Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Venue Retail Group: Årsredovisning 2018/2019

RÄKENSKAPSÅRET SEPTEMBER 2018 - AUGUSTI 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 850,0 Mkr (886,0).
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,3 procent (53,1).
· Resultat före av- och nedskrivningar var -10,2 Mkr (19,0).
· Resultat efter skatt uppgick till -29,2 Mkr (2,1).
· Resultat per stamaktie uppgick till -0,20 kr (0,01).
· Soliditeten var 10,0 procent (19,0).
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0,00 kr) lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH DÄREFTER
· Under september 2019 har Venue Retail Group framgångsrikt lanserat
en helt ny serie resväskor under det egna varumärket A-TO-B. Detta är
en del i att stärka positionen på marknaden, öka andelen egna
varumärken och därmed förbättra lönsamheten.

· Jämförbar försäljning ökade med +0,4 procent.

· Ombyggnationen på NK har i Stockholm och Göteborg har påverkat
försäljningen negativt med drygt 20 Mkr under hela verksamhetsåret.
NK Travel Essentials i Stockholm nyöppade den 10 september 2019 och
Herrskor i Stockholm öppnar under november - därefter är samtliga fem
avdelningar i Stockholm och Göteborg helt färdigställda.

· Under året har 13 butiker stängts och 4 butiker öppnats.

· Venue Retail Group har sedan 29 juni 2019 ett tilläggsavtal till de
låneavtal som bolaget har med Nordea AB (publ) ("Banken").
Tillläggsavtalet löpte ut den 31 oktober 2019 och bankavtalet är
därmed förfallet. För att Banken ska gå med på att förlänga
krediterna har Banken ställt krav på att Bolaget ansöker om
företagsrekonstruktion och genomför en nyemission om minst 40
miljoner kronor samt att Bolagets huvudaktieägare avser att garantera
densamma. Bolaget har med anledning därav ansökt om
företagsrekonstruktion per den 20 november.

VERKSAMHETEN
Venue Retail Group är en ledande aktör i Norden inom accessoarer,
väskor och skor med 115 egna butiker. Under räkenskapsåret 2018/2019
minskade antalet butiker med netto -9 butiker. Verksamheten drivs
utifrån två affärsområden genom kedjorna Accent och Morris samt
Rizzo/ NK. Kedjorna säljer en mix av egna och externa varumärken
såsom t.ex. Rizzo, Don Donna, Handskmakaren, A-TO-B, Guess,
Samsonite, Epic, Day, Lanvin m.fl. Koncernen har 366 medarbetare.
Bolagets aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm.

VD-ORD
"Verksamhetsåret 2018/2019 har präglats av flera stora åtgärdsprogram
och förändringar. Detta har på kort sikt minskat den totala
försäljningen och därmed påverkat resultatet för verksamhetsåret
negativt. Sammantaget kommer dock åtgärderna anpassa bolaget till de
nya förutsättningar som råder i detaljhandeln."

Venue Retail Group fortsätter att anpassa verksamheten mot en mer
digital affär. Vi fokuserar på våra onlinebutiker i kombination med
större och uppdaterade butiker. Under slutet av 2018 beslutade vi att
förändra affärsmodellen vår skoverksamhet/Rizzo, vilket innebär stort
fokus på online och ett fåtal utvalda flagship stores i strategiska
lägen. Under året har vi byggt om samtliga avdelningar på NK i
Stockholm och Göteborg samt uppdaterat utvalda Accent- och
Morrisbutiker. Utöver detta har vi stängt mindre och olönsamma
butiker och dragit ned på overheadkostnader.

