Du är här

2017-08-25

Varbergs Sparbank AB: Varbergs Sparbank AB (publ) Delårsrapport Kvartal 2, januari - juni 2017

Banken förbättrar under andra kvartalet resultat genom exempelvis,
högre utlåningsräntor inom företagssektorn, lägre kostnader i samband
med att renoveringen av huvudkontoret färdigställts och lägre
personalkostnader.

Tillväxten i balansräkningen hålls tillbaka då banken förmedlat mycket
krediter till Swedbank Hypotek. Samtidigt råder en stark utveckling i
fonder och försäkringar mycket tack vare ett gynnsamt börsklimat och
relativt stora nettoinsättningar.

En stor skillnad mellan kvartal ett och två är att utdelningen från
bankens innehav av aktier i Swedbank AB bokfördes under Q1.

Fortsatt arbete med att förbereda implementationen av ett antal nya
regelverk. De större är Mifid II, IFRS9, GDPR. Inom respektive
regelverk bedriver banken interna projekt och deltar också aktivt i
projektgrupper mellan Sparbankernas Riksförbund och Swedbank där till
stor del exempelvis systemstödsutveckling sker.

När det gäller IFRS9 går arbetet med att skapa en stabil modell för
beräkningar av förluster frammåt. Banken kommer under Q3 att
fortsätta att kalibrera modellen i samarbete med Swedbank och andra
externa parter.

Omvärldsutveckling
Under andra kvartalet har utvecklingen i omvärlden fortsatt att
präglas av politisk osäkerhet. Bland annat har President Trump
genomfört sin första utlandsturné där bland annat viss osäkerhet
uppstod kring hur samarbetet skulle se ut framgent när det gäller
Nato och Europa. När det gäller löften som Trump gick till val på så
som avreglering, förenkling av skattesystemet och förändringar av
Obamacare är framstegen små eller inga. Effekten blir en fortsatt
osäkerhet och även en marknad som börjar tappa tilltro till
avregleringar och förenklingar för näringslivet vilket delvis drivit
uppgångar på börserna.

I Storbritannien har det hållits val och än en gång skilde det markant
mellan de inledande förväntningarna om en klar seger för Theresa May
och slutresultatet med en försvagning av den parlamentariska
situationen för Tories. Vad det kommer att innebära för
förhandlingarna om utträde ur EU är ännu för tidigt att säga men
bankens bedömning är att den försvagade ställningen som May satt sig
i kan göra det svårare att driva en mycket hård linje vid utträdet.

Den globala konjunkturutvecklinen har under kvartalet fortsatt att
förstärkas. I USA har FED höjt räntan än en gång och dessutom
meddelat med ökad tydlighet planen för hur de önskar krympa
balansräkningen som fyllts med obligationer under tiden efter
finanskrisen. Även andra centralbanker som Bank of England, Bank of
Canada och ECB har i sin kommunikation på olika sätt signalerat att
tiden för ultralätt penningpolitik kan vara på väg komma till ett
slut.

Bankens bedömning är att Riksbankens kommunikation om en första
räntehöjning under sommaren 2018 är sannolik men det finns en
möjlighet att det sker tidigare utifrån förändringar i andra
centralbankers agerande.

En av de konsekvenser av det extrema ränteläget som Riksbanken med
flera länge befarat gäller skuldsättningen. Under slutet av andra
kvartalet kom Finansinspektionen med ett förslag om ytterligare
åtgärder för att hämma skuldsättningen. Det gäller ett
skuldkvotsrelaterat amorteringskrav där låntagare som skuldsätter sig
över 4,5 ggr årlig bruttoinkomst åläggs att amortera mer än i
dagsläget. Bankens bedömning är att en sådan riktad åtgärd kan få de
avsedda effekterna av att begränsa skuldsättnignen i hushåll där
känsligheten för exempelvis räntehöjningar annars skulle bli för hög.

