Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

Venue Retail Group: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SEPTEMBER 2015-AUGUSTI 2016

Venue Retail Group tidigarelägger bokslutskommunikén för
räkenskapsåret 2015/2016

"Ökad försäljning, förstärkt bruttomarginal, förbättrat
rörelseresultat samt positivt resultat i det fjärde kvartalet."

FJÄRDE KVARTALET JUNI 2016-AUGUSTI 2016

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 231,7 Mkr (221,9)
· Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med 7 procent
under kvartalet

· Resultat före av- och nedskrivningar blev 10,1 Mkr (-16,6), en
förbättring om 26,7 Mkr

· Resultat efter skatt uppgick till 4,6 Mkr (-76,4). Exklusive
engångsposter som belastar föregående års kvartal med -55 Mkr uppgår
förbättringen till 26 Mkr

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 kr
(-6.27)

· Antalet butiker uppgick till 135 jämfört med 141 butiker föregående
år

RÄKENSKAPSÅRET SEPTEMBER 2015-AUGUSTI 2016

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 839,0 Mkr (882,7)
· Färre butiker och en försvagning av den norska kronan har påverkat
omsättningen negativt med totalt -46 Mkr jämfört med föregående
räkenskapsår

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,5 procent (50,5)
· Resultat före av- och nedskrivningar och engångskostnader blev -26,1
Mkr (-39,9) Föregående år inkluderar positiva valutakursvinster om
11,2 mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -223,2 Mkr (-121,3).
Engångskostnader belastar räkenskapsårets resultat med -164 Mkr (-55)

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,83 kr
(-9,98)

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0,00 kr) lämnas för bolagets
A, B och C aktier

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Under kvartalet har en olönsam butik stängts
· Tillgängliga likvida medel inklusive ej nyttjad checkräkningskredit
uppgick till 108 Mkr per 31 augusti

VD-KOMMENTAR TILL UTVECKLINGEN

Det är tillfredsställande att kunna presentera en bra rapport för vårt
sista kvartal. Venue Retail Group avslutar året med att redovisa ett
starkt fjärde kvartal med en försäljningsökning om 7 procent för
jämförbara enheter, ökad bruttomarginal, väsentligt lägre kostnader
samt ett positivt resultat efter skatt. För helåret levererar Venue
Retail Group ett resultatlyft före engångskostnader och övriga
intäkter om 28 mkr.

Resultatförbättringen har sin förklaring i den affärs- och åtgärdsplan
som initierats under året. Den har innefattat ett omsorgsfullt arbete
med sortiment, kommunikation och strukturförändringar, där bland
annat en optimering av butiksnätet har inletts. Planen var ambitiös
men välgrundad och har gett resultat.

Åtgärdsprogrammet var nödvändigt för att vända Venue Retail Groups
tidigare negativa utveckling. I ett första steg stärktes bolagets
finansiella läge och skapade stabilitet genom en nyemission varför
nettolåneskulden idag är på en acceptabel nivå. Vidare har ett
besparingsprogram levererats och operativa kostnader är betydligt
lägre än tidigare år. Andra åtgärder har bidragit till att öka
försäljning, höja bruttomarginalen och stärka bolagets sortiment och
kunderbjudande. Vi genomför det vi har bestämt och hittills löper
åtgärderna enligt plan.

Av beslutade nedläggningar om totalt 35 butiker har vi per idag stängt
6 butiker samt träffat överenskommelse om att stänga ytterligare 11
butiker. Detta innebär att mer fokus kan läggas på butiker med större
tillväxtpotential inom våra affärsområden Accent/Morris samt
Rizzo/NK.

I vår affärsplan framåt ligger en ökad satsning inom Online där en ny
plattform med förbättrad tillgänglighet och effektivitet nu lanseras.
Våra egna varumärken Don Donna, Handskmakaren och Rizzo har
utvecklats samtidigt som våra butikskoncept stegvis kommer att
uppgraderas. Dessutom har vi förstärkt relationen med våra
affärspartners både gällande externa varumärken och intern sourcing.

Det är för tidigt att säga att det fjärde kvartalet är en ny positiv
trend för bolaget men helt klart finns signaler som indikerar att vi
är på rätt väg. Vi genomgår en långsiktig förändring och rör oss steg
för steg i rätt riktning. Inför räkenskapsåret 2016/2017 är målet
fortsatta resultatförbättringar. Det är nu vi kan börja se resultatet
av våra insatser och jag har hög tilltro till det vi gör.

Avslutningsvis vill jag tacka vår engagerade och duktiga personal i
butik och servicekontor för allas insatser samt våra aktieägare och
kunder för det förtroende ni visat oss under året. Jag ser fram emot
den fortsatta resan och ett spännande nytt år tillsammans.

Stockholm oktober 2016

Jonas Ottosson VD och koncernchef

Vid frågor vänligen kontakta:
Jonas Ottosson, VD, telefon 08-508 99 253
Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd
Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl.
07.30 CET.

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och
accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten
drivs

genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK
med ett

utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är
noterat

på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/bokslutskommunike-septemb...
http://mb.cision.com/Main/877/2102846/576084.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.