Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-27

Västsvensk Logistik AB: Kvartalsrapport 1 maj 2019 - 31 juli 2019

FÖRSTA KVARTALET 2019-05-01-2019-07-31

· Hyresintäkter 10 154 (9 953) Tkr.
· Driftnetto 8 741 (9 610) Tkr.
· Underhållskostnader 1 015 (40) Tkr.
· Förvaltningsresultat 5 548 (6 363) Tkr.
· Förvaltningsresultat/aktie 2,26 (2,60) kr.
· Resultat efter skatt 2 026 (4 986) Tkr.
· Resultat per aktie 0,83 (2,04) kr.
· Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till
-2 346 (0) Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget har på årsstämma den 14 augusti 2019 beslutat om utdelning
till aktieägarna om totalt 7,20 kr per aktie för räkenskapsåret
2018-05-01-2019-04-30.

· Bolaget har erhållit ett bygglov för sprinklertanken.
· Jan Håkansson byggplanering AB har byggt ett nytt eget huvudkontor
och sagt upp lokalen för avflytt.

VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som
indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i
Mölndal.

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som sedan fusionen
med Västsvensk Bidco AB är ett helägt dotterföretag till Västsvensk
Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan
Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integ-ration
Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia
Fastighetsförvaltning AB.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight
Stock Market.

VD HAR ORDET

Vi har ett gott samarbete med hyresgästerna och fortsätter att
utveckla fastigheten tillsammans. För närvarande pågår en
installation av en sprinklercistern, som beräknas tas i bruk under
vintern. Bygglovet har nyligen erhållits av kommunen.

Jan Håkansson Byggplanering AB har byggt ett eget nytt huvudkontor och
därför sagt upp hyreskontraktet till att upphöra i april 2020.
Lokalens hyra motsvarar cirka 2,6 % av fastighetens totala
hyresintäkter. Hestia AB har fått i uppdrag att hyra ut lokalen till
en ny hyresgäst.

Som tidigare meddelats, fanns det flera dåligt fungerande
ventilationsaggregat i byggnaderna. Nu är samtliga aggregat utom ett
utbytt. För den aktuella perioden innebär det att
underhållskostnaderna är högre än under tidigare kvartal. När
samtliga ventilationsaggregaten nu är utbytta och efter att
sprinklertanken har blivit installerat, kommer bolaget att återgå
till en normal drift- och underhållsbudget. Utöver det redan nämnda,
har samtliga takbrunnar blivit spolade och det har visat sig att
vissa läcker. Dessa åtgärdas under hösten.

FASTIGHETEN

Fastigheten innehas med äganderätt och utgörs av en logistikbyggnad
och en kontorsbyggnad belägna i Mölndal, cirka 12 km från centrala
Göteborg. Den totala uthyrbara ytan uppgår till 48,064 m2, varav
39,042 m2 utgörs av logistikytor och 9,022 m2 av kontorsytor.
Byggnaderna uppfördes 1981 och byggdes ut 2002. Den totala tomtytan
uppgår till 53 192 m2.

Fastighetens läge lämpar sig väl för logistikändamål då mikroläget,
med närhet till motorvägarna E6 samt E20, möjliggör leverans till
kunder via såväl lastbil, tåg, båt samt flyg. Det direkta närområdet
har under senare år sett ökad aktivitet inom bostadsutveckling och
enligt Mölndal Kommun uppskattas att cirka 11 000 nya bostäder kommer
byggas inom de närmaste 10 åren.

HYRESAVTAL

Fastigheten är uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB
representerar 97% av

hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%.
KappAhl använder fastigheten som sitt centrallager och huvudkontor
och tillgodoser 360 butiker med varor i fyra länder samt e-handel
genom fastigheten.

KappAhls hyreskontrakt löper t.o.m. oktober 2027 med en ömsesidig
uppsägningstid på 12 månader och de två mindre kontorshyreskontrakten
löper t.o.m. april resp. juni 2020. Kontraktet som löper t.o.m. april
2020 är uppsagt av hyresgästen, som flyttar till egna lokaler.

Hyresvärdet för 2019 uppgår till 39 756 (38 858) Tkr exklusive
fastighetsskatt. KappAhls bashyra justeras med 90% av förändringen av
KPI med basår 2012.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 1 MAJ - 31 JULI 2019

Intäkter
Koncernens hyresintäkter uppgick under perioden 1 maj 2019 - 31 juli
2019 till 10 154 (9 953) Tkr inklusive utdebiterad fastighetsskatt om
215 (215) Tkr.

Kostnader
Fastighetskostnader inklusive kostnader för underhåll uppgick för
perioden till 1 414 (343) Tkr, vilket motsvarar 29,41 (7,13) kr/kvm.
Underhållskostnaderna uppgick till 1 015 (0) Tkr, varav merparten
avser utbyte av ventilationsaggregat.

KappAhl Sverige AB har eget avtal för el och övriga mediakostnader.
Därutöver faller största delen av driftkostnader och löpande
underhåll på hyresgästen.

De centrala administrationskostnaderna under perioden uppgick till 467
(483) Tkr.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader netto för de första 3 månaderna uppgick till 2
726 (2 764) Tkr, varav räntekostnader på fastighetslån 2 507 (2 532)
Tkr.