Ekonomisk utveckling
Intäkter
Bankens intäkter har en god positiv trend under andra kvartalet med
starka ökningar i både räntenetto och provisionsnetto. Utdelningen
från innehavet av Swedbankaktier som intäktsfördes under kvartal ett
gör att de samlade intäkterna jämfört mellan årets två första kvartal
visar en försämring men exklusive utdelningsposten så ökar intäkterna
med +11% under kvartal två. Sett till förändringen för hela första
halvåret så ökar intäkterna totalt med 17% motvarande 40,1 mkr
jämfört med första halvåret 2016.

Räntenettot ökar under andra kvartalet med +5% vilket motsvarar 2,1
mkr. Ökningen är en kombination av högre ränteintäkter från utlåning
till allmänheten och lägre kostnadsräntor främst kopplat tilll lägre
statliga avgifter. När det gäller intäktsräntorna från utlåningen så
är ökningen på 4% starkt kopplad till den marginalförbättring som
skett, framförallt, i företagsutlåningen. Banken har under en period
pressats i räntenettot av de extrema ränteläget vilket dels har
inneburit att räntorna på utlåning sjunkit oproportionerligt mycket i
relation till finansieringskostnaden. Under slutet av kvartal ett
gjordes därför en höjning på delar av utlåningsstocken vilket fått
genomslag under kvartal två.

Att kostnadsräntorna är lägre under andra kvartalet beror på att
banken under kvartal ett gjort uppskattningar om vad
resolutionsavgiften skulle kosta för 2017. Uppskattningen visade sig
vara något för hög när sedan utfallet för Riksgäldens beräkningar kom
in under kvartal två vilket indirekt leder till en kostnadsminskning.
Över hälften av bankens räntekostnader består av avgifter för
insättningsgaranti och resolution sett till första halvåret.

Provisionsnettot ökar under kvartalet med 5% motsvarande 1,7 mkr. De
stora ökningarna återfinns bland förmedlade boendekrediter till
Swedbank Hypotek och förmedlade fonder till Swedebank Robur. Ökningen
under Q2 är störst för Roburprovisioner som växer med 13% motsvarande
1,4 mkr. Ökningen är inte kopplad till prisförändringar utan till en
volymtillväxt som i sin tur både beror på det fortsatt starka
börsklimatet som rådit under perioden och på det ökade nettosparandet
i fonder.

Hypoteksprovisionerna ökar under kvartal två främst beroende på
volymökningar i förmedlade krediter. Under slutet av kvartal ett
ökade förmedlade företagsvolymer till Hypoteket markant, nästan en
fördubbling och under förmedlade privata boendekrediter vuxit starkt.
Marginalen på förmedlade krediter har ökat något under kvartalet.
Jämfört med första halvåret föregående år ökar provisionerna från
Hypoteket med hela 26% motsvarande 5,8 mkr och sett över det senaste
året utgör marginalförstärkningen en större del av förbättringen än
under enbart kvartal två.

Även försäkringsprovisioner ökar under kvartalet även om intäkten
fortfarande utgör en begrändad del av provisionsnettot.

Provisionskostnaderna ökar med 62% vilket motsvarar 1,0 mkr. Den
största förändringen återfinns på betalaområdet och förklaras av att
kunderna faktureras för utnyttjandet av sina tjänster i efterhand.
Sett till första halvåret så är dock förändringen marginellt nedåt
när det gäller betalningsförmedlingskostnader.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökar med 192% motsvarande
4,8 mkr under kvartal två. Under andra kvartalet ökar både
räntebärande värdepapper och andra finansiella instrument i värde.
Bankens innehav av räntebärande obligationer har ökat i värde till
följd av att marknadsräntorna backat under i stort sett hela
perioden. Precis under slutet av Q2 börjar dock räntekurvan gå uppåt
igen vilket trycker tillbaka värdeuppgången något.

