Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Västsvensk Logistik AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till
årsstämma den 16 augusti 2018 klockan 14.00 i Hestia
Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 augusti 2018.

För att underlätta planeringen inför stämman uppmanas aktieägare som
vill delta i stämman att anmäla sig till bolaget senast fredagen den
10 augusti 2018. Anmälan bör göras skriftligt till Västsvensk
Logistik AB (publ) Att: Linda Marthon, c/o Hestia
Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller via
e-post: linda.marthon@hestia.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och
biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för
juridisk person och fullmakt för ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 10
augusti 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta
datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från
utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet
att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per
brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att
hämta på bolagets hemsida, www.vastsvensklogistik.se, och kommer även
att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin
postadress.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden.
För att underlätta planeringen uppmanas aktieägaren eller ombudet för
aktieägaren att anmäla antalet biträden till bolaget på det sätt som
anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
10. Beslut om styrelsearvode
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Beslut om revisorsarvode
13. Val av revisionsbolag eller revisorer
14. Beslut om ändring av bolagsordning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar
av beslut fattade vid

bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
16. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen

17. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8.b och 8.c)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 8 kr och 10 öre
per aktie, dvs. sammanlagt 19 845 000 kr, för räkenskapsåret 27
oktober 2017 - 30 april 2018. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis
vid fyra tillfällen om 2 kr och 10 öre per aktie vid första
tillfället, dvs. sammanlagt 5 145 000 kr och därefter med 2 kr per
aktie vid efterföljande tre utbetalningstillfällen, dvs. sammanlagt 4
900 000 kr per utdelningstillfälle. Det föreslås att
avstämningsdagarna för utdelning ska vara den 20 augusti 2018, den 19
november 2018, den 18 februari 2019 samt den 20 maj 2019.

Styrelse och revisor (ärendena 9 - 13)

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant (ärende 9).

Styrelsearvode på sammantaget 225.000 kr för kommande mandatperiod
fördelat enligt följande: Ordföranden 75.000 kr samt övriga tre
ledamöter 50.000 kr vardera (ärende 10).

Omval av Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik, Stefan Björkqvist och
Peter Bredelius till styrelseledamöter för tiden intill nästa
årsstämma; Per-Olof Persson föreslås väljas om till styrelsens
ordförande (ärende 11).

Arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 12). Omval av
Deloitte AB som revisionsbolag med Christoffer Helgesen som
huvudansvarig revisor (ärende 13).

Ändring av bolagsordning (ärende 14)

För att underlätta planeringen av bolagsstämmor föreslår styrelsen att
7 § bolagsordningen ändras genom att följande stycke läggs till:

"För att få delta vid bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen
i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar
före stämman, dels anmäla sig, samt antalet biträden, till bolaget
senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
före bolagsstämman."

För att beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara giltigt krävs
att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman röstar för beslut om ändring av
bolagsordning.

Smärre justeringar (ärende 15)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att
företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det
fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 450 000 aktier, motsvarande 2 450 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen för räkenskapsåret 27 oktober 2017 - 30 april 2018
och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget senast från och med den 26 juli 2018, adress
c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394,
103 68 Stockholm, på www.vastsvensklogistik.se samt sändas till
aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm den 12 juli 2018

VÄSTSVENSK LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Blanke, VD

+46 70-959 46 78
lars.blanke@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

__________________________________________________________________________________

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som
indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i
Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett
helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är
fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB
samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk
Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.
Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight
Stock Market (f.d. Aktietorget).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vastsvensk-logistik-ab/r/kallelse-till-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/16748/2572610/877424.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.