Värdeförändringar
Fastighetens orealiserade värdeförändring för perioden uppgår till 2
346 (0) Tkr. Under året genomförda investeringar uppgår till 2 346
Tkr.

Skatt
Koncernen redovisar en uppskjuten skattekostnad på -261 (-281) Tkr,
varav -301 (-325) Tkr är hänförlig till förändring i temporära
skillnader och 40 (44) Tkr är avser förändring i underskottsavdrag.
Koncernen redovisar en verklig skatt om -915 (-1 096) Tkr.

Resultat
Förvaltningsresultatet, dvs resultat exklusive värdeförändringar,
uppgick för perioden 1 maj 2019 till 31 juli 2019 till 5 548 (6 363)
Tkr. Detta motsvarar 2,26 (2,60) kr per aktie. Periodens resultat
efter skatt uppgick till 2 026 (4 986) Tkr, motsvarande 0,83 (2,04)
kr per aktie.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 664 Tkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 346 Tkr.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -5 900 Tkr.
Periodens kassaflöde uppgick netto till -3 582 Tkr.

FINANSIERING

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 260 583 Tkr.
Föreslagen men per 2019-07-31 ej beslutad utdelning har inte
skuldförts.

Räntebärande skulder
I samband med förvärvet av fastigheten tecknade bolagets indirekta
dotterbolag, Västsvensk Logistik Propco AB ("Propco"), ett femårigt
kreditavtal med Deutsche Pfandbriefbank AG.

Lånebeloppet uppgår till 400 000 Tkr.
Lånet löper med en fast årlig ränta på 2,485%. Den årliga amorteringen
uppgår till 1% av lånebeloppet (4 000 Tkr) med kvartalsvis betalning
och redovisas som kortfristig skuld. Vid utgången av perioden uppgick
låneskulden till 394 000 Tkr.

Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor rörande belåningsgrad och
räntetäckningsgrad.

Likviditet
Bolagets likvida medel den 31 juli 2019 uppgick till 19 530 Tkr.

Tillgänglig likviditet inkluderar förskottshyra med 4 231 Tkr. Bolaget
har även en upplupen skuld avseende ränta på fastighetslån som uppgår
till 456 Tkr.

FASTIGHETENS MARKNADSVÄRDE

Bolaget upprättar sin koncernredovisning enligt International
Financial Reporting Standards, IFRS. Västsvensk Logistik har valt att
redovisa fastigheten till verkligt värde enligt Verkligt
värdemetoden.

CBRE har genomfört en marknadsvärdering av fastigheten med
värdetidpunkt 2019-04-30. Värdet har bedömts med stöd av en
marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av
de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar
marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

Kassaflödesanalysen ger ett marknadsvärde för fastigheten Hästägaren 3
vid värdetidpunkten den 30 april 2019 om 646 mkr motsvarande 13 440
kr/kvm.

Värdepåverkande investeringar har genomförts under perioden med 2 346
Tkr. Det redovisade fastighetsvärdet uppgår till 646 000 Tkr vid
periodens utgång, vilket resulterar i en orealiserad värdeförändring
om -2 346 Tkr för perioden.

AKTIEN OCH ÄGARNA

Västsvensk Logistik noterades på Spotlight Stock Market (fd
Aktietorget) den 29 januari 2018. Bolaget har avtal med Sedermera
Fondkommission som likviditetsgarant. Kursen den 31 juli 2019 uppgick
till 101,00 kr vilket motsvarar ett börsvärde på 247 450 Tkr. Kursen
vid nyemissionen var 100 kr per aktie. Antal utestående aktier uppgår
till 2 450 000.

De tio största aktieägarna per 28 juni 2019 innehar tillsammans 48,5%
av aktierna och rösterna. Bolaget har ca 150 kvalificerade
aktieägare, dvs aktieägare med ett innehav mer än 500 aktier. De tio
största aktieägarna presenteras i tabellen i bifogad fil. Styrelsens
och ledningens ägande redovisas på hemsidan.

RISKER OCH RISKHANTERING

Västsvensk Logistik AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för
risker och osäkerhetsfaktorer.

Inga förändringar bedöms ha skett gällande bolagets riskfaktorer vilka
återfinns på sidan 28 i bolagets årsredovisning för 2018.

ORGANISATION OCH JURIDISK STRUKTUR

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt
dotterföretag till Västsvensk Logistik AB (publ).

Västsvensk förvaltas av en extern leverantör, Hestia
Fastighetsförvaltning AB. Samtliga ledande befattningar i Västsvensk
(vd, finanschef och förvaltningschef) innehas av personal anställd i
eller kontrakterad av Hestia. Därtill har bolaget avtal om teknisk
förvaltning med Hestia Fastighetsförvaltning AB.

SEGMENTRAPPORTERING

Västsvensk Logistik bedriver verksamhet inom endast ett segment,
fastigheten Hästägaren 3 i Göteborg.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Interna transaktioner mellan moder- och dotterföretag har eliminerats
i koncernen.

REVISION

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport aug 2019 - okt 2019 2019-12-20

UTBETALNINGAR AV UTDELNING

· Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning
2019-11-15

· Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning
2019-11-18

· Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-11-19
· Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-11-22
· Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning
2020-02-14

· Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning
2020-02-17

· Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2020-02-18
· Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2020-02-21
· Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av ut...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.