Du är här

2018-03-06

Västsvensk Logistik AB: Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 mars ...

klockan 13.30 i Hestia Fastighetsförvaltning AB:s lokaler, Tegnérgatan
8, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 mars 2018.

Aktieägare uppmanas av logistiska skäl att anmäla sig till bolaget på
Västsvensk Logistik AB (publ), Attn: Linda Marthon, c/o Hestia
Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller till
epost: linda.marthon@hestia.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och
biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 14 mars
2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.vastsvensklogistik.se, och kommer även att sändas till aktieägare
som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

7. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna.
8. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

9. Stämmans avslutande.
Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till
styrelseledamöterna samt val av styrelseledamöter (ärende 1, 6, 7 och
8)

· Föreslås att Ola Åhman från Roschier Advokatbyrå ska utses till
ordförande vid stämman (ärende 1).

· Föreslås att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska vara fyra utan styrelsesuppleanter (ärende 6).

· Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska utgå med totalt 225 000 kronor, varav 75 000 kr ska
utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och
en av de övriga ledamöterna (ärende 7).

· Föreslås nyval av Per-Åke Agnevik, Stefan Björkqvist, Peter
Bredelius och Per-Olof Persson för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Per-Olof Persson föreslås väljas till styrelsens
ordförande. Nuvarande styrelseledamöter Daniel Andersson, Johan Ekman
och Rebecka Hermansson föreslås inte omväljas (ärende 8). En kortare
beskrivning av föreslagna styrelseledamöter finns på hemsidan.

Antal aktier och röster

I bolaget finns 2 450 000 aktier, motsvarande 2 450 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm den 6 mars 2018

VÄSTSVENSK LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Blanke, VD, +46 (0)709- 59 46 78, lars.blanke@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik i korthet

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett nybildat fastighetsbolag, vars
portfölj består av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten,
som har tre hyresgäster, förvärvades under januari 2018 och omfattas
till största del av KappAhls centrallager, distributionscenter och
huvudkontor. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 48 064
kvadratmeter och hyresavtalen har en genomsnittlig återstående löptid
om 9,5 år. Den tonala hyresintäkten för helåret 2018 estimeras till
cirka 40 MSEK.

Bolaget och fastigheten förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB
och bolagets aktier handlas på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vastsvensk-logistik-ab/r/aktieagarna-i-vastsve...
http://mb.cision.com/Main/16748/2465113/800817.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.