Värdeökningen på övriga finansiella instrument kommer till stor del
från innehav i fonder och aktier som ökat i ett positivt börsklimat.
Valutakursförändringarna härhör från bankens kundverksamhet.

Övriga rörelseintäkter är ovanligt hög då banken under perioden sålt
en av sina näringsfastigheter efter att under föregående år ha lagt
ner verksamheten på det kontoret.

Kostnader
Kostnaderna i banken ökar under kvartal två med 5% motsvarande 2,2
mkr. Den relativa förändringen är störst på Övriga rörelsekostnader
med +15% medan ökningen på Personalkostnader och Övriga allmänna
admininstrationskostnader är större i kronor räknat, 0,8mkr i
respektive kategori.

När det gäller de ökade personalkostnaderna så är de spridda över de
flesta underposterna. Både lönekostnader och pensionskostnader
uppvisar en svag ökning. Jämfört med kvartal ett så ökar antalet
arbetade timmar vilket förklarar ökningen av lönekostnader och
sociala avgifter. Sett till hela första halvåret så ligger dock
antalet arbetade timmar lägre än motsvarande tidpunkt i fjol.
Ökningen av avsättning till resultatdelningssystem är kopplat till
det bättre utfallet i bankens kundverksamhet.

Bland övriga allmänna administrationskostander är ökningen av
fastighetskostnader kopplad till uppstarten av en renovering och
ombyggnation av bankens kontor i Tvååker. Ökningen av
revisionskostnader är kopplat till insatser i samband med andra
kvartalet, exempelvis granskning av insättningsgaranti- och
resolutionsavgiftsunderlag.

När det gäller IT-kostnaderna så ökar de inte nämnvärt mellan kvartal
ett och två. Ökningen är dock markant vid en jämförelse mellan första
halvåret 2017 och samma period föregående år. Ökningen på 27%
motsvarar 3,6 mkr och hänger, som tidigare rapporterat, ihop med ett
antal större IT-projekt kopplade till implementering av nya
omfattande bankregleringar.

Kostnadminskningen på -12% för hela första halvåret motsvarar 4,6 mkr
och förklaras till största del av att renoveringen av bankens
huvudkontor avslutats.

Övriga kostnader ökar i relation till förevarnade kvartal främst
kopplat till mer kundevent och högre andel kostnadsförda inventarier.

Kreditförluster
Reserveringarna under andra kvartalet ökar med 0,7 mkr jämfört med
kvartal ett. Totalt har banken kreditförluster på 1,0 mkr för första
halvåret.

Skatter
Det beskattningsbara resultatet ökar under perioden vilket ger upphov
till en ökad skattekostnad om totalt 9,9 mkr.

Finansiell struktur
Tillgångar
Under perioden ökar tillgångarna med 5% motsvarande 741,2 mkr.
Merparten av förändringen hänger samman med en ökad utlåning till
kreditinstitut.

Utlåningen till kreditinstitut ökar med 783,4 mkr eller 113%. Ökningen
hänger samman med att banken under kvartalet fokuserat på att öka
likviditeten och därför valt att förmedla större delen av
kredittillväxten till Swedbank Hypotek istället för att lägga den i
egen balansräkning. Samtidigt har inlåningen vuxit kraftigt.

Utlåning till allmänheten har, av samma anledning som nämnts ovan,
inte vuxit mer än 52,6 mkr motsvarande 0,5%. Den ökning som har skett
av utlåning till allmänheten har återfunnits inom företagssektor.

Bland övriga förändringar på tillgångssidan av balansräkningen märks
en minskning av posten aktier och andelar vilken beror på
förändringar i aktiekursen för Swedbankaktien. Under kvartal ett var
posten upplupna intäkter markant högre än vid utgånten av kvartal
två. Det förklaras av att banken den sista mars hade en intäktsförd
utdelning från innehavet i Swedbank aktier som då inte hade
utbetalats.

Skulder
Förändringen på skuldsidan av balansräkningen åter...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.