upplåning med korta
löptider. Bankens grad av stabil finansiering var 148% per 30/9.

Kapital

Bankens Eget kapital uppgick per 30/9-16 till 3 147 mkr vilket gav en
soliditet på 21,9%. Detta gör banken till en av de solidaste i
landet.

Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka bankens
motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda bankens
kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas skall täcka dels de
föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för
kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom
omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i
verksamheten i enlighet bankens interna utvärdering av kapital och
likviditet (IKLU).

Bankens kapitalbas, d.v.s. Eget kapital justerat för avdrag enligt
gällande regelverk, var 1 870 mkr. Den största justeringen mellan
Eget kapital och bankens kapitalbas är avdraget för bankens innehav
av Swedbankaktier med 1 218 mkr. I kapitalbasberäkningen per 30/9
2016 har den översiktligt granskade vinsten per halvårsskiftet, med
avdrag för förväntad utdelning, räknats med. Det ökar kapitalbasen
med 102 mkr. Banken använder sig av schablonmetoden för beräkning av
kreditrisk. Kreditriskerna per 30/9-16 var 8 148 mkr och tillsammans
med övriga risker var det totala riskvägda exponeringarna 8 799 mkr.

Bankens kapitalrelation för perioden var 21,25 % jämfört med 21,65 %
vid årsskiftet och 20,55 % vid utgången av kvartal tre 2015. Hela
bankens kapitalbas består av kärnprimärkapital. Att bankens
kapitalrelation sjunker med 0,40 % beror på en mycket stark
kredittillväxt.<...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.