ÅRET SOM VAR
Under verksamhetsåret har flera stora åtgärds- och förändringsprogram
genomförts, med syfte att stärka bolaget. Detta har kortsiktigt
påverkat såväl försäljnings- som resultatutveckling negativt - vilket
givetvis inte är tillfredsställande. Däremot är försäljningen från
jämförbara butiker i nivå med 2017/2018, vilket är bättre än
marknaden, definierad av HUI/Svensk Handel för Kläder och Skor.
Onlineaffären bidrog under året med fortsatt stark
försäljningstillväxt, med en ökning om drygt +40%. Det kompenserar än
så länge inte fullt ut för tappad försäljning ifrån nedlagda butiker.
Den förändrade affärsmodellen för skoverksamhet/ Rizzokedjan har
inneburit att vi under året avvecklat merparten av våra Rizzobutiker
och istället satsat på online/Rizzo.se samt ett mindre antal flagship
stores på strategiska lägen. Vår verksamhet på NK är en stor del av
koncernens affär och har under året varit under ombyggnad. Detta har
inneburit en stor påfrestning för bolaget och under året har vi
tappat drygt 20 MSEK i försäljningen på grund av detta. I och med
nyöppningen av NK Herr i Stockholm i november 2019 så är dessa
uppgraderingar på hög internationell nivå helt genomförda och
förväntas bidra till ökad försäljning. Utöver detta har arbetet med
att stänga mindre och olönsamma butiker samt att anpassa
overheadkostnaderna fortsatt. Förändringsarbetet har varit tufft
under året och inneburit att de tre första kvartalen påver

kats klart negativt, med minskad försäljning och lägre marginal som
följd. Den lägre marginalen förklaras främst av ett högre
kampanjtryck i marknaden. Mer konkret har det inneburit att vi stängt
13 butiker, öppnat 4 stycken samt omlokaliserat och uppdaterat ett
antal. Vidare har vi effektiviserat och minskat timmar i butik och vi
har dragit ned på overheadkostnader. Sammantaget ska vidtagna
åtgärder stärka bolaget och bidra till lönsamhet - vilket vi delvis
kan se redan under fjärde kvartalet då kostnaderna är lägre jämfört
med föregående år.

STRATEGISKT ARBETE
Den strategiska inriktningen med fokus på online, "färre men värre"
dvs större och lönsamma butiker samt en optimal mix av attraktiva
egna och externa varumärken har visat sig vara rätt. Dessa tre
huvudpunkter tillsammans med en effektiv kostnadsstruktur och
förstärkt kommunikation är grunden i vårt fortsatta arbete. Vi ser en
fortsatt stark tillväxt i vår digitala affär (accent.se, morris.no
och rizzo.se) och förstärker succesivt med ytterligare resurser. Vi
breddar sortimentet, förstärker erbjudandet samt lägger kraft på att
förbättra den totala kundupplevelsen - detta ska i tät samverkan med
våra butiker sätta kunden än mer i centrum. Vi ser en styrka i stora
delar av vårt butiksnätverk inom Accent, Morris, Rizzo och våra
avdelningar på NK. Våra större och till viss del uppdaterade butiker
visar en god utveckling, såväl försäljnings- som resultatmässigt.
Däremot finns det en fortsatt utmaning med ett antal av våra mindre
butiker som inte når upp till bolagets lönsamhetsmål. Att kunna
ställa om butiksnätverket snabbare är en av våra huvuduppgifter
framåt. Arbetet med att utveckla våra egna varumärken, Don Donna,
Handskmakaren, A-TO-B och Rizzo, pågår ständigt. Syftet med dessa är
att stärka vår unikitet, vår marginal samt bidra till ett komplett
erbjudande. Under september lanserade vi ett helt nytt koncept med
resväskor under varumärket A-TO-B - lanseringen är en succé!
Varumärket och produkterna har redan tagit en framskjuten position i
vårt kunderbjudande - "The Scandinavian way of traveling".

FRAMÅT...
De stora förändringarna inom detaljhandeln är väl kända och av den
anledningen inledde vi tidigt bolagets förändringsarbete. Under
resans gång har vi behövt förstärka våra åtgärdsprogram ytterligare,
då utvecklingen på marknaden går fort. Sammantaget har vi nu en
kraftigt växande online-affär, ett anpassat och delvis uppdaterat
butiksnät samt en stark varumärkesportfölj med en bra andel egna
varumärken. Förändringresan är inte färdig och det är mycket arbete
kvar, men vi vågar påstå att vi har kommit långt.

Jonas Ottosson

VD och koncernchef, Venue Retail Group

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/arsredovisning-2018-2019...
https://mb.cision.com/Main/877/2968563/1147181